Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti ELMONTEX a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11110

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti ELMONTEX a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ELMONTEX a.s.

Sídlo zadavatele: Vratimovská 335/69, Kunčičky, 718 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Miloslav Kašík-předseda představenstva

IČ zadavatele: 47155086

DIČ zadavatele: CZ47155086

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Nikola Machová
  • Telefon: +420721565043
  • E-mail: machova.nikola@post.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 5. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
Mgr. Michal Nosek, Purkyňova 787/6, 702 00 Ostrava 1, Po-Čt: 9-11 hod., 13-15 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je realizace vzdělávacích aktivit v těchto jednotlivých okruzích:

Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné kurzy.

Podrobná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č.3–Detailní vymezení předmětu zakázky.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 622125,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Vzdělávání bude realizováno v termínech určených zadavatelem po dohodě s dodavatelem v období od 05/2017. Veškeré vzdělávácí aktivity musí být ukončeny do 02/2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávání bude realizováno prezenční formou. Místo dodání kurzů: dodavatel je povinen zajistit, aby vzdělávání probíhalo v sídle zadavatele popřípadě v Ostravě na místě určené zadavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Celková nabídková cena včetně DPH - váha kritéria 100%

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, datum účinnosti od 1.10.2016), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Good Economic System, společnost s ručením omezeným, Zkratka: GES spol. s r.o. OSTRAVA sídlem Těšínská 120/54, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 13643924.

    Datum podpisu smlouvy: 23. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 4. 2017
 
Aktualizováno: 25. 5. 2017