Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců členů České logistické asociace (ČLA)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12792

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů České logistické asociace (ČLA)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Česká logistická asociace

Sídlo zadavatele: Pod výtopnou 367/2, 186 00 Praha 8

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
  • Telefon: +420607935278
  • E-mail: cla@czech-logistics.eu

IČ zadavatele: 60445297

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michaela Nováková
  • Telefon: +420773624217
  • E-mail: direrova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 6. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Advokátní kancelář Šrámek s.r.o. Na viničních horách 22, 160 00 Praha 6

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České logistické asociace. Předmět zakázky je rozdělen do 2 hlavních oblastí, přičemž uchazeč o zakázku může svou nabídku předložit jak pro obě oblasti vzdělávání, tak pouze pro jím zvolenou jednu oblast.

 

I. Oblast

 

1. blok - Měkké a manažerské dovednosti

Název kurzu: 1.1 Komunikační dovednosti

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na zvyšování efektivní komunikace, která je nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování každé organizace působící v oblasti dopravy, logistiky a výroby. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na pracovní výkony zaměstnanců, je žádoucí rozvíjet komunikační schopnosti a získávat tak klíčovou kompetenci, a to kompetenci komunikační. Důraz bude kladen na vnitropodnikovou komunikaci (dispečer versus řidič) a specifika komunikace se zákazníkem, dodavatelem a státní správou.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 5

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice: dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.2 Manažerské dovednosti

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení je plánováno zaměřit na dovednosti související s efektivním řízením dopravních a logistických podniků, řízením změn ve společnosti, motivaci jak vlastní, tak i pracovního kolektivu. Důraz je kladen na znalosti z oblasti psychologie práce a sociální psychologie s ohledem na práci se zaměstnanci působícími v dopravním a logistickém sektoru. Cílem kurzu je pomoci manažerům lépe zvládat úkoly, které přináší jejich pracovní, ale také osobní život.                    

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 4

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice manažer, manažer logistiky, manažer dopravy, vedoucí oddělení. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.3 Time management

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na efektivní plánování času, které souvisí se sebeanalýzou a metodami práce s časem. Obor dopravy a logistiky vyžaduje perfektní načasování jednotlivých úkolů a pracovních činností. Získané poznatky a dovednosti usnadní zaměstnancům zvládání běžného pracovního i osobního života tak, aby byli schopni zvládat své úkoly efektivně a bez stresu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 2

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.4 Asertivita

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Téma asertivity je dnes velmi aktuální a týká se všech zaměstnanců napříč dopravními a logistickými podniky. Asertivní techniky a práva pomohou usnadnit komunikaci v rámci firmy, zvládat manipulaci a stresové situace, porozumět emocím a vytvořit příjemné pracovní klima.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 5

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.5 Vyjednávání

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na vyjednávání a argumentaci – klíčové kompetence každého zaměstnance v dopravě a logistice. Jedná se o techniky, které jsou klíčem k efektivnímu přenosu informací a prosazování cílů.  Schopný vyjednavatel se dokáže adekvátně rozhodovat a prosazovat zájmy firmy. Tyto dovednosti pomohou zaměstnancům lépe zvládat každodenní situace a efektivně vyjednávat s protistranou.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 4

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.6 Zvládání námitek

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na zvládání námitek a argumentaci. Argumentační minimum je důležité na všech pracovních pozicích napříč dopravním a logistickým podnikem a usnadní tak zaměstnancům zvládání každodenní komunikace s kolegy i klienty. Zvládání námitek přispěje k zefektivnění procesů v organizaci a k celkové spokojenosti zaměstnance.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 5

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.7 Zvládání stresu

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Stres je nedílnou součástí všech zaměstnanců působících v dopravním, či logistickém podniku, především díky vysoké míře zodpovědnosti, náročnosti úkolů a časovému vytížení. Toto školení plánujeme zaměřit na zvládání stresu s použitím konkrétních technik a pochopení stresu jako nedílné součásti života. Důraz bude kladen na psychohygienu a obranu proti stresu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 3

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.8 Personální řízení

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení je zaměřeno na dílčí aspekty personální práce manažera dopravy a logistiky a na opomíjené oblasti personálního řízení, které jsou z hlediska personální diagnostiky důležité. Účastníci se seznámí s důležitostí ztotožnění zaměstnanců s kulturou podniku. Zaměstnanci si osvojí zásady poskytování zpětné vazby a pravidla týmové spolupráce. Součástí školení jsou interaktivní praktická cvičení cílená na nácvik jednotlivých personálních činností.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 2

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice vedoucí oddělení, manažer, personální pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.9 Prezentační dovednosti

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na prezentační dovednosti, které jsou vizitkou každého zaměstnance, a tedy i celé firmy. Součástí školení bude komunikační cíl prezentace, příprava prezentace, typologie posluchačů, jednotlivé části prezentace a jejich průběh. Součástí školení bude dobrovolné prezentování účastníků s rozborem a zpětnou vazbou odborného lektora.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice manažer, administrativní pracovník, obchodní zástupce. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.10 Projektové řízení

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na projektové řízení, které využívají vedoucí pracovníci dopravních a logistických podniků. Součástí školení bude záměr a zadání projektu, metodické základy, vysvětlení důležitých pojmů, fáze projektu, využívání lidských zdrojů v rámci projektu a další. Demonstrovány budou příklady konkrétních projektů a jejich průběh.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 1.11 Obchodní dovednosti

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bychom rádi směřovali na posílení obchodních dovedností zaměstnanců. Cílem školení je, aby účastníci pochopili základní složky a principy prodeje dopravních a logistických služeb, vyzkoušeli si praktická cvičení, osvojili si správné chování v průběhu obchodního cyklu a byli schopni jednat podle typologie zákazníků.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 3

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky a výroby, kteří zastávají pozice obchodní zástupce, manažer, dispečer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Předpokládaný region plnění prvního bloku  je: Kladno, Říčany, Tuchoměřice, Pardubice.

 

 

2. blok - Účetní, ekonomické a právní kurzy

Název kurzu: 2.1 Mezinárodní úmluva CMR v praxi

Časová dotace: 8 hodin (jeden)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bychom rádi zaměřili na vysvětlení a použití Úmluvy CMR v praxi. Součástí školení bude odpovědnost dopravce, náležitosti nákladního listu, povinnosti řidiče při nakládce, doklady k přepravě a další.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 2

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, řidič, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 2.2 Legislativa z oblasti dopravy a logistiky v praxi I.

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na legislativní a předpisovou úpravu podnikání v dopravě a logistice. Jedná se o aplikaci národních a mezinárodních legislativních úprav do každodenní praxe.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 2

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, řidič, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 2.3 Legislativa z oblasti dopravy a logistiky v praxi II.

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na aplikaci národních a mezinárodních legislativních úprav do každodenní praxe.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 2

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, řidič, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 2.4 Právní minimum v celním řízení v praxi I.

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na právní úpravu týkající se celního řízení.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 2.5 Právní minimum v celním řízení v praxi II.

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na jednotlivé právní předpisy a dokumenty vztahující se k této problematice a jejich použití v praxi.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, řidič, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 2.6 Sazební řízení v praxi

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na sazební zařazení zboží a průběh sazebního řízení orientované na dopravní a logistické společnosti.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 2.7 Typy smluv a sjednávání smluv podle OZ v praxi

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Nový občanský zákoník je stěžejním dokumentem pro podnikání v silniční dopravě a logistice. Školení plánujeme zaměřit na jeho zásady a použití v praxi.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 2.8 Pracovní režimy řidičů – vyhláška 561/2006 v praxi

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení plánujeme zaměřit na Nařízení č. 561/2006, kterým se upravují pracovní režimy řidičů. Nařízení vymezuje doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku. Součástí školení budou konkrétní ukázky sestavení denní doby řízení podle Nařízení.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 2

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, řidič, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 2.9 Dohoda ADR v praxi

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na legislativní úpravu související s přepravou a manipulací nebezpečného zboží podle Dohody ADR. Konkrétní obsahovou náplní budou povinnosti odesílatelů, dopravců a příjemců, které z Dohody ADR vyplývají.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, řidič, skladník, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Předpokládaný region plnění 2. bloku je: Kladno, Říčany, Tuchoměřice.

 

 

3. blok - Technické a jiné odborné vzdělávání

Název kurzu: 3.1 Krizové situace v praxi

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Zaměstnanci dopravních, logistických a výrobních firmem se mohou velmi snadno dostat do krizových situací, kdy je zapotřebí ovládat zásady první pomoci, postupy v případě požáru, technických problémů s vozidlem, logistické postupy při neočekávaných situacích. Požadujeme, aby byly součástí školení modelové situace, společné opakování poznatků a prostor pro zpětnou vazbu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 4

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, řidič, skladník, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 3.2 Odborné dispečerské minimum

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení pánujeme zaměřit na dopravní a logistické procesy, které souvisí s pracovní náplní dispečera. Účastníci si osvojí odborné znalosti, které se týkají nakládky a vykládky, plánování tras, zabezpečení nákladu a další.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 3

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 3.3 Vnitrostátní a mezinárodní přeprava

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na procesy probíhající v rámci vnitrostátní a mezinárodní přepravy. Jedná se především o optimalizaci tras s účelem minimalizace finančních nákladů a přepravních rizik a upevnění nákladu na vozidle.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 2

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, řidič, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 3.4  Logistické procesy ve skladu

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude věnováno efektivitě práce ve skladu. Součástí kurzu je správné označení skladu, pohyb chodců i vozíků, bezpečná manipulace se zbožím, používání manipulační techniky a ukládání zboží do regálů.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 2

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice skladník, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 3.5 Naložení a upevnění nákladu

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na základní předpisy pro přepravu nákladu, hmotnosti a rozměry vozidel, postup při ukládání nákladu na vozidlo a metody přivazování.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice řidič, dispečer, skladník, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 3.6 Hospodárná jízda

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na teorii hospodárné jízdy, její náležitosti, pravidla a fungování v praxi. Součástí školení budou doporučení, jak jezdit s co nejnižší spotřebou a šetřit životní prostředí.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice řidič, řidič referent. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Předpokládaný region plnění třetího bloku je: Kladno, Říčany, Uherský Brod, Tuchoměřice.

 

 

II. Oblast

4. blok - IT vzdělávání

Název kurzu: 4.1 Excel začátečníci

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití základních funkcí kancelářského programu MS Excel a to konkrétně na práci se soubory, práci s buňkami, základní formátování a jednoduché vzorce se specifiky využívání těchto funkcí při kancelářské práci v sektoru dopravy a logistiky.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 7

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 4.2 Excel pokročilí

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití pokročilých funkcí programu MS Excel, a to na práci s funkcemi, pokročilé formátování, kontingenční tabulky, jednoduchá makra se specifiky využívání těchto funkcí při kancelářské práci v sektoru dopravy a logistiky.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 6

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 4.3 Word a PowerPoint – jak reprezentovat firmu

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití funkcí MS Word a MS PowerPoint pro prezentaci výsledků práce a pro prezentaci firmy.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Název kurzu: 4.4 MS Office – aplikace pro každý den

Časová dotace: 8 hodin (jeden den)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití aplikací MS Office, které jsou využívány při každodenní práci v kanceláři – úložiště OneDrive, Outlook e-mail, Outlook kalendář se specifiky využívání těchto funkcí při kancelářské práci v sektoru dopravy a logistiky.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Počet skupin: 1

Především se bude jednat o školení pro zaměstnance firem působících v oblasti dopravy, logistiky, kteří zastávají pozice dispečer, manažer, administrativní pracovník. Složení osob na školení bude rozdílné, lze počítat s konzistentní skupinou i se smíšenou.

 

Předpokládaný region plnění čtvrtého bloku je: Dašice, Říčany, Tuchoměřice.

 

 

Součástí plnění pro oblast I. i II. bude vždy:

- vzdělávací materiál ke každému tématu školení

- test vyhodnocující získané znalosti a dovednosti účastníků školení s min. 10 ti otázkami a odpověďmi typu “multiple choice“ včetně klíče – test bude dodavatelem/lektorem proveden a vyhodnocen na konci každého kurzu

- dokumentace ke vzdělávacímu kurzu, která bude obsahovat min. název kurzu, obsahovou náplň, metody realizace, rozsah v hodinách, výčet vzdělávacích materiálů a doporučené literatury a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele.

 

Doplňující informace, které jsou závazné pro obě oblasti předmětu plnění:

- Zadavatel je oprávněn vzájemně zaměnit různé kurzy stejného bloku v rozsahu až 10% z jejich celkového počtu.

- Uchazeč může předložit svou nabídku jak pro obě oblasti plánovaného školení, nebo pouze pro jednu oblast, ale vždy tak, aby tato nabídka pokryla jejich celou věcnou náplň. Například může podat nabídku na všechna školení v oblasti I. i II (tj. školení 1.1 až 4.4). a nebo může podat svou nabídku na všechna školení jenom v oblasti I (tj. 1.1 až 3.6) anebo jenom v oblasti II. (4.1 až 4.4)..

- 1 den školení se počítá jako 8,5 hodiny s tím, že 1 hodina = 60 minu. Školení bude probíhat maximálně v časovém úseku dne od 7:00 do 18:00 hodin.

Přestávky během školícího dne budou poskytovány 1 x 10 minut dopoledne; 1x 15 minut odpoledne a 1x 30 minut na oběd.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2019 - červen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Celá ČR mimo hl. m. Praha

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude prováděno v souladu s následujícími dílčími hodnotícími kritérii:

 

Nabídková cena - váha 40 %
Metodika realizace – váha 30 %,
Kvalita služeb – váha 30 %

 

Pokrývá-li nabídka uchazeče více částí plnění (tj. obě oblasti), bude každá taková část nabídky hodnocena samostatně.

 

První (1.) dílčí hodnotící kritérium „Nabídková cena“

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních uchazečů. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena.

Způsob hodnocení:

Bude použita kvantitativní metoda hodnocení -

Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nejnižší nabídky / hodnota hodnocené nabídky

Bodová hodnota nabídky stanovená podle výše popsaného způsobu bude následně násobena vahou kritéria (tj. 0,4) a takto zjištěný počet bodů bude rozhodující pro celkové hodnocení nabídky uchazeče. 

 

Druhé (2.) dílčí hodnotící kritérium „Metodika realizace“

U tohoto hodnotícího kritéria bude posuzována ta část nabídky uchazečů, v níž uchazeč specifikuje a rozpracuje:

Přípravu kurzů,
Organizaci školení,
Operativnost a variabilitu,
Vyhodnocení kurzů.

 

V části „Příprava kurzů“ bude hodnoceno to, jak uchazeč přistupuje k obsahové náplni kurzů s přihlédnutím na rozsah kurzů i cílovou skupinu.

V části „Organizace školení“ bude hodnocen návrh organizace školicích dnů, včetně rozlišení mezi jednodenními a vícedenními kurzy.

V části „Operativnost a variabilita“ bude hodnoceno to, nakolik je uchazeč připraven organizačně reagovat na dílčí změny rozsahu jednotlivých částí bloků přednášek, což je jeden z požadavků zadavatele (viz Popis předmětu zakázky).

V části „Vyhodnocení kurzů“ bude posuzováno to, jak uchazeč hodlá sledovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu (účinnost realizovaných kurzů) a v jaké podobě bude informovat zadavatele. Lépe hodnoceny budou nabídky, k nimž  uchazeč připojí návrhy jednotlivých druhů výstupů.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který prokáže nejpromyšlenější přístup k přípravě kurzů z hlediska uvedených čtyř aspektů.

 

Způsob hodnocení:

Nabídky budou bodově ohodnoceny v rámci každého z uvedených čtyř dílčích hledisek, a tato dílčí hodnocení se sečtou. V rámci každého dílčího hodnocení obdrží nejlepší  nabídka 10 bodů, nabídkám méně vyhovujícím než nejlepší nabídka bude přiděleno mezi 0 a 10 body. Takže pokud bude některá nabídka nejlepší z hlediska všech hodnotících hledisek, obdrží  40 bodů.

Získaná celková bodová hodnota každého uchazeče bude násobena vahou kritéria, tj. koeficientem ¾,  a takto zjištěný počet bodů je rozhodující pro následné celkové hodnocení nabídky.

Příklad: Je předloženo 10 nabídek. Nabídka uchazeče „A“ bude v rámci tohoto kritéria hodnocena nejlépe z hlediska Přípravy (dostane 10 bodů) jako třetí nejlepší z hlediska Organizace školení (dostane 8 bodů) a jako nejhorší z hledisek Operativnosti a Vyhodnocení (dostane po 1 bodu). Celkem tedy obdrží 20 bodů. Po vynásobení koeficientem ¾ má do celkové bodové hodnoty  15 bodů.

 

 

Třetí (3.) dílčí hodnotící kritérium „Systematičnost a efektivita“

Bude se vycházet z podkladu předloženého uchazečem v rámci jeho nabídky, a v němž specifikuje a rozpracuje tyto aspekty:

Aktivita při zjišťování vzdělávacích a rozvojových potřeb zadavatele (spolupráce při přípravě školení);
Způsob komunikace se zadavatelem (popis systému komunikace během realizace zakázky);
Popis kontrolních mechanismů uvnitř týmu uchazeče (odpovědnosti v rámci realizačního týmu dodavatele a způsob kontroly plnění zakázky).

 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který popíše dané aspekty a jejich řešení nejpřesvědčivěji Navržené řešení musí zohlednit možnosti běžného provozu organizace a nezatížit zadavatele nadbytečnou administrativou. Uchazeč vezme v úvahu, že na straně zadavatele budou agendu spojenou se školením zajišťovat 2 osoby na částečný úvazek.

Způsob hodnocení:

Nabídky budou bodově ohodnoceny v rámci každého z uvedených pěti hledisek, tato dílčí hodnocení se sečtou. V rámci každého dílčího hodnocení obdrží nejlepší  nabídka 10 bodů, nabídkám méně vyhovujícím než nejlepší nabídka v rámci daného dílčího hodnocení bude přiděleno mezi 0 a 10 body. Takže pokud bude některá nabídka nejlepší z hlediska všech hodnotících hledisek, obdrží  30 bodů.

Nejlepší uchazeč tak může do celkového hodnocení získat 30 bodů.

Výsledné celkové pořadí nabídek

Výsledné pořadí se stanoví pro každou z  oblastí stejným způsobem a to takto

Součet bodových hodnot podle všech tří dílčích hodnotících kritérií pro danou část nabídky určí výslednou bodovou hodnotu nabídky uchazeče pro danou část nabídky. Vybrána bude ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.  V případě rovnosti výsledných bodových hodnot dvou či více nabídek rozhodne o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v Prvním dílčím hodnotícím kritériu Dojde-li k rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek i v rámci Prvního dílčího hodnotícího kritéria, rozhodne pořadí ve Druhém dílčím hodnotícím kritériu, a v případě jejich rovnosti pořadí ve Třetím dílčím hodnotícím kritériu.

Je tak možné, že pro každou oblast předmětu zakázky bude vybrán jiný uchazeč.

Metodická poznámka:

Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na 2 desetinná místa bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč prokáže kvalifikaci v tomto rozsahu:

Základní způsobilost
Profesní způsobilost
Technická kvalifikace

 

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

který není v likvidaci;
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje.

 

Profesní způsobilost

Způsobilý je dodavatel, který předloží:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;

Technická kvalifikace

Pro I. oblast

Uchazeč předloží seznam členů lektorského týmu, přičemž u všech lektorů musí být prokázány:

dosažený stupeň vzdělání – splňuje lektor, který má vysokoškolské vzdělání, které se prokazuje kopií diplomu z vysoké škole, nebo středoškolské vzdělání a nejméně pětiletou praxi v oboru logistiky, což prokáže kopií maturitního vysvědčení a životopisem lektora - z předloženého životopisu musí být zřejmé časové období měsíc/rok, název pozice a základní informace o zaměstnavateli),

 

lektorskou praxi spočívající ve školení zaměstnanců firem poskytujících profesionální logistické služby v předchozích 3 letech - uchazeč tuto kvalifikaci prokáže předložením alespoň 3 referenčních školení lektora, u kterého je prokázáno splnění lektorské praxe;  u referenčních školení uchazeč uvede: název zadavatele/společnosti, ve které školení probíhalo, název školení/kurzu, časové období, kontakt na zadavatele, který lze nahradit předložením hodnocení lektora zadavatelem školení)

 

Pro II oblast

Uchazeč předloží seznam členů lektorského týmu, u nichž všech musí být prokázány:

dosažený stupeň vzdělání – splňuje lektor, který má vysokoškolské vzdělání, které se prokazuje kopií diplomu z vysoké škole, nebo středoškolské vzdělání a nejméně pětiletou praxi v oblasti informačních technologií, což prokáže kopií maturitního vysvědčení a životopisem lektora - z předloženého životopisu musí být zřejmé časové období měsíc/rok, název pozice a základní informace o zaměstnavateli),

 

lektorskou praxi spočívající ve školení informačních technologií v předchozích 3 letech -uchazeč tuto kvalifikaci prokáže předložením alespoň 3 referenčních školení lektora, u kterého je prokázáno splnění lektorské praxe; u referenčních školení uchazeč uvede – název zadavatele/společnosti, ve které školení probíhalo, název školení/kurzu, časové období, kontakt na zadavatele, který lze nahradit předložením hodnocení lektora zadavatelem školení)

 

V seznamech členů lektorského týmu bude u každého člena týmu uvedena oblast specializace/téma školení, které má lektor zajišťovat při plnění zakázky.  Dodavatel musí tímto způsobem  pokrýt všechny kurzy v  oblasti školení, jíž se jeho nabídka týká. Pokud lektoři nebudou splňovat požadovanou kvalifikaci, nebo předložená kvalifikace bude neúplná, bude nabídka uchazeče z dalšího hodnocení vyřazena.

Posuzování způsobilosti:

Splnění nároků základní, profesní a technické kvalifikace je předpokladem pro posuzování a hodnocení nabídky uchazeče. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude nabídka uchazeče vyřazena a nebude hodnocena.

Doklady předložené uchazečem mohou být v prostých kopiích.

Zadavatel je vedle toho oprávněn vyžádat si doložení nebo upřesnění uchazečem prohlašovaných skutečností, zejména další informace, doklady, vysvětlení, jakož i originály nebo ověřené kopie dokladů.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti, a výpis z obchodního rejstříku, nesmějí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídek.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat způsobilost, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Poté je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující dodatečné splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím poddodavatele:

Pokud uchazeč není schopen prokázat splnění určité části způsobilosti požadované zadavatelem v bodu 2 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

 

Uchazeč v takovém případě zadavateli předloží:

doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle bodu 1 písm. b) této části výzvy poddodavatelem a
doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 2 písm. a) této části výzvy poddodavatelem a
smlouvu mezi uchazečem a poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění způsobilosti podle bodu 2 této části výzvy.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění způsobilosti podle bodu 2 písm. a) této výzvy.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není možné. Varianty nabídek se nepřipouští. Nepřipouští se nabídky na dílčí plnění, to se však nevztahuje na možnost předložit nabídku jen na ucelenou část předmětu plnění (oblast školení).

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).

Doporučujeme, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob bude potvrzené statutárním orgánem uchazeče dle způsobu podepisování za společnost zapsaným v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

 

Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:

1. obsah nabídky s uvedením kapitol nabídky, včetně seznamu příloh;
2. identifikační údaje uchazeče;
3. doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele;
4. specifikace toho, které, nebo kterých, oblastí předmětu plnění se daná nabídka týká
5. úplná nabídka dodavatele
6. subdodavatelská smlouva a doklady prokazující splnění kvalifikace subdodavatelem a specifikace částí plnění, které uchazeč hodlá splnit s pomocí subdodavatele;
7. nabídková cena ve struktuře a členění dle zadávací dokumentace a po oblastech školení, jichž se nabídka týká;
8. text smlouvy o školení ve znění přílohy k této výzvě, doplněný podle skutečnosti v hlavičce a v odstavcích 4.1 a 5.1, a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;
9. další fakultativní dokumenty a listiny na základě uvážení uchazeče v maximálním objemu 10 listů A4.
10. prohlášení o počtu listů nabídky

 

Jednotlivé části nabídky doporučujeme zřetelně označit předělovými listy, které budou též započteny v číslování listů nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Nabídková cena bude uvedena zvlášť za každou oblast předmětu plnění. jíž se týká, a to v členění:

cena za jeden školící den  samostatně (bez DPH)
cena celkem za realizaci všech školících dní bez daně z přidané hodnoty (DPH).
sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a
celková nabídková cena  včetně DPH v Kč.

 

Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

 

Nabídková cena za každou oblast, jíž se týká, musí zahrnovat a pokrývat přinejmenším:

přípravu a realizaci kurzů, které jsou předmětem této zakázky pod vedením lektorů uvedených v nabídce;
veškeré náklady dodavatele související s realizací školení (doprava, ubytování, stravování lektorů, školící a výukové pomůcky,…);
školící a výukové materiály v tištěné podobě v dostatečném množství pro všechny účastníky daných kurzů (maximálně 12 osob na kurz), a v elektronické podobě pro zadavatele;
zpracované zadání závěrečného testu včetně klíče v elektronické podobě;
provedení závěrečného testu ke každému kurzu včetně jeho vyhodnocení a předání výsledků v elektronické podobě zadavateli,
realizace závěrečného testu ke každému kurzu včetně jeho vyhodnocení a předání výsledků v elektronické podobě zadavateli,
vyhotovení a předání vyhodnocení testů účastníkům kurzů/školení jakož i potvrzení o absolvování školení
součinnost se zadavatelem ve věci zajišťování administrace školení (zajištění podpisů na prezenční listině a další zpětné vazby).

 

Součástí ceny není zajištění školící místnosti a občerstvení pro účastníky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada ceny dodávky bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15-denní splatností.
Nabídkovou cenu je možné navýšit pouze o položku odpovídající případné změně výše DPH

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
V případě, že uchazeč po výběru jeho nabídky zadavatelem odmítne uzavřít smlouvu, nebo splnění této zakázky jiným způsobem zmaří, bude zadavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% celkové nabídkové ceny; tím nejsou dotčena ostatní práva zadavatele.

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
Zadavatel předloží pouze 1 nabídku bez ohledu na to, zda nabízí plnění jedné nebo obou oblastí školení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1891500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Prague Congress Company s.r.o., Srázná 928/15, 140 00 Praha 4 - Braník, IČ: 48041491

    Datum podpisu smlouvy: 6. 8. 2019

Zrušené části zakázky: Nerelevantní

Datum ukončení: 6. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 5. 2019
 
Aktualizováno: 11. 8. 2019