Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ČSAD Liberec, a.s._III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13504

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ČSAD Liberec, a.s._III

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ČSAD Liberec, a.s.

Sídlo zadavatele: České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Martin Oumrt
  • Telefon: +420603208700
  • E-mail: martin.oumrt@csadlb.cz

IČ zadavatele: 25045504

DIČ zadavatele: CZ25045504

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Martin Oumrt
  • Telefon: +420603208700
  • E-mail: martin.oumrt@csadlb.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33 Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školení a kurzů pro zaměstnance zadavatele.

Vzhledem k rozmanitosti předmětu celé zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit zakázku na více dílčích části a zadat tuto zakázku ve dvou samostatných výzvách.

Předmět této zakázky (zaměřené na aktivity technického a jiného odborného vzdělávání) je rozdělen na tři dílčí části (ČÁST 5 až ČÁST 7):

ČÁST 5 – Získání řidičského oprávnění skupiny D

ČÁST 6 – Profesní způsobilost řidiče a pravidelné školení

ČÁST 7 – Ekonomika jízdy – autobusy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 969000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 31.10.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
ČSAD Liberec, a.s. České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně.

Pravidla hodnocení nabídek všech dílčích částí: ČÁST 5, ČÁST 6, ČÁST 7:

Hodnocení nabídek ve všech dílčích částech zakázky bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky. Hodnotícím kritériem je „nejnižší nabídková cena bez DPH“. V případě neplátce DPH – celková nabídková cena.

V rámci hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena bez DPH“ hodnotící komise stanoví pořadí nabídek od nejlevnější po nejdražší.

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě, že jsou podány dvě nebo více stejných cenových nabídek s nejnižší nabídkovou cenou, bude o nejvýhodnější nabídce rozhodnuto losem. V případě losu se budou moci účastnit zástupci dodavatelů, o jejichž umístění se bude losovat.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Prokáže základní způsobilost doložením:

Čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost v rozsahu Přílohy č. 3 této Výzvy k podání nabídek, tj. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

2. Prokáže profesní způsobilost doložením:

výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel do tohoto rejstříku zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tyto dokumenty nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky.
doklad o odborné způsobilosti:

Pro dílčí ČÁST 5 – Profesní způsobilost dodavatel prokazuje Rozhodnutím k provozování autoškoly v rozsahu řidičského oprávnění skupiny D.

Pro dílčí ČÁST 6 - Profesní způsobilost dodavatel prokazuje předložením Akreditace k provozování školicího střediska vydané příslušným krajským úřadem ve smyslu ustanovení § 49, odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupiny D.

3. Technická kvalifikace:

Pro dílčí ČÁST 5
Pro dílčí ČÁST 6
Pro dílčí ČÁST 7

Podrobněji viz. Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče na Příloze č.4 – Krycí list nabídky. Všechny strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že krycí list nabídky nebo návrh smlouvy nebo cenovou nabídku, které mají být podepsány účastníkem, bude podepisovat osoba k tomuto úkonu speciálně zmocněná, musí být do nabídky vložena plná moc v originálu nebo úředně ověřené kopii. Plná moc bude podepsána osobou, která je oprávněná účastníka zastupovat a budou v ní výslovně uvedeny veškeré úkony, k níž je zmocněná osoba oprávněná v rámci nabídky. Pokud podepisuje nabídku prokurista zapsaný v obchodním rejstříku účastníka, nemusí vkládat do nabídky plnou moc.

Podrobněji viz. Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za dílčí ČÁST, na kterou podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena v členění Kč bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a cenu celkem včetně DPH.

Pro sestavení cenové nabídky dodavatel použije Přílohu č. 2 - Cenová nabídka, a to na:

ČÁST 5 nebo Cenová nabídka ČÁST 6, nebo Cenová nabídka ČÁST 7.

Nabídková cena bude uvedena v:

Krycím listu - Příloha č.4
Cenové nabídce - Příloha č.2
Návrhu smlouvy - Příloha č.1.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky (veškeré školící pomůcky, materiály, techniku, výukové materiály, náklady na odměnu lektora, případně cestovní náklady lektora, aj.). Nabídková cena je konečná a je maximální možná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky zvyšovat. Její překročení bude možné pouze v případě změny výše sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Podrobněji viz. Výzva k podání nabídek. .

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat na každé dílčí plnění pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podrobněji viz. Výzva k podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Podrobnosti platebních podmínek a výši smluvních pokut, které budou uloženy v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy o dodávce služeb jsou uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek – v Návrhu smlouvy.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny jednotlivých dílčích částí, s výjimkou změny ceny v závislosti na případné změně výše DPH. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě. Zadavatel vyloučí dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat zadávací podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s kap. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12) – dostupné na www.esfcr.cz.

Přílohy, které budou součástí nabídky, budou podepsané osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se zastupováním dodavatele). Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, originálem plné mocí od statutárního orgánu).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. vydání č.12, datum účinnosti od 1.5.2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 858000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizaceNa Bojišti 759/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ:00671274

    Datum podpisu smlouvy: 12. 8. 2020

Datum ukončení: 12. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 7. 2020
 
Aktualizováno: 12. 8. 2020