Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců: Čtení a kreslení technické dokumentace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13700

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců: Čtení a kreslení technické dokumentace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 11. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: CROMODORA WHEELS s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 369, 742 51 Mošnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. René Hilscher
 • Telefon: +420556414812
 • E-mail: r.hilscher@cromodorawheels.cz

IČ zadavatele: 27779017

DIČ zadavatele: CZ27779017

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martina Vojtková
 • Telefon: +420731320267
 • E-mail: m.vojtkova@cromodorawheels.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 12. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Průmyslová 369, 742 51 Mošnov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti CROMODORA WHEELS s.r.o. a to v akreditovaném vzdělávacím programu: „Čtení a kreslení technické dokumentace“.

Cíl: Porozumět výrobním výkresům, pracovním a technologickým postupům, zvýšit samostatnost a autonomnost směn na pracovišti obrobna.

Cílová skupina: Vzdělávání je určeno pracovníkům na pozicích Zámečník (3), Technolog (3), Technik údržby (1), Mistr (3), Operátor (12) a Programátor PLC (2). 

Rozsah vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka:                                    

80 VH, v členění na 78 VH výuky a 2 VH závěrečné zkoušky 

Počet účastníků: 24 osob ve 3 (třech) skupinách.

Účastník po absolvování kurzu získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení.

Obsah kurzu: 

Absolvent vzdělávacího programu získá komplexní přehled a praktické zkušenosti a znalosti v těchto oblastech:

 • Co je to technická dokumentace
 • Normy a technická normalizace
 • Zobrazování
 • Technická dokumentace
 • Technická dokumentace vedená na PC

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 552000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.1.2021-31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Průmyslová 369, Mošnov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

•    Nabídková cena bez DPH = váha 60%
•    Kvalifikace lektorů = 20%
•    Metodika vzdělávání = váha 20%

 

Metody a způsob hodnocení nabídek:

1)    Nabídková cena bez DPH

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. 

Hodnotit se bude dle vzorce: 

100 x (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) x váha kritéria v % (60%)

 

2)    Kvalifikace lektorů

Hodnotíme délku lektorské praxe ve výrobních firmách a délku praxe působení na manažerských pozicích (členové vrcholového managementu) ve výrobních firmách.  Každý uchazeč doloží praxe všech lektorů, kteří se budou realizace účastnit. Bodové hodnocení uchazeče bude tvořeno součtem bodových hodnocení všech jeho lektorů. V tomto kritériu bude hodnoceno maximálně 3 lektory účastníka, v případě, že dodavatel uvede více osob, musí jednoznačně specifikovat, u které osoby bude „Kvalifikace lektorů“ předmětem hodnocení.

Bodové hodnocení:

Podniková praxe:

•    1 bod – prokazatelná praxe na manažerské pozici 3 – 5 let
•    2 body – prokazatelná praxe na manažerské pozici 5 – 7 let
•    3 body – prokazatelná praxe 7 a více let na manažerské pozici

Lektorská praxe: 

•    1 bod – prokazatelná lektorská praxe 3 – 5 let a min. 20 školících dnů realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,
•    2 body – prokazatelná lektorská praxe 5 - 7 let a min. 30 školících dnů realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,
•    3 body – prokazatelná lektorská praxe 7 a více let a min. 40 školících dnů realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky.

Pro konečnou bodovou hodnotu tohoto kritéria bude použita metoda: 

Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x váha kritéria v % (20%)

 

V rámci subjektivních hodnocených nečíselných kritérií Metodika vzdělávání bude použita bodová stupnice 1 až 100 dle hodnocení dílčích kategorií jednotlivých kritérií.

3)    Metodika vzdělávání

Hodnocená kategorie: Kvalita zpracování osnov = 1 až 50 bodů

Osnovy jsou zpracovány dle požadavků s vědomím odbornosti i vhodného dopadu do životů účastníků a to pracovního i osobního. Respektují potřeby vybraných účastníků. Hlavními směry pro posuzování nabídek jsou: 

•    Odborný teoretický rámec (zpracování požadovaných témat)
•    Odborný praktický rámec a praktická využitelnost (zpracování témat s ohledem na použitelnost v reálném životě)
•    Logická obsahová posloupnost (struktura obsahu).

Hodnocená kategorie: Navržené metody a formy vzdělávání s ohledem k obsahu vzdělávací aktivity = 1 až 50 bodů

Hodnocena bude úroveň metodiky poskytovatele při vyhodnocení efektivity a účinnosti vzdělávání. 

•    Metody výuky (použité metody výuky s ohledem na témata a strukturu účastníků)
•    Formy výuky (použité formy výuky s ohledem na témata a strukturu účastníků)

Nejvhodnější nabídce (té, která dosáhne nejvyšší počtu dílčích bodů) bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jich porovnání touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Pro konečnou hodnotu bude použita metoda: 

Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x váha kritéria v % (20%)

Bodové zisky za všechna hodnotící kritéria se poté sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na setiny bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto základní kvalifikační požadavky:

•    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
•    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
•    čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být starší 90 dnů. 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

•    platnou akreditaci MŠMT na realizaci vzdělávací aktivity „Čtení a kreslení technické dokumentace“
•    Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 300 000,- Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. 

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v následujícím členění vedeném níže a zároveň obsahovala:  

1.    Titulní stranu, na které budou uvedeny identifikační údaje zadavatele i dodavatele
2.    Nabídková cena bez DPH
3.    Specifikace předmětu zakázky – obsah, popis metodiky vzdělávání a doložení kvalifikace lektorů
4.    Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Nabídka bude mít všechny listy, včetně příloh, řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. 

Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedena cena bez DPH i s DPH). 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců: Čtení a kreslení technické dokumentace“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: Platba bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných školících dnů v daném měsíci, se splatností 30 dnů. 

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk.

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Není přípustné variantní řešení nabídek.

Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě.

Datum ukončení: 4. 1. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 11. 2020
 
Aktualizováno: 6. 1. 2021