Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11032

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ELITEX OK s.r.o.

Sídlo zadavatele: Jablonec nad Jizerou 386, Jablonec nad Jizerou 512 43

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jaromír Pácal
 • Telefon: +420605558954
 • E-mail: Jaromir.Pacal@seznam.cz

IČ zadavatele: 64256383

DIČ zadavatele: CZ64256383

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Helena Prokopova
 • Telefon: +420733712349
 • E-mail: prokopova@elitexok.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 4. 2017 08:00

Místo pro podání nabídek:
ELITEX OK s.r.o., Jablonec nad Jizerou 386, Jilemnice- Jablonec nad Jizerou 512 43

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka vychází z projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s.r.o., jehož cílem a účelem projektu je podpora zaměstnanosti našich zaměstnanců a adaptability pracovní síly vedoucí ke zvýšení odbornostní úrovně znalostí, dovedností a kompetencí našich zaměstnanců. 

Více viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1470000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Duben 2017 - Srpen 2018. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle dohodnutého harmonogramu a možností zadavatele. Přesné termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů budou vždy upřesněny po dohodě mezi zadavatelem a uchazečem nejpozději 10 dní před daným seminářem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Jablonec nad Jizerou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 80 %
 • Metody a formy výuky 20 %

Více viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace mohou být doručeny elektronicky e-mailem na adresu prokopova@elitexok.cz. Zadavatel odešle vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dní od doručení dotazu a zároveň ho vyvěsí a zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel může dodatečné informace poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5 s účinností od 1. 10. 2016), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRISCO s.r.o., Jaroslava Seiferta 1158/26, 725 25 Ostrava, IČ: 28641949, Oprávněná osoba: Simon Závěšický

  Datum podpisu smlouvy: 5. 6. 2017

Datum ukončení: 5. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 3. 2017
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017