Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy artevio

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12579

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy artevio

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: artevio marketing s.r.o.

Sídlo zadavatele: Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Michal Šidlo
 • Telefon: +420731115117
 • E-mail: sidlo@artevio.com

IČ zadavatele: 04233271

DIČ zadavatele: CZ04233271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Veronika Škubalová
 • Telefon: +420733799458
 • E-mail: skubalova@artevio.com

Lhůta pro podání nabídek: 4. 12. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace 10 vzdělávacích kurzů v oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 10 vzdělávacích kurzů v oblasti Specializovaných IT. Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku. Kurzů měkkých a manažerských dovedností se zúčastní 2 osoby, kurzů z oblasti specializovaného IT se zúčastní 7 osob.

 

Specifikace a rozsah kurzů:

 

Kurzy v oblasti Měkkých a manažerských dovedností určené pro 2 účastníky:

Projektové řízení – rozsah kurzu: 24 hodin (23 hodin výuka, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Principy a pravidla projektového řízení
 • Definice projektu a jeho životní cyklus
 • Kvalifikace a kompetence manažera
 • Projektový tým a jeho složení
 • Zadání projektu, stanovení cílů
 • Naplánování harmonogramu, určení zdrojů a nákladů
 • Rizika v projektu
 • Kontrola a řízení realizace projektu
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Time Management – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky),

Obsah:

 • Předsudky a zlozvyky
 • Zhodnocení stávající situace
 • Co je to Time management
 • Definice sebeřízení
 • Naučené individuální chování vs. vytvářené chování
 • Motivace
 • Vedení
 • Definice rolí
 • Management cílů
 • Management aktivit
 • Řízení
 • Časožrouti
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Týmová spolupráce – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Význam týmové práce a předpoklady efektivní práce týmu
 • Úloha manažera při vedení týmu
 • Jednotlivé fáze a stadia vývoje týmu
 • Práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů
 • Podmínky a předpoklady týmové spolupráce
 • Negativní jevy, které se mohou v týmech vyskytovat, možnosti jejich prevence a eliminace (zahálení, emocionální konflikty atd.)
 • Rozhodování v týmu – metody týmového rozhodování a řešení problémů
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Postupy výběru zaměstnanců – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Orientace ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání
 • Národní soustava kvalifikací a její význam pro trh práce
 • Plánování lidských zdrojů
 • Proces náboru a výběru zaměstnanců ve firmě – pravidla, spolupráce s úřadem práce, kompetence
 • Externí a interní zdroje pracovních sil
 • Nejefektivnější metody výběru pracovníků – práce s CV, vedení strukturovaného rozhovoru, development centrum a jejich konečné vyhodnocení
 • Zaškolení a adaptace nového pracovníka
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Prezentační dovednosti – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Příprava prezentace
 • Stanovení cíle,
 • Analýza posluchačů,
 • Základní body obsahu,
 • Příprava účinných argumentů,
 • Příprava vizuální podpory.
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Zvyšování výkonnosti – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Firemní kultura, hodnoty, vize, poslání – jejich vliv na výkonnost firmy a motivaci
 • Vliv prostředí na chování lidí (loajalita, angažovanost, motivace, fluktuace, ...)
 • Funkční motivace lidí – kde jsou hranice benefitů („úplatků")
 • Zvyšování výkonnosti firmy přes změnu myšlení lidí
 • Informace z praxe konzultantů – popisy a vysvětlení principů úspěšných projektů
 • Kde se v lidech skrývá potenciál k vyšší efektivitě
 • Zvládání změn jako konkurenční výhoda
 • Manažerské styly – jejich vliv na výkonnost na motivaci lidí
 • Návody na správné přístupy k rozvoji lidí a organizace
 • Jak rozvíjet lidi, aby byly vidět výsledky
 • Rozdíly mezi vzdělávání a rozvojem firmy
 • Správná aplikace koučování, trénování, školení a negativní dopady jejich chybné aplikace
 • Tipy z praxe pro zvyšování výkonnosti firem
 • Diskuze nad konkrétními případy (specializace na způsob chování lidí v pracovním prostředí)
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Snižovaní nakladů – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Základní pojmy spojené s nákladovým controllingem
 • Úloha controllingu a metody snižování nákladů
 • Ekonomické vnímání procesů ve firmě
 • Jak zefektivnit interní pracovní postupy a procesy v oblasti řízení nákladů
 • Kalkulace a jejich využití při rozhodování
 • Dopady různých druhů úsporných opatření na budoucí rozvoj firmy
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Marketingový a komunikační mix – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Základy marketingového řízení
 • Marketingové plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Nákupní rozhodování zákazníka
 • Analýza průmyslového trhu
 • Segmentace a umístění
 • Analýza konkurence
 • Interní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika
 • Řízení cen
 • Distribuční politika
 • Integrovaná komunikace
 • Reklama
 • Marketingová komunikace v online prostředí
 • Prodejní politika
 • Marketing služeb, marketing obchodu, CRM
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Obchodní dovednosti I – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Práce s emocemi a postojem
 • Vzájemná interakce se zákazníkem
 • Vytváření obchodního vztahu
 • Zvládání komunikačních bariér
 • Tvorba obchodních nabídek
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

Obchodní dovednosti II – rozsah kurzu: 16 hodin (15 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Jak mluvit s klientem, aby rozuměl
 • Trénink obchodních případů z praxe
 • Jak správně navolávat klienty
 • Tvorba komunikačních skriptů
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

IMAGE obchodníka – rozsah kurzu: 8 hodin (7 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Co je to IMAGE
 • Jak chodit na jednání
 • Na co si dát pozor
 • Jak se přizpůsobit klientovi
 • Jak by mělo vypadat služební auto
 • Jak by měli vypadat muži
 • Jak by měly vypadat ženy
 • Mluva obchodníka
 • Používání efektivních nástrojů (aplikace, webové stránky)

 

Kurzy v oblasti Specializovaných IT určené pro 7 účastníků:

Správa serverového systému Linux – začátečník – rozsah kurzu: 35 hodin (34 hodin výuky, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Povinnosti systémového administrátora
 • Základy práce v příkazovém řádku
 • Práce se soubory a textem
 • Instalace a update software na Linuxu
 • Uživatelský management – uživatelé, skupiny, důležité soubory
 • Práva k souborům a složkám a jejich změna
 • Správa procesů a signálů na systému
 • Služby běžící na systému a jejich nastavení
 • Práce s logy na zaznamenávání aktivit na systému
 • Souborové systémy na Linuxu, jejich tvorba a správa
 • Porovnáni LVM s klasickými souborovými systémy na disku
 • Naleznutí souborů na disku pomocí příkazů find a locate
 • Porovnání souborů pomocí utility diff

Správa serverového systému Linux – pokročilý – rozsah kurzu: 35 hodin (34 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

 • Správa zařízení na počítači
 • Diagnostika systému – jak postupovat, když nastane chyba
 • Zálohování souborů na disku
 • Webový server Apache a jeho konfigurace
 • Sdílení souborů pomocí služeb NFS a Samba
 • Pokročilé zabezpečení serveru a ochrana před útokem
 • Principy bezpečného přenosu dat po síti, šifrování – odposlouchávání síťového provozu, metody ochrany proti odposlechu
 • Audit systému – kde mohou být slabá místa

Serverový systém Linux – instalace a konfigurace – rozsah kurzu: 13 hodin (12 hodin výuka, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Možnosti instalace operačního systému Linux
 • Instalace systému Linux
 • Soubory, složky, jak se s nimi pracuje a jak to celé funguje
 • Vytváření komprimovaných archivů (např. TAR), práce s nimi
 • Problémy při tisku a jejich řešení
 • Základní programy Linux – GNOME Terminal, Thunderbird, Evince, …
 • CentOS, CloudLinux, Imunify360

Zabezpečení webových aplikací – začátečník – rozsah kurzu: 35 hodin (34 hodin výuka, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Základní pojmy
 • Bezpečnost, virus, rootkit, penetrační testování
 • webové aplikace
 • bezpečnost webových aplikací
 • hrozby, dopady, rizika, zranitelnosti
 • Slabá místa webových aplikací – první část
 • SQL injection
 • chybná autentizace a správa relace
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • nezabezpečený přímý odkaz na objekt
 • nezabezpečená konfigurace

Zabezpečení webových aplikací – středně pokročilý – rozsah kurzu: 35 hodin (34 hodin výuka, 1 hodina zkouška)

Obsah:

 • Slabá místa webových aplikací – druhá část
 • expozice citlivých dat
 • chyby v řízení úrovní přístupů
 • Cross-Site Request Forgery (CSRF)
 • použití známých zranitelností komponent
 • neošetřená přesměrování a předávání
 • další slabiny
 • Testování bezpečnosti webových aplikací
 • metody a postupy
 • OWASP Zed Attack Proxy
 • další nástroje

Zabezpečení webových aplikací – pokročilý – rozsah kurzu: 35 hodin (34 hodin výuka, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Pokračováni testování bezpečnosti webových aplikaci
 • Hledáni možných vektorů útoku na aplikaci
 • Poskytnutí vícero aplikací, na kterých je možné vyzkoušet si hacking v praxi
 • Technologie v Javě – Tomcat, JSP, JSF, … a jejich bezpečnost
 • Psaní základních skriptů na analýzu aplikačních zranitelností na infrastruktuře
 • Case study – zranitelnosti Heartbleed a Shellshock

Zabezpečení proti hackingu – začátečník – rozsah kurzu: 35 hodin (34 hodin výuka, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Proces hackingu aplikace
 • Hacking operačního systému – Windows
 • Hacking operačního systému – Linux
 • Monitoring software, auditing, možné vektory útoku
 • Privilege escalation – eskalace privilegii na administrátora
 • Nástroje pro hacking – představení

Zabezpečení proti hackingu – středně pokročilý – rozsah kurzu: 35 hodin (34 hodin výuka, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Nástroj Wireshark – analýza internetového provozu
 • Nástroj nmap – zjištění otevřených portů a služeb
 • Nástroj dirbuster – enumerace souborů na webserveru
 • Nástroj MSF – Metasploit Framework
 • Nástroj Nikto – scanner aplikacii běžících na serveru
 • Nástroj Lynis – aplikace pro server hardening
 • Nástroj Burp Suite – platforma pro penetrační testování webových aplikací
 • Praktické ukázky uvedených nástrojů v reálném světe

Zabezpečení proti hackingu – pokročilý – rozsah kurzu: 35 hodin (34 hodin výuka, 1 hodina zkoušky)

Obsah:

 • Virtuální stroj na výuku penetračních testerů – Lab26
 • Nástroj Binwalk – analýza binárních a spustitelných souborů
 • Nástroj WPScan – scanner zranitelností na stránky s Wordpressem
 • Nástroj THC-Hydra – získání přístupu do systému na základě uhodnutí hesla
 • Nástroj sqlmap – detekce a využití zranitelností typu SQL Injection
 • Nástroj SPARTA – penetrační testování síťové infrastruktury
 • Shrnutí zásad bezpečnosti naučených v předchozích kurzech

 

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Rozsah 1 vyučovací hodiny je 60 minut.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel požaduje po uchazeči podání nabídky na zakázku jako celek.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím poddodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 943000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
prosinec 2018 – červenec 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (60 %) – číselné kritérium
  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

 

 • Online platforma pro maximalizaci výuky samostudiem (30 %) – číselné kritérium
  Tímto kritériem se myslí dokument v rozsahu maximálně 10 stran, který předvede ukázku online platformy, kde bude možné maximalizovat výuku samostudiem.
 1. zkušenost garanta kurzu online platformy (1 rok = 2b, max 10b),
 2. uživatelská přístupnost a použitelnost online materiálů (jednoduše použitelné na PC i mobilních zařízeních 10b, jednoduše použitelné pouze na PC 5b, složité až nepoužitelné 1b.),
 3. estetické nebo funkční vlastnosti online materiálů (přehledné 10b, nepřehledné 5b, velmi chaotické 1b),
 4. dostupnost online materiálů i po skončení školení (10b. dostupné, 1b nedostupné),
 5. užitečnost online materiálů (plné praktických příkladů – 10b, pouze teoretické příklady 2b, neužitečné příklady 1b).

 

 • Metodika organizace kurzů (10 %) – nečíselné kritérium
  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:
 1. metodiky výuky,
 2. efektivity výukových metod,
 3. způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby,
 4. systematičnost nabízených služeb,
 5. efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

 

Pro hodnocení budou využity následující metody:

 

Hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

 

                        hodnota z nabídky, která je

                      v daném kritériu nejvýhodnější

                    tzn. nejnižší hodnota (např. cena)

100 x ----------------------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

              hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

 

Pro hodnocení číselných kritérií, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (nejvíce získaných bodů):

 

                     počet bodů, které nabídka získala

100 x ----------------------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

             počet bodů, které získala nejlepší nabídka

                             tzn. nejvyšší hodnota

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

 

počet bodů, které hodnocená nabídka získala x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

 • Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 • Dodavatel předloží seznam lektorů a k jednotlivým uvedeným kurzům následující dokumenty jednotlivých lektorů:

  Certifikát RHCSA (Red Hat Certified System Administrator)
  Certifikát RHCE (Red Hat Certified Engineer)
  VŠ titul z IT oboru, alespoň 1. stupeň

  Je postačující, aby měl alespoň jeden lektor uvedené tituly. Tento lektor musí být garantem kurzu, prokazatelným tvůrcem kurzů a musí odučit alespoň 50 % ze stanoveného počtu hodin a musí mít za sebou zkušenosti s odučením alespoň 250 studentů a 5 firemních školení.

 • Výuka specializovaných IT musí být k dispozici také v online podobě, aby školení zaměstnanci mohli maximalizovat výuku i samostudiem. Dodavatel také musí nakonfigurovat na našich serverech virtuální stroje s prostředím podobným produkčnímu prostředí, na kterém si budou studenti zkoušet nabyté znalosti. Lektor garantuje, že na dotazy odpoví do 48 hodin, pokud budou mimo výukové lekce.

 • Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Z důvodu fakturace po jednotlivých kurzech, bude také uvedena cena jednotlivých kurzů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

 • Jakákoli úplata dle této smlouvy je splatná na základě faktury dodavatele.
 • Splatnost faktur je 60 dní po datu jejich vystavení.

Požadavky na formu nabídky:

 • Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Uchovávání dokladů, umožnění kontroly a dodržování publicity:

 • Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s plněním předmětu smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu, a to způsobem uvedeným v zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poskytovatel se zavazuje k povinnosti umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
 • Poskytovatel se zavazuje dodržovat pravidla pro publicitu dle platného Manuálu pro publicitu Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 542130.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENGETO s.r.o., Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 04671317

  Datum podpisu smlouvy: 11. 12. 2018

Datum ukončení: 11. 12. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 11. 2018
 
Aktualizováno: 12. 12. 2018