Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13430

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 5. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Sídlo zadavatele: Svatopluka Čecha 1205/12, Česká Lípa, 470 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Kamil Nosál, Ph.D.
 • Telefon: +420487802602
 • E-mail: katerina.sevcikova@rail.bombardier.com

IČ zadavatele: 49902083

DIČ zadavatele: CZ49902083

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kateřina Ševčíková
 • Telefon: +420487802602
 • E-mail: katerina.sevcikova@rail.bombardier.com

Lhůta pro podání nabídek: 1. 6. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Svatopluka Čecha 1205/12, Česká Lípa, 470 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění a realizace 4 vzdělávacích aktivit, které jsou neakreditované. Zadavatel umožňuje dílčí realizaci jednotlivých aktivit nezávazně na sobě. Dodavatel podá cenové nabídky pro každou dílčí aktivitu samostatně.

 

Specifikace a rozsah kurzů:

Aktivita - Nástroje zvyšování kvality ve výrobě - řízení výroby, výrobní proces (VA1)

Rozsah kurzu: 240 hodin po 60 minutách (včetně 10 hodin závěrečné zkoušky) pro 55 zaměstnanců v pěti skupinách.; tj. na jednu skupinu 48 hodin po 60 minutách (včetně 2 hodin závěrečné zkoušky)
Obsah:

Řízení výroby, výrobní proces – layout kapacit
Ergonomie, aplikace postupů při neshodě
TPM, uplatňování principů managementu kvality, work flow, PDCA
Kvalita a systémy řízení - SWOT analýza, corporate governance, uplatňování principů managementu kvality v průmyslu 4.0
EPQP,FMEA, SIX SIGMA a jejich praktické využití
Závěrečná zkouška

 

Aktivita – Logistika v praxi (VA2)

Rozsah kurzu: 96 hodin po 60 minutách (včetně 4 hodin závěrečné zkoušky) pro 23 zaměstnanců ve dvou skupinách, tj. na jednu skupinu 48 hodin po 60 minutách (včetně 2 hodin závěrečné zkoušky)
Obsah:

Logistické procesy
Principy distribuční logistiky
Skladová logistika
Plánování kapacit
Řízení zásob
Plánování objednávaného materiálnu na sklad
Metody oběhových procesů
Metody plánování vytíženosti aut a skladové techniky
Identifikace možných rizik při přepravě nákladu
Problematika pracovního režimu řidičů
Vyskladnění produktů
Zásobování výroby
Nástroj zvyšování kvality – ABC
Závěrečná zkouška

 

Součástí vzdělávací aktivity jsou i praktické nácviky konkrétních pracovních postupů v logistice jak v individuální rovině, tak i v týmu, což umožňuje simulaci skutečných interakcí mezi zaměstnanci jednotlivých logistických procesů.

 

Aktivita – Mistři 2020 (VA3)

Rozsah kurzu: 128 hodin po 60 minutách (včetně 4 hodin závěrečné zkoušky) pro 17 zaměstnanců ve dvou skupinách; tj. na jednu skupinu 64 hodin po 60 minutách (včetně 2 hodin závěrečné zkoušky)
Obsah:

Práce vedoucího při implementaci zákaznických standardů do výrobních postupů – 8 h
Plánování výroby v souladu se zákaznickou kvalitou – 10 h
Řešení krizových situací ve výrobě s využitím odborných znalostí z výrobního programu – 8 h
Řízení rizik ve výrobě, vytváření záložních plánů v standardních systémech řízení – 8 h
Vedení lidí při kombinovaném provozu s prvky zákaznické kvality – 8 h
Organizace výroby – 10 h
Kontrolní mechanismy spojeny s definovanými systémy řízení – 10 h
Závěrečná zkouška – 2 h

 

Aktivita – Strojírenství – čtení technické dokumentace, určení způsobu antikorozní ochrany a broušení ploch k zajištění kvality (VA4)

Rozsah kurzu: 48 hodin po 60 minutách (včetně 2 hodin závěrečné zkoušky) pro 5 zaměstnanců v jedné skupině
Obsah:

Antikorozní ochrana a broušení ploch

Koroze – její podstata, rozdělení dle typu kovu, chemická koroze, elektrochemická koroze, korozní zkoušky
Ochrana proti korozi běžnými i speciálními způsoby – konstrukční úprava, ochrana elektrochemická, ochrana povlaky, ochrana proti korozi v tropech, dočasná antikorozní ochrana, úprava korozního prostředí
Povrchová úprava kovových konstrukcí a ploch – příprava povrchu (mechanická odmašťování, moření kovů, elektrolytické leštění kovů), kovové ochranné povlaky
Broušení – rovinné, vnějších rotačních ploch, bezhrotové broušení vnějších válcových rotačních ploch, broušení brousícím pásem
Použití jednotlivých metod antikorozní ochrany a broušení
Hodnocení vlastností konstrukčních ploch s cílem určit nejvhodnější způsob broušení a antikorozní ochrany

Čtení technické dokumentace

Technické výkresy, základní informace
Normalizace v technických výkresech dle typu výrobku
Tvorba výkresu se zohledněním příslušných norem
Zhodnocení funkčnosti navrženého výrobku a provedení úprav
Značky pro technologie zpracování
Značky pro způsob antikorozní ochrany a broušení
Určení technologie výroby dle nákresu

Závěrečná zkouška

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel umožňuje dílčí realizaci jednotlivých aktivit (VA) nezávazně na sobě a podat nabídky samostatně pro každou z dílčích částí-

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1480000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červen 2020 – 3. 2. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Svatopluka Čecha 1205/12, Česká Lípa, 470 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (60 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (40 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání a celkové systematičnosti, tedy provázání poskytovaných služeb do jednoho užitného celku.

  Hodnocení bude probíhat podle následující stupnice:

  Bodové hodnocení

  Slovní ohodnocení

  1–33 bodů

  Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (případně jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby není v nabídce dostatečně určitě popsán a neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu. Není zohledněn komplexní přístup k plnění zakázky a celkový popis způsobu realizace zakázky neposkytuje obraz efektivního způsobu realizace zakázky, který zadavatele nebude zatěžovat dodatečnými náklady (ať již finančními či časovými). Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

  34–66 bodů

  Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v nabídce popsán, ale neposkytuje komplexní popis tohoto procesu a neposkytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu. komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn částečně (s výhradami zadavatele) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje pouze částečné informace, ze kterých nevyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými).  Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

   67–100 bodů

  Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v precisně nabídce popsán a poskytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu, která zadavateli umožní efektivní evaluaci přínosů veřejné zakázky. Komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn ve vysoké úrovni (včetně detailního popisu) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje dostatečné informace, ze kterých vyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými). Zadavatel nemá k nabízenému plnění minimální připomínky.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost:

Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

Profesní způsobilost:

Způsobilý je uchazeč, který předloží:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

 

Dodavatel předloží seznam lektorů a k jednotlivým uvedeným kurzům následující dokumenty jednotlivých lektorů:

Pro VA1:

certifikát prokazující znalost v oblasti štíhlé výroby;
certifikát TPM „Total productive maintenance“;
certifikát FMEA.

Pro VA2:

VŠ diplom pro v oblasti logistiky;

Pro VA3:

VŠ diplom v oblasti psychologie

Pro VA4:

VŠ diplom v oblasti strojírenství.

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Zadavatel zpracuje nabídkovou cenu samostatně pro každou část veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15denní splatností.
Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Dodavatel bude ve smlouvě zavázán k zachovávání mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy, a to během plnění této smlouvy i po jejím ukončení.

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1425800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem Čalounická 477, 739 34 Šenov, IČO 02164469 (pro části 1-4)

  Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2020

Datum ukončení: 2. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 5. 2020
 
Aktualizováno: 10. 9. 2020