Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy CESAR TRADE s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11091

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy CESAR TRADE s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: CESAR TRADE s.r.o.

Sídlo zadavatele: Karlova 3460, 407 47 Varnsdorf

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Pavel Tesař, jednatel
 • Telefon: +420777819482
 • E-mail: pavel.tesar@cesarprint.cz

IČ zadavatele: 27273733

DIČ zadavatele: CZ27273733

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Marcela Doležalová
 • Telefon: +420603727502
 • E-mail: marcela.dolezalova@centrum.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 4. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
Karlova 3460,407 47 Varnsdorf

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů blíže specifikovaných v příloze č.5 této Výzvy, za stanovených podmínek uvedených v projektové žádosti, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.3/043/0005242 a zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je rozdělená na 4 samostatné dílčí části  a to v souladu s § 35 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Uchazeč může podat pouze 1 nabídku na libovolný počet těchto samostatných částí veřejné zakázky, za předpokladu, že splní podmínky zadávací dokumentace. Každá nabídka musí splňovat podmínky a požadavky zadavatele stanovené v dané části veřejné zakázky a musí být podána ve zvláštní obálce dle zadávací dokumentace.

Dílčí části veřejné zakázky:

 1. dílčí část zakázky: vzdělávací kurzy z oblasti obecné IT
 2. dílčí část zakázky: vzdělávací kurzy z oblasti specializované IT
 3. dílčí část zakázky: vzdělávací kurzy z oblasti měkké a managerské dovednosti
 4. dílčí část zakázky: vzdělávací kurzy z oblasti účetní, ekonomické a právní kurzy

Více viz Výzva k podání nabídky ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 571926,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
04-05/2017 – 30.04.2018 (Termín zahájení plnění veřejné zakázky je do 14 dnů od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem). Doba plnění veřejné zakázky se může měnit dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Ústecký a Liberecký kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena v Kč bez DPH  =  váha 100%

Více viz Výzva k podání nabídky ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, telefonní a e-mailový kontakt.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku na každou dílčí část veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 1 – Obecné IT: Ivan Janovský, Pod Bohdalcem I 1499, 101 00 Praha 10, IČ: 49631993

  Datum podpisu smlouvy: 19. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 2 – Specializované IT: Ivan Janovský, Pod Bohdalcem I 1499, 101 00 Praha 10, IČ: 49631993

  Datum podpisu smlouvy: 19. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 3 – Měkké a managerské dovednosti: Ivan Janovský, Pod Bohdalcem I 1499, 101 00 Praha 10, IČ: 49631993

  Datum podpisu smlouvy: 19. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí část 4 – Účetní, ekonomické a právní kurzy: Jiří Krátkoruký, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf, IČ: 86800647

  Datum podpisu smlouvy: 19. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 4. 2017
 
Aktualizováno: 26. 5. 2017