Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.-Pájení v elektrotechnice II. část - pokračovací kurz

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13664

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.-Pájení v elektrotechnice II. část - pokračovací kurz

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 10. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 138, 541 01 Trutnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Roman Demuth, Ing. Aneta Kracíková
  • Telefon: +420494771312
  • E-mail: akracikova@cz.pepperl-fuchs.com

IČ zadavatele: 29035139

DIČ zadavatele: CZ29035139

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lucie Hlaváčková
  • Telefon: +420494771317
  • E-mail: luhlavackova@cz.pepperl-fuchs.com

Lhůta pro podání nabídek: 6. 11. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Pepperl+Fuchs Manufacturing s.r.o.,Průmyslová 138, 541 01 Trutnov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajistit pokračovací kurz pájení a tím tak zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností 100 pracovníků zadavatele. Kurzu se budou účastnit pracovníci, kteří buď mají vzdělání nebo praxi v oboru a popřípadě i absolvovali základní kurz "Pájení v elektrotechnice".

Výuka bude probíhat v Trutnově popř. blízkém okolí – geograficky vzdáleného maximálně 10 km od sídla zadavatele dle zadání v mapovém portálu www.mapy.cz . Školící prostory včetně vybavení zajistí dodavatel.

Začátek kurzů je stanoven na prosinec 2020. Kurz by probíhal vždy pro skupinku 10 pracovníků, vždy v pondělí a pátek v lichém týdnu (vyjímaje státní svátky a školní prázdniny) v časovém rozmezí 7:00 - 15:30 s přestávkou na oběd od 12:00 do 12:30. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termíny konání kurzů podle potřeb výroby a aktuální zakázkové náplně. 

Předpokládané ukončení kurzů je stanoveno na duben 2022. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou.

1 kurz = 40 odučených hodin (1 hodina = 60 minut)

POPIS VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

Kurz pájení v elektrotechnice  - II. Část

Pokračovací kurz pro zaměstnance firmy Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.

1. den

1. hodina - Bezpečnost práce a seznámení s prostory, kde se bude VA konat

2. hodina - Druhy pájecí techniky, tavidla a pájky

3. hodina - Vady spojů a odpájení součástek

4. hodina - Úprava povrchu DPS, nácvik pocínování DPS

5. hodina - Cínování lankových vodičů

6. hodina - Pájení lankových vodičů do DPS do děr

7. hodina - Pájení lankových vodičů do DPS na spoj

8. hodina - Dokončení a hodnocení prací

2. den

1. hodina - Vrtání, začištění a povrchová úprava DPS

2. hodina - Vrtání, začištění a povrchová úprava DPS

3. hodina - Vrtání, začištění a povrchová úprava DPS

4. hodina - Výklad pojmů: osazovací plán, seznam součástek a schéma zapojení

5. hodina - Identifikace jednotlivých součástek a jejich specifikace

6. hodina - Osazování DPS součástkami THT

7. hodina - Osazování DPS součástkami  THT

8. hodina - Osazování DPS součástkami  THT

3. den

1. hodina - Osazování DPS součástkami THT

2. hodina - Osazování DPS součástkami THT

3. hodina - Kontrola pájení a oprava chyb při osazování a pájení

4. hodina - Oživení zařízení

5. hodina - Specifikace a typy součástek pro SMT

6. hodina - Chyby při pájení SMD součástek

7. hodina - Cvičné pájení SMD, součástky velikosti 0603 a 1206

8. hodina - Cvičné pájení SMD, součástky velikosti 0603 a 1206

4. den

1. hodina - Cvičné pájení SMD, součástky velikosti 0603 a 1206

2. hodina - Cvičné pájení SMD, součástky velikosti 0603 a 1206

3. hodina - Cvičné pájení SMD součástek SO-16

4. hodina - Cvičné pájení SMD součástek SO-16

5. hodina - Cvičné pájení SMD součástek QFP-64 a TSOP-48 horkým vzduchem

6. hodina - Cvičné pájení SMD součástek QFP-64 a TSOP-48 horkým vzduchem

7. hodina - Cvičné pájení SMD – odpájení součástky horkým vzduchem

8. hodina - Cvičné pájení SMD – odpájení součástky horkým vzduchem

5. den

1. hodina - Cvičné pájení SMD

2. hodina - Cvičné pájení SMD

3. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

4. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

5. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

6. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

7. hodina - Závěrečná zkouška - pájení funkčního výrobku SMT

8. hodina - Závěrečná zkouška – zhodnocení a opravy chyb a oživení výrobku

Zadávací řízení se řídí: Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (platnými ke dni zveřejnění Výzvy), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé jsou povinni při sestavování nabídky a realizaci samotného plnění vycházet ze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz).

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzu dle aktuálních pravidel OP Zaměstnanost.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 906800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.12.2020 - 30.4.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Trutnov (popř. blízké okolí viz specifikace předmětu zakázky)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky úplné dle zadávací dokumentace a přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaného hodnotícího kritéria:

Nabídková cena bez DPH s váhou 100%

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady - Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Profesní kvalifikační předpoklady - Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku)

Technické kvalifikační předpoklady - Profesní profily (CV) všech lektorů, kteří se budou podílet na realizaci plnění předmětu zakázky. V předloženém profesním profilu lektorů bude zahrnuto následující:

- jméno a příjmení lektora
- délka praxe v oblasti pájení v elektrotechnice (požadovaná praxe v oboru minimálně 5 let)
- počet odučených hodin v oblasti pájení v elektrotechnice (požadovaný počet odučených hodin v této oblasti minimálně 500 hodin)

V případě nesplnění požadavků bude účastník z výběrového řízení automaticky vyloučen.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v listinné formě v jednom vyhotovení.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Nabídka bude sestavena v pořadí:

1) Krycí list nabídky 

2) Cenová nabídka

3) Čestné prohlášení – splnění základní kvalifikace 

4) Doklady prokazující splnění profesní způsobilost - dodavatel doloží profesní profil (CV) všech lektorů, kteří se budou podílet na realizaci plnění předmětu zakázky. Dále doklad o dosaženém vzdělání lektorů (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom), případně také dokument, který prokazuje jejich odbornost, praxi v dané oblasti a počet odučených hodin v oblasti pájení v elektrotechnice.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v CZK za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedená jako cena nejvýše přípustná za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to za podmínek stanovených Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Nabídky neúplné nebo přijaté po termínu budou z výběrového řízení vyloučeny.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh bude odpovídat komise pro otevírání obálek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 10. 2020
 
Aktualizováno: 3. 2. 2021