Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy PSG Construction

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13185

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy PSG Construction

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: PSG Construction a.s.

Sídlo zadavatele: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

IČ zadavatele: 05042020

DIČ zadavatele: CZ05042020

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Hana Votápková
  • Telefon: +420737272287
  • E-mail: psg77@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance společnosti PSG Construction a.s. v oblastech:

1) Měkké a manažerské dovednosti – v celkovém rozmezí 320 - 420 školících hodin lektora/ů:

Snižování nákladů
Obchodní dovednosti
Firemní kultura
Jednání a vyjednávání
Vyjednávání a argumentace
Efektivní komunikace
Kreativní metody řízení
Komunikace v obtížných situacích
Konfliktní situace
Projektové řízení
Psychologie v obchodě
Marketingový a komunikační mix
Pokročilé vyjednávací techniky
Asertivita
Time management
Top koučink
Jiné výše neuvedené

2) Obecné IT – v celkovém rozmezí 25 - 45 školících hodin lektora/ů

MS Word
MS Excel
Jiné výše neuvedené

Jedna školící hodina trvá 60 minut. Max. počet účastníků kurzu je 12.

Kurzy mohou být uskutečněny vícekrát v dané lhůtě.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé aktivity budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dní od doručení požadavku zadavatele. Zadavatel oznámí požadavek na realizaci dané aktivity objednávkou e-mailem nejpozději 14 dní před vlastní realizací, kde specifikuje: místo realizace, termíny realizace, o jaký kurz se jedná, počet účastníků.

Uvedená témata jednotlivých kurzů vychází z kurzů vytipovaných MPSV (coby poskytovatelem dotace) ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (číslo vydání 8, účinnost 15.10.2019).

 

Součástí realizace každého kurzu bude:

  • kompletní příprava kurzu (vypracovaná obsahová struktura), včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,
  • zajištění školících materiálů individuálně připravované pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,
  • zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin a potvrzení o absolvování v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání.

 

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.1.2020 - 31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Převážně v provozovně zadavatele (příp. dle domluvy jiné místo ve Zlínském kraji).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek.

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro vyhodnocení ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritérium (dále označené jako „kritérium“) se stanovenou vahou v % pro jednotlivé dílčí plnění:

1. kritérium:     Jednotková nabídková cena bez DPH za školící hodinu (60 min.)

– oblast Měkké a manažerské dovednosti         50 %

2. kritérium:     Jednotková nabídková cena bez DPH za školící hodinu (60 minut)

 – oblast Obecné IT        50 %

 

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 1 a 2

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše za jednotlivé dílčí plnění. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

                                        nejnižší cena v Kč

                        --------------------------------------------- x 100 bodů

                                      hodnocená cena v Kč

                     Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. nebo 2. hodnotícího kritéria.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že výše uvedený výpočet hodnocení nepoužije v případě, že hodnotu nabídnutou uchazečem v rámci kritéria bude považovat za zjevně nepřiměřenou. V takovém případě přiřadí zadavatel nabídce v rámci tohoto kritéria 0 bodů. Tento postup bude odůvodněn v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadujeme doložit profesní životopis (podepsaný) garanta projektu (zaměstnance v trvalém pracovním poměru) v dané oblasti (Měkké a manažerské dovednosti nebo Obecné IT).

  • Profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, přehled a dobu profesní praxe s krátkým popisem náplně a zodpovědností.

Požadujeme doložit formou čestného prohlášení praxi garanta projektu (zaměstnance v trvalém pracovním poměru) za poslední 3 roky v dané oblasti (Měkké a manažerské dovednosti nebo Obecné IT) ve výrobní firmě včetně identifikace objednavatele.

Požadujeme čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění dle jednotlivých vzdělávacích aktivit za 1 školící hodinu (60 minut) bez DPH pro max. 12 lidí, částku odpovídající výši DPH a celkovou cenu v Kč s DPH za jednotlivé dílčí plnění vzdělávací aktivity (Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT), které může nabídnout. Dodavatel tedy může podat nabídku na první nebo druhé dílčí plnění anebo obě dílčí plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky (dokument musí např. přelepen a přelep orazítkován či podepsán oprávněnou osobou).Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři.Celý obsah nabídky bude rovněž v jednom vyhotovení v elektronické podobě (na CD nebo jiném datovém nosiči), jež bude obsahovat elektronický obraz (sken) celé nabídky včetně podpisu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle počtu již realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány se 14denní splatností.

Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Strojírenské inovační centrum s.r.o., Paseky 616, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ: 268 83 490

    Datum podpisu smlouvy: 13. 1. 2020

Datum ukončení: 13. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 12. 2019
 
Aktualizováno: 15. 1. 2020