Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy VIVA CV

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13325

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy VIVA CV

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: VIVA CV s.r.o.

Sídlo zadavatele: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

IČ zadavatele: 27696057

DIČ zadavatele: CZ27696057

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Pavel Pařil
 • Telefon: +420603226899
 • E-mail: pavel.paril@viva.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 3. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
VIVA CV s.r.o., Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance společnosti VIVA CV s.r.o. v oblastech:

 • Měkké a manažerské dovednosti – v celkovém rozmezí 110 - 170 školících hodin lektora/ů. Níže uvádíme orientační výčet kurzů:

Asertivní jednání
Efektivní vnitrofiremní komunikace
Time management
Týmová spolupráce
Argumentace a vyjednávání
Řešení konfliktů na pracovišti
Vedení a moderace porad
Motivace, zpětná vazba, hodnocení
Jiné výše neuvedené

 

 • Obecné IT – v celkovém rozmezí 50 - 100 školících hodin lektora/ů. Níže uvádíme orientační výčet kurzů:

MS Excel
NX CAD
Informační systém ABAS
Jiné výše neuvedené

 

 • Technické a jiné odborné vzdělávání– v celkovém rozmezí 330 - 430 školících hodin lektora/ů. Níže uvádíme orientační výčet kurzů:

Školení vazačů
Upínání nástrojů CNC soustruhů a CNC obráběcích center
Programování CNC soustruhů
Opakovací školení obsluhy manipulačních vozíků
Výstupní kontrola – balení
Výstupní kontrola – odjehlování
Čtení výkresové dokumentace/technické dokumentace
Technologické postupy – proces zlepšování
Měření, kalibrace a samokontrola
Seřízení a programování CNC frézky/soustruhu
Technologie obrábění na CNC strojích
Jiné výše neuvedené

 

 • Jazykové vzdělávání– v celkovém rozmezí 60 - 90 školících hodin lektora/ů. Níže uvádíme orientační výčet kurzů:

Jazykový kurz – angličtina
Jiné výše neuvedené

Jedna školící hodina trvá 60 minut. Max. počet účastníků kurzu je 12.

Kurzy mohou být uskutečněny vícekrát v dané lhůtě.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé aktivity budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 10 dní od doručení požadavku zadavatele. Zadavatel oznámí požadavek na realizaci daných aktivit zasláním plánu aktivit na daný měsíc do 20. dne předcházejícího měsíce e-mailem nebo objednávkou e-mailem nejpozději 10 dní před realizací kurzu, kde specifikuje místo realizace, termíny realizace a o jaký kurz se jedná.

Uvedená témata jednotlivých kurzů vychází z kurzů vytipovaných MPSV (coby poskytovatelem dotace) ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (číslo vydání 8, účinnost 15.10.2019).

Součástí realizace každého kurzu bude:

kompletní příprava kurzu (vypracovaná obsahová struktura), včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,
zajištění školících materiálů individuálně připravované pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,
zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin a potvrzení o absolvování v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání.

 

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15. 3. 2020 – 28. 2. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Převážně v provozovně zadavatele (příp. dle domluvy jiné místo kromě hl. města Prahy).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek.

 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro vyhodnocení ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritérium (dále označené jako „kritérium“) se stanovenou vahou v % pro jednotlivé dílčí plnění:

 

1. kritérium:     Jednotková nabídková cena bez DPH za školící hodinu (60 min.)

– oblast Měkké a manažerské dovednosti         25 %

 

2. kritérium:     Jednotková nabídková cena bez DPH za školící hodinu (60 minut)

 – oblast Obecné IT        25 %

 

3. kritérium:     Jednotková nabídková cena bez DPH za školící hodinu (60 minut)

 – oblast Technické a jiné odborné vzdělávání      25 %

 

4. kritérium:     Jednotková nabídková cena bez DPH za školící hodinu (60 minut)

 – oblast Jazykové vzdělávání      25 %

 

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 1, 2, 3 a 4

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše za jednotlivé dílčí plnění. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

                                        nejnižší cena v Kč

                        --------------------------------------------- x 100 bodů

                                       hodnocená cena v Kč

       Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1., 2.,3 nebo 4. hodnotícího kritéria.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že výše uvedený výpočet hodnocení nepoužije v případě, že hodnotu nabídnutou uchazečem v rámci kritéria bude považovat za zjevně nepřiměřenou. V takovém případě přiřadí zadavatel nabídce v rámci tohoto kritéria 0 bodů. Tento postup bude odůvodněn v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadujeme doložit profesní životopis (podepsaný) garanta projektu (zaměstnance v trvalém pracovním poměru) v dané oblasti (Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT, Technické a jiné odborné vzdělávání nebo Jazykové vzdělávání).

 • Profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, přehled a dobu profesní praxe s krátkým popisem náplně a zodpovědností.

Požadujeme doložit formou čestného prohlášení praxi garanta projektu (zaměstnance v trvalém pracovním poměru) za poslední 3 roky v dané oblasti (Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT nebo Technické a jiné odborné vzdělávání) ve výrobní firmě včetně identifikace objednavatele.

Požadujeme doložit formou čestného prohlášení praxi a vzdělání garanta projektu (zaměstnance v trvalém pracovním poměru) za poslední 3 roky v dané oblasti (Jazykové vzdělávání) včetně identifikace objednavatele.

Požadujeme čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění dle jednotlivých vzdělávacích aktivit za 1 školící hodinu (60 minut) bez DPH pro max. 12 lidí, částku odpovídající výši DPH a celkovou cenu v Kč s DPH za jednotlivé dílčí plnění vzdělávací aktivity (Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT, Technické a jiné odborné vzdělávání nebo Jazykové vzdělávání), které může nabídnout. Dodavatel tedy může podat nabídku na 1, 2, 3 nebo 4 požadované oblasti (dílčí plnění).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky (dokument musí např. přelepen a přelep orazítkován či podepsán oprávněnou osobou).Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

 • Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle počtu již realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány se 14denní splatností.

Požadavky na formu nabídky:

 • Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
 • Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Strojírenské inovační centrum s.r.o., Paseky 616, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, IČ: 268 83 490

  Datum podpisu smlouvy: 13. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 250 14 650

  Datum podpisu smlouvy: 27. 3. 2020

Datum ukončení: 27. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 2. 2020
 
Aktualizováno: 1. 4. 2020