Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců firmy ZF Passive Safety Czech s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14178

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců firmy ZF Passive Safety Czech s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 6. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ZF Passive Safety Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: č.p. 161, 294 74 Hlavenec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Kamil Bořecký
 • Telefon: +420605860853
 • E-mail: ivana.dittrichova@zf.com

IČ zadavatele: 46349618

DIČ zadavatele: CZ46349618

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ivana Dittrichová
 • Telefon: +420605860853
 • E-mail: ivana.dittrichova@zf.com

Lhůta pro podání nabídek: 23. 6. 2023 10:00

Místo pro podání nabídek:
č.p. 161, 294 74 Hlavenec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění a realizace 2 vzdělávacích aktivit, které jsou neakreditované. Zadavatel neumožňuje dílčí realizaci jednotlivých aktivit nezávazně na sobě. Dodavatel je povinen podat nabídku na všechny vzdělávací aktivity.

Specifikace a rozsah kurzů:

Aktivita – Komplexní vzdělávání zaměstnanců oddělení kvality

Kurz je naplánovaný v následujícím rozsahu:
Délka kurzu: 45 výukových hodin
Počet hodin teorie: 44 výukových hodin (60 min)
Počet hodin praxe: 0 výukových hodin
Závěrečná zkouška: 1 výuková hodina (60 min)
Počet účastníků: 19 (ve 3 skupinách)
Obsah:

Technologie výroby plastů a gumárenská technologie (1den)

Technologie vstřikování plastů, jejich výhody a nevýhody
Součásti vstřikovacích strojů a jejich funkce
Gumárenské suroviny
Gumárenská technologie, jejich výhody a nevýhody
Vady výrobku, jejich identifikace, způsoby odstranění

Čtení a kreslení technické dokumentace ve strojírenství (1den)

Základy čtení, kreslení a orientace ve výkresové dokumentaci
Specifika technického kreslení
Technické zobrazování

Další dovednosti (4dny)

Kdo je dobrý a špatný leader
Leadership
Typologie lidí
Vedení týmu, vedení porad
Zadávání úkolů, kontrola
Motivace týmu
Vedení porad a jejich psychologická struktura
Zvládání obtížných situací a účastníků
Situační vedení lidí – zvládání úkolů
Nefinanční motivační faktory
Hodnotící a plánovací pohovory
Propouštění pracovníků
Efektivní komunikace

Maximální cena: 441.000,- Kč bez DPH

 

Aktivita – Odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti údržby

Kurz je naplánovaný v následujícím rozsahu:
Délka kurzu: 45 výukových hodin
Počet hodin teorie: 43 výukových hodin (60 min)
Počet hodin praxe: 0 výukových hodin
Závěrečná zkouška: 2 výukové hodiny (60 min)

Počet účastníků: 9 (ve 2 skupinách)

Obsah:

Total Productive Maintenance – TPM

Úvod do TPM a výběr vzorového pracoviště, kde bude TPM uplatněno
Vliv strojů a zařízení na dodávky zákazníkům a typické situace ve firmě
Současný stav, akce pro zlepšení a PROČ TPM?
Význam a cíl TPM
Provázanost TPM a 5S
Měření a dokumentace celkové efektivity zařízení
Jednotlivé ztráty ve využití strojů a zařízení
Přístup k údržbě a jejich druhy
Havarijní/defektivní údržba
Preventivní údržba
Prediktivní údržba
Autonomní údržba
Plánování údržby, četnost a zodpovědnosti
Provedení plánovaných úkonů a záznamů o provedení
7 kroků k autonomní údržbě
Postup pro zavedení TPM ve firmě

Single Minute Exchange of Dies – SMED

Úvod do SMED a výběr vzorového pracoviště, kde bude SMED uplatněno
Seřízení dříve a nyní
Potřeby rychlého seřízení
Z čeho se seřízení skládá?
Měření a zaznamenávání současného stavu procesu seřízení (/přeseřízení/výměny/přestavby), analýza současného stavu
SMED – 3 kroky redukce času
Odstraňování ztrát a plýtvání a další redukce časů
Analýza podle priorit
Návrhy na odstranění úzkých míst, ztrát a plýtvání
Realizace návrhů a ověření v praxi

Soft skills

Role vedoucího
Verbální a neverbální komunikace
Efektivní komunikace
Delegování
Motivy a stimuly
Krátkodobé a dlouhodobé plánování
Úkoly – zadávání, kontrola, hodnocení plnění
Zpětná vazba

Maximální cena: 262.800,- Kč bez DPH

 

V případě překročení maximálních cen bude dodavatel vyloučen.

Dodavatel musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály ve standardu obecných a specifických pravidel OPZ a dané výzvy.

U kurzů budou dodrženy přesné počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů i jejich forma.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel neumožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 703800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červen 2023–říjen 2023

Místo dodání / převzetí plnění:
č.p. 161, 294 74 Hlavenec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (50 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (50 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude přesněji reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání a celkové systematičnosti, tedy provázání poskytovaných služeb do jednoho užitného celku a dodržení pravidel OPZ pro realizaci takovéto zakázky.

  Hodnocení bude probíhat podle následující stupnice:

  Bodové hodnocení

  Slovní ohodnocení

  1–33 bodů

  Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (případně jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby není v nabídce dostatečně určitě popsán a neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu. Není zohledněn komplexní přístup k plnění zakázky a celkový popis způsobu realizace zakázky neposkytuje obraz efektivního způsobu realizace zakázky, který zadavatele nebude zatěžovat dodatečnými náklady (ať již finančními či časovými). Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

  34–66 bodů

  Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je v nabídce popsán, ale neposkytuje komplexní popis tohoto procesu a neposkytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu. komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn částečně (s výhradami zadavatele) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje pouze částečné informace, ze kterých nevyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými).  Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

   67–100 bodů

  Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby je  precisně v nabídce popsán a poskytuje úplnou a komplexní zpětnou vazbu, která zadavateli umožní efektivní evaluaci přínosů veřejné zakázky. Komplexní přístup k plnění zakázky je zohledněn ve vysoké úrovni (včetně detailního popisu) a celkový popis způsobu realizace zakázky poskytuje dostatečné informace, ze kterých vyplývá eliminace případných dodatečných nákladů (ať již finančními či časovými). Zadavatel nemá k nabízenému plnění minimální připomínky.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH)

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanované analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilostí prokáže uchazeč předložením jednotlivých dokumentů analogicky dle § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek.

  Profesní způsobilost

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v minimálně:

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

  Technická kvalifikace

  Dodavatel předloží seznam minimálně 2 lektorů, přičemž lektoři budou v souhrnu disponovat alespoň následující kvalifikací:

  Každý lektor bude disponovat vysokoškolským vzděláním, přičemž alespoň jeden z lektorů bude disponovat vzděláním v oblasti strojírenství a alespoň jeden bude disponovat vzděláním v oblasti zpracování plastů – bude předložen příslušný diplom
  Alespoň 1 lektor disponující certifikátem pro školení vstřikolisů DEMAG – bude předložen příslušný certifikát
  Alespoň 1 lektor disponující certifikátem pro školení hydraulických zařízení FESTO – bude předložen příslušný certifikát
  Alespoň 1 lektor disponující certifikátem TPM – bude předložen příslušný certifikát
  Alespoň 1 lektor disponující certifikátem SMED – bude předložen příslušný certifikát

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak. Zadavatel si však může vyžádat originál.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. Z důvodu úhrady po jednotlivých vzdělávacích aktivitách uvede také ceny jednotlivých vzdělávacích aktivit.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 60denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 687000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem 73934 Šenov, Čalounická 477, IČ 02164469

  Datum podpisu smlouvy: 30. 6. 2023

Datum ukončení: 30. 6. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 6. 2023
 
Aktualizováno: 17. 7. 2023