Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Garnets Consulting & Sweco

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12180

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Garnets Consulting & Sweco

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo zadavatele: Táborská 940/31

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Vladimír Mikule; Ing. Nikola Gorelová
 • Telefon: +420261120256
 • E-mail: vladimir.mikule@sweco.cz

IČ zadavatele: 26475081

DIČ zadavatele: CZ26475081

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lydie Kubicová
 • Telefon: +420724337093
 • E-mail: lydie.kubicova@sweco.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 3. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Táborská 940/31, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha; datová schránka: i2cegr3

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávací kurzy musí probíhat mimo Prahu a to konkrétně v Brně a v Českých Budějovicích.

Požadovaná délka kurzu je 16 hodin, přičemž délka jedné lekce kurzu má trvat 60 minut.

Celkový počet účastníků je 154 osob.

Maximální délka 16 hodin neplatí pro kurzy akreditované MŠMT nebo podle zvláštního právního předpisu (např. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Školení lze provést formou otevřeného (bez omezení počtu osob) nebo uzavřeného kurzu (s maximálním počtem 12 osob).

Kurs musí splňovat definici měkkých dovedností ve smyslu kompetence v interpersonálních dovednostech, se za měřením na rozvoj empatie, znalosti lidí, komunikativnost, sebekritičnost, schopnost prosadit se, vést tým, schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl a podobně. Proto by měly být náplní kurzu tato témata:

Vyjednávání a argumentace
Asertivní jednání
Efektivní komunikace
Firemní kultura
Komunikace v obtížných situacích
Vedení a koučink zaměstnanců
Motivace zaměstnanců
Prezentační dovednosti
Stres a jeho odstraňování
Kompetentní manažer
Obchodní jednání
Pokročilé vyjednávací techniky
Snižování nákladů
Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
Týmová spolupráce
Projektové řízení

 

Vzhledem k počtu osob předpokládaných pro školení v kurzech Projektové řízení (22 osob) a Prezentační dovednosti (14 osob) budou tyto dva kurzy rozděleny do 2 běhů.

Metodika výuky by měla být zahrnovat práci ve skupině, řešení případových studií a modelových situací z praxe. Výuka by měla obsahovat praktické ukázky a možnost nácviku a konzultace jednotlivců s lektorem.

Toto vzdělávání může být částečně zajištěno formou subdodávky.

Zadavatel nepožaduje realizaci zakázky prostřednictvím vlastních personálních kapacit uchazeče. Nabídku je možné podat na přesně specifikovanou část kurzů, dodavatel nemusí zajistit všechny kurzy. Zakázka může být rozdělena na části. Částečně je zakázku možné řešit prostřednictvím subdodavatelů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 630000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do 28. 2. 2019. Školení bude dodáváno průběžně dle domluvy termínů se zadavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno a/nebo České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

 

 • Cena s váhou = číselné kritérium s vahou 70%

- toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

             100 × (nejnižší cena / cena hodnocené nabídky) × váha vyjádřená v %

 - Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazena bodová hodnota 100. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky („bodová hodnota nabídky“). Tato bude násobena vahou kritéria pro každou nabídku („body za kritérium“).

 • Reference = nečíselné kritérium s vahou 30%
- Tímto kritériem se myslí dokumenty, které dokládají spokojenost zákazníků uchazeče s jeho realizovanými službami.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Povinně alespoň:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Alespoň 3 reference za poslední 2 roky na zakázky nad 200 tis. bez DPH ve formě prosté kopie od klienta nebo čestného prohlášení
 • Certifikát nebo akreditace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Způsob a podání cenových nabídek:

Nabídky je možno zaslat písemně poštou, doručit osobně na adresu:

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 00 Praha 4 – Nusle

Nebo doručit prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky: i2cegr3

Na obálku uvést NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

 

TERMÍN pro doručení nabídek je 26. 3. 2018 do 12:00 hodin.

Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, případné ubytování, stravu apod.).

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Uchazeč uvede nabídkovou cenu za 1 kurz (tj. 2-3 školicí dny) a dále uvede celkovou nabídkovou cenu za všech 16 různých kurzů a celkem 18 běhů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v 1 (jednom) originále, v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Je možné rovněž elektronické zaslání nabídky prostřednictvím datové schránky. V tomto případě jsou dodavatelé povinni použít elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek, a elektronické nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem. Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:Krycí list s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.Doklady prokázání kvalifikace uchazeče.Návrh smlouvy.Ostatní dokumenty a případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uchazeč je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 572400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing Michal Franta, Vlasty Hilské 964, 149 00 Praha, 47352906, Ing. Michal Franta

  Datum podpisu smlouvy: 2. 5. 2018

Datum ukončení: 2. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 3. 2018
 
Aktualizováno: 22. 5. 2018