Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců KORUS EU a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11108

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců KORUS EU a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: KORUS EU a.s.

Sídlo zadavatele: Masarykova 1247/164, 400 01, Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Krůta
 • Telefon: +420724784164
 • E-mail: pkruta@korus.eu

IČ zadavatele: 27289095

DIČ zadavatele: CZ27289095

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petra Podroužková
 • Telefon: +420777149275
 • E-mail: p.podrouzkova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 5. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
KORUS EU a.s. centrála, 29. srpna 792, 441 01 Podbořany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je kompletní zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti KORUS EU a.s. v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou.

 1. část Měkké a manažerské dovednosti I
 2. část Měkké a manažerské dovednosti II
 3. část Měkké a manažerské dovednosti III

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů/dílčích částí plnění je uvedena v příloze č. 4 a je nedílnou součástí této výzvy.

Každá z částí veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

Více viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1582000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou celé realizace je květen 2017 – únor 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem v obci Podbořany, v centrále společnosti KORUS EU a.s. na adrese 29. srpna 792, 441 01 Podbořany. Případně bude jiné místo plnění specifikováno ze strany zadavatele v dostatečném časovém předstihu. Školení nesmí probíhat na území hlavního města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena bez DPH (váha 50%)
 • Kvalita nabízených služeb (váha 50%)

Více viz Výzva k podání nabídek v příloze.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz Výzva k podání nabídek v příloze

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník podá pouze jednu nabídku na každou dílčí část plnění případně celé plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) týkající se veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek v příloze

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, datum účinnosti od 1. 10. 2016. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 1. část: VERTIGO SPORTS, s.r.o., Moskevská 659/63a, Praha 10, Vršovice, IČ: 26749114

  Datum podpisu smlouvy: 30. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 2. část: MgC Group s.r.o. Praha 5, Smíchov, Pod Děvínem 2894/26, IČ: 28509471

  Datum podpisu smlouvy: 31. 5. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 3. část: OPTION SIGMA s.r.o., Peroutková 290/5, 602 00 Brno, IČ: 29368511

  Datum podpisu smlouvy: 1. 6. 2017

Datum ukončení: 1. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 4. 2017
 
Aktualizováno: 14. 6. 2017