Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice - III. výzva

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12654

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice - III. výzva

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 2. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Lovosice

Sídlo zadavatele: Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Milan Dian, Ph.D.
 • Telefon: +420416571115
 • E-mail: milan.dian@meulovo.cz

IČ zadavatele: 00263991

DIČ zadavatele: CZ00263991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Hana Landová
 • Telefon: +420416571149
 • E-mail: hana.landova@meulovo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 2. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://zakazky.meulovo.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o služby vzdělávání pracovníků městského úřadu v Lovosicích. Zaměstnanci MěÚ absolvují vzdělávací kurzy, které povedou ke zlepšení jejich pracovních schopností a zlepšení výkonu jejich povolání, a to v souladu se strategií vzdělávání města.

Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu v Lovosicích v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice“, Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002867.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Základní informace společné pro všechny části veřejné zakázky:

V níže uvedeném textu je chápán pojem vzdělávací kurz, kurz a vzdělávání totožně. Pojem kurz je chápán jako jednotková složka tematického celku (správní řízení, odbor dopravy, odbor životního prostředí atd.), která bude předmětem hodnocení nabídek.

Zadavatel požaduje:

Popis kurzu

Zahájení kurzu: 07.00 - 08.00 hod.
Délka jednoho kurzu: minimálně 6 vyučovacích hodin (ā 45 minut), zadavatel umožňuje délku 6-8 vyučovacích hodin.
Ukončení kurzu: max. 15.30 hod.
Jazyk kurzu: český

Po ukončení kurzu obdrží účastník osvědčení o účasti, ve kterém bude uvedeno jméno a příjmení účastníka, název kurzu, termín konání kurzu, časová dotace, resp. počet hodin výuky, kde to bude možné i informace o financování kurzu z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice
Čas zahájení a ukončení je možné změnit po předchozí domluvě mezi zadavatelem a dodavatelem

Akreditace:

Akreditaci vzdělávací instituce zadavatele vyžaduje vždy.
Akreditaci jednotlivých kurzů zadavatel požaduje pouze u následujících částí VZ:
Část 4. – správní řízení, správní řád
Část 5. – odbor dopravy
Část 6. – odbor životního prostředí
Část 7. – odbor stavebního úřadu, územní plánování
Část 9. – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Část 10. – odbor správní a živnostenský

Místo plnění:

Kurz bude probíhat v sídle zadavatele (Školní 407/2, 410 30 Lovosice), popř. ve Pfannshmidtově vile, Staré radnici či v Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích.. Po předchozím schválení zadavatelem je možné kurz realizovat v místě navrženém dodavatelem. Dojezdová vzdálenost však nesmí být větší než 80 km od sídla zadavatele, místo musí být dostupné veřejnou dopravou. U kurzů s místem plnění určeným dodavatelem je do ceny za kurz započten pronájem školících prostor.

V měsících červenec, srpen budou kurzy vytvořené na míru probíhat minimálně.
Kurzy budou plánovány převážně mimo úřední dny.
Doprava, stravování pro účastníky kurzu stejně jako další doprovodné služby, včetně poznámkových bloků a psacích potřeb není součástí předmětu plnění. Uvedené je v kompetenci zadavatele.
Zadavatel požaduje zajištění podkladových materiálů (např. PowerPoint prezentace) alespoň týden před konáním kurzu. V případě, že v rámci kurzu nebudou podkladové materiály využívány, požaduje zadavatel předložit anotaci kurzu.
 

V jednotlivých částech výběrového řízení jsou uvedena témata, která mají být proškolena. Vybraná témata mohou být spojena do jednoho kurzu nebo naopak rozdělena do více kurzů. Konkrétní náplň kurzu bude vždy konzultována minimálně 8 týdnů před jeho realizací. Obsah kurzu, místo konání a termín realizace vždy schvaluje zadavatel.
Plnění veřejné zakázky bude probíhat formou objednávek jednotlivých kurzů, ať už vytvořených „na míru“ nebo z aktuálně platného katalogu kurzů dodavatele pro rok 2019, který nabízí veřejnosti, resp. úředníkům z jiných úřadů, a to do vyčerpání stanovené částky (předpokládaná hodnota) nebo do uplynutí doby pro realizaci zakázky.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 910000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Lovosice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kriteria jsou odlišná podle jednotlivých částí veřejné zakázky. Níže je uvedená specifikace hodnotících kriterií pro jednotlivé části veřejné zakázky. Upozorňujeme účastníky, že je nutné uvést vždy všechnapožadovaná kritéria. Tam, kde zadavatel požaduje kurzy na míru i kurzy určené pro veřejnost není možné doplnit pouze jednu z možností (účastník VŘmusí nabízet oba typy kurzů). Nedodržení této podmínky může být důvodem pro vyloučení z výběrového řízení.

 

ČÁST Č. 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena za jednotlivé kurzy (min. 6 vyučovacích hodin, počátek v 8,00 hodin, konec max do 15,30 hodin a náplň podle specifikace části zakázky. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH za kurz sestavený na míru.

 

ČÁST Č. 2 eGOVERNMENT

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 3 osoby - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 40%

ČÁST Č. 3 KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-3 osoby - 40%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 60%

 

ČÁST Č. 4 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ ŘÁD

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH za kurz sestavený na míru.

 

ČÁST Č. 5 ODBOR DOPRAVY

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-10 osob - 40%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 60%

 

ČÁST Č. 6 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-7 osob - 40%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 60%

 

ČÁST Č. 7 ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH za kurz sestavený na míru.

 

ČÁST Č. 8 ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-7 osob - 40%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 60%

 

ČÁST Č. 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH za kurz sestavený na míru.

 

ČÁST Č. 10 ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-11 osob - 40%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů) - 60%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Další požadavky jsou uvedené v zadávací dokumentaci

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • podmínky a požadavky jsou uvedené v zadávací dokumentaci

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Účastník navrhne nabídkovou cenu, která bude zpracována jako smluvní, pevná a nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
 • Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, cena s DPH, sazba a výše DPH. Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých.
 • Nabídková cena bude zpracována a rozpoložkována do tabulky uvedené v Příloze 1 – Krycí list. Účastník je povinen vysvětlit ocenění kterékoli položky nulovou nebo neobvykle nízkou cenou; pokud tak neučiní, může být vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce nebo vyloučen z výběrového řízení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Výběrové řízení je zrušeno na základě doporučení poskytovatele dotace (OP Zaměstnanost), který upozornil na několik nedostatků v zadávací dokumentaci, včetně chybných postupů zadavatele. V případě pokračování výběrového řízení by došlo k významným sankcím ze strany OPZ.

Datum ukončení: 3. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 2. 2019
 
Aktualizováno: 3. 4. 2019