Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13434

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 5. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Černošice

Sídlo zadavatele: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Filip Kořínek
 • Telefon: +420221982524
 • E-mail: filip.korinek@mestocernosice.cz

IČ zadavatele: 00241121

DIČ zadavatele: CZ00241121

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michal Greguška
 • Telefon: +420724277643
 • E-mail: michal.greguska@mestocernosice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 6. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka pro každou dílčí část zvlášť bude doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje - https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2586.html. Upozorňujeme dodavatele, že nabídky podané prostřednictvím elektronického nástroje musí být nahrány k odpovídajícím dílčím částem veřejné zakázky. Pro posouzení včasnosti podání nabídky je rozhodná včasnost podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje CENT. Pro dotazy nebo při problémech s používáním elektronického nástroje kontaktujte info@profilzadavatele-vz.cz nebo hotline: +420 728 386 363, +420 583 550 086. Manuály elektronického nástroje: http://cent.osigeno.cz/text/pg/manualy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MěÚ Černošice ve vazbě na aktivity projektu Otevřené město Černošice.

Specifikace předmětu plnění:

Cílem této aktivity je prohloubit, aktualizovat a demonstrovat získané poznatky v reálné praxi fungování úřadu ORP. Na základě zpracované analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců MěÚ Černošice (příloha ZD č. 6 – Analýza současného stavu) a ve vazbě na další klíčové aktivity projektu (procesní řízení, tvorba strategických dokumentů a komunikace s veřejností) bylo definováno celkem 7 vzdělávacích oblastí, v nichž úřad identifikoval potřebu zajištění rozsáhlého odborného, efektivního a prakticky zaměřeného proškolení svých zaměstnanců. Definované oblasti vzdělávání (jako jednotlivé procesy) jsou na sobě tematicky nezávislé a sledují vždy samostatný problémový proces s vymezeným okruhem zaměstnanců a zainteresovaných odborů.

Z původního rozsahu 7 vzdělávacích oblastí se na základě stanovené struktury doposud nepodařilo vysoutěžit 3 procesní okruhy. Z analýzy předešlých zakázek vyplynulo, že akreditované vzdělávací instituce nabízející akreditované vzdělávací programy zpravidla nenabízejí specializované vzdělávací kurzy, a naopak agentury zaměřující se na poskytování specializovaných (hloubkových) kurzů zpravidla nemají v nabídce kurzy akreditovaného vzdělávání pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. Zadavatel se proto rozhodl rozdělit předmět plnění veřejné zakázky pouze na 2 dílčí části (dílčí plnění), a to nikoliv podle procesních okruhů, ale na základě požadavku na akreditovaný, resp. specializovaný kurz.

Pro každé dílčí plnění podává uchazeč samostatnou nabídku. Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť. Specifické podmínky a konkrétní obsahové, rozsahové a další číselné parametry jednotlivých kurzů jsou součástí příloh této zadávací dokumentace, především přílohy č. 7 – Vzdělávací plán, přílohy č. 1 – Návrh smlouvy o dílo a přílohy č. 8 – Podrobné zpracování nabídkové ceny.

 

Akreditované vzdělávání úředníků

Seznam kurzů pro část 1

 • Veřejné zakázky
 • Nákup a prodej obecního majetku, přijímání darů, evidence
 • Procesní řízení
 • Projektové řízení v podmínkách MěÚ

 

 1. Cílovou skupinou vzdělávání jsou úředníci MěÚ Černošice na všech úrovních řízení.
 2. Jednotlivé vzdělávací kurzy jsou vždy organizovány jako celodenní školení, anebo jako násobek celodenního školení (vícedenní školení) v rozsahu stanoveném přílohou č. 7 - Vzdělávacím plánem a dle podmínek stanovených přílohou č. 1a – Návrhem smlouvy o dílo.
 3. Forma studia je prezenční.
 4. Místem realizace vzdělávacích kurzů jsou prostory zadavatele v jeho sídle v Černošicích. Zadavatel si vyhrazuje, že kurzy budou určeny pouze pro zaměstnance MěÚ Černošice.
 5. Dodavatel vytvoří studijní materiály (v tištěné i elektronické podobě) dle obsahu jednotlivých kurzů a zajistí distribuci těchto materiálů všem účastníkům kurzu na jeho začátku. Studijní materiály budou dodány v tištěné podobě v požadovaném počtu kusů (každý účastník obdrží jeden výtisk) a zároveň i v elektronické podobě (1 provedení).
 6. Absolvování kurzu je podmíněno ověřením získaných znalostí účastníka a udělením certifikátu o absolvování (vyžaduje se zákonné plnění § 20 dle požadavků § 29 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků).
 7. Dodavatel se zavazuje proškolit minimálně počet osob definovaných přílohou č. 7 – Vzdělávacím plánem.
 8. Součástí předmětu plnění není požadavek zajištění občerstvení ze strany dodavatele.
 9. Harmonogram realizace jednotlivých kurzů se odvíjí od vzájemné dohody smluvních stran, časových požadavků dodavatele a lektorů, kapacitních možností zadavatele a podmínky nejzazšího dokončení plnění předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace.

 

Specializované vzdělávání zaměstnanců úřadu

Seznam kurzů pro část 2

 • Veřejné zakázky – hloubkový kurz
 • Strategické plánování a plány rozvoje
 • Projektové řízení – nástroje a techniky řízení
 • Procesní manažer

 

 1. Cílovou skupinou vzdělávání jsou zaměstnanci MěÚ Černošice na všech úrovních řízení.
 2. Jednotlivé vzdělávací kurzy jsou vždy organizovány jako celodenní školení, anebo jako násobek celodenního školení (vícedenní školení) v rozsahu stanoveném přílohou č. 7 - Vzdělávacím plánem a dle podmínek stanovených přílohou č. 1b – Návrhem smlouvy o dílo.
 3. Forma studia je prezenční; u vícedenních školení může být kombinovaná (rozsah hodin určených pro e-learning nesmí být větší, než rozsah hodin určených pro prezenční studium).
 4. Místem realizace vzdělávacích kurzů jsou prostory zajištěné dodavatelem. V případě místa realizace s dojezdovou vzdáleností nad 50 km od sídla zadavatele na sebe dodavatel přebírá případné náklady na ubytování účastníků a cestovní náhrady dle podmínek OPZ.
 5. Prostory zajištěné dodavatelem musí mít k dispozici komplexní technické prostředí a vybavení dle podmínek stanovených přílohou č. 1b – Návrhem smlouvy o dílo a přílohou č. 7 – Vzdělávacím plánem.
 6. Dodavatel vytvoří studijní materiály (v tištěné i elektronické podobě) dle obsahu jednotlivých kurzů a zajistí distribuci těchto materiálů všem účastníkům kurzu na jeho začátku. Studijní materiály budou dodány v tištěné podobě v požadovaném počtu kusů (každý účastník obdrží jeden výtisk) a zároveň i v elektronické podobě (1 provedení).
 7. Absolvování kurzu je podmíněno ověřením získaných znalostí účastníka a udělením certifikátu o absolvování.
 8. Dodavatel se zavazuje proškolit počet osob definovaných přílohou č. 7 – Vzdělávacím plánem.
 9. Součástí předmětu plnění je požadavek na zajištění občerstvení ze strany dodavatele.
 10. Harmonogram realizace jednotlivých kurzů se odvíjí od vzájemné dohody smluvních stran, termínové nabídky dodavatele pro realizaci předmětných kurzů a podmínky nejzazšího dokončení plnění předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 255990,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín začátku plnění: od účinnosti smlouvy. Zadavatel požaduje, aby plnění obou dílčích částí veřejné zakázky bylo řádně ukončeno nejpozději do 31.03.2021. Jednotlivé termíny, v nichž budou kurzy probíhat, stanoví zadavatel po dohodě s dodavatelem po podpisu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění bude: Městský úřad Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice a prostory dodavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Obě dílčí části veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně dle níže uvedeného hodnocení.

 1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
 2. Nabídková cena bude stanovena jako cena bez DPH a celková cena za kompletní realizaci daného dílčího plnění zakázky.
 3. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, není možné ji překročit.
 4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče nutné pro kvalitní splnění předmětu dílčího plnění veřejné zakázky.
 5. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH u každého dílčího plnění zakázky od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH.
 6. V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude rozhodnuto na základě transparentního losování za umožnění účasti všech dodavatelů, kteří podali tuto nejnižší nabídkovou cenu.
 7. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu dílčího plnění zakázky, zejména odměny lektorů, cestovní náklady (stravné a náklady na ubytování) lektorů a (pro část 2 v případě kurzů s dojezdovou vzdáleností nad 50 km od sídla zadavatele i) účastníků, školící pomůcky (výukový materiál) pro účastníky, spotřební materiál apod.
Hodnocení nabídek bude probíhat v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce (verze 12) ze dne 27. 4. 2020 a s Doporučením pro úspěšnou realizaci veřejných zakázek v rámci OPZ (verze 3.0) ze dne 23. 7. 2019.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel doloží tyto doklady k prokázání kvalifikace:

Základní způsobilost dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení (Příloha ZD č. 4), v němž uvede, že:

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínky dle bodů a) až e) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

 

Profesní způsobilost dodavatel prokáže:

 1. výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné podobné evidence, je-li v ní zapsán, nikoli starší 3 měsíců
 2. kopií oprávnění k podnikání, zejm. živnostenským listem v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 3. pro část 1: kopií platné akreditace vzdělávacího programu udělenou Ministerstvem vnitra ČR; akreditace musí být platná v době podpisu smlouvy s účinností alespoň do doby zrealizování předmětného školení dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci.

Pro prokázání kvalifikačních předpokladů postačí předložit dokumenty v prosté kopii (resp. jejím pdf obrazu).

 

Technickou kvalifikaci dodavatel prokáže (Příloha ZD č. 5):

 1. předložením profesní kvalifikace formou profesních životopisů lektorů s konkrétní a prokazatelnou vazbou na definované kurzy dle vzdělávacího plánu; vyžaduje se odborník s komplexními, aktuálními a praktickými poznatky v oboru předmětného kurzu s doložitelnou alespoň tříletou lektorskou praxí ve vztahu ke kurzům (zejména jejich technickým a obsahovým požadavkům) definovaných ve vzdělávacím plánu
 2. předložením seznamu min. 3 zakázek s referenčními listy u plnění zakázek obdobného charakteru v období 3 let před vyhlášením této výzvy; v referenčním listu musí být uveden stručný popis zakázky, rozsah a cena zakázky a doba realizace zakázky; obdobnými zakázkami má zadavatel na mysli služby poskytnuté dodavatelem, kde bylo prováděno školení ve stejných či obdobných oblastech, které jsou předmětem dílčího plnění této veřejné zakázky, v min. rozsahu stanoveném přílohou č. 7 – Vzdělávacím plánem.
Seznam služeb může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu ZD č. 5. Pokud dodavatel použije jinou předlohu, než zadavatelem předepsanou, potom dodavatelem předložený seznam služeb musí obsahovat všechny údaje, které zadavatel v příloze ZD č. 5 vymezil. Referenci k zakázce lze doložit čestným prohlášením uchazeče o realizaci předmětného kurzu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že některý z dodavatelů bude podávat nabídku do více dílčích částí této veřejné zakázky, bude nabídka pro každou dílčí část zpracována zcela samostatně.

Zadavatel doporučuje podat nabídku v následujícím členění s těmito povinnými částmi:

 1. Podepsaný krycí list nabídky (Příloha ZD č. 2)
 • Název veřejné zakázky
 • Číslo a název příslušné dílčí části veřejné zakázky, ke které se nabídka vztahuje
 • Identifikační údaje o dodavateli: jméno a příjmení/název, popř. obchodní firma; adresa bydliště nebo podnikání/sídlo; IČ, bylo-li přiděleno; kontaktní osoba, e-mail, telefon; pro dodavatele, který je právnickou osobou – jméno statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu; pro dodavatele, který je zastoupen – musí být součástí nabídky originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem jednání
 • Nabídková cena
 1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha ZD č. 4)
 2. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace (Příloha ZD č. 5)
 4. Seznam poddodavatelů/prohlášení (Příloha ZD č. 3)
 5. Podrobné zpracování nabídkové ceny (Příloha ZD č. 8)
 6. Popis nabízeného předmětu plnění
 7. Podepsaný návrh smlouvy o dílo (Příloha ZD č. 1) osobou oprávněnou jednat za nebo jménem dodavatele včetně příloh uvedených ve smlouvě
Dodavatel může uvést v nabídce i další informace související s plněním veřejné zakázky, na které nebyl prostor v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za každé jedno dílčí plnění zakázky, kterého se chce zúčastnit, zvlášť, a to v Kč. K přehlednému nacenění každého kurzu využije přílohu č. 8 – Podrobné zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena částkou v Kč bez DPH, výší DPH a celkovou cenou za plnění zakázky.

Nabídková cena nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu dílčích částí veřejné zakázky uvedených v této zadávací dokumentaci. Všichni dodavatelé, kteří podají nabídku s vyšší nabídkovou cenou, budou ze zadávacího řízení vyloučeni.

Nabídková cena bude stanovena za kompletní a řádné provedení dílčího předmětu plnění veřejné zakázky a bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a rovněž předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré ztížené podmínky a rizika, které mohou vzniknout při poskytování plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce.Dodavatel vyhotoví nabídku v jednom vyhotovení. Zadavatel požaduje, aby dokumenty v digitální formě byly uvedeny včetně podpisů, pro splnění této podmínky plně postačuje scan podepsaného dokumentu, který je součástí nabídky - není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podpisem. Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) zadavatel doporučuje očíslovat průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Výjimka z doporučení číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp. jejich úředně ověřené kopie, doporučujeme však v nabídce uvést odkaz na jejich počet a název (např. v obsahu nabídky).Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; v případě jednání za dodavatele na základě plné moci, musí být originál či úředně ověřená kopie plné moci přiložena k nabídce.Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku pro každou dílčí část plnění veřejné zakázky. Pokud dodavatel podá více nabídek na stejnou dílčí část veřejné zakázky samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, kteří jsou rovněž účastníky tohoto zadávacího řízení, vyloučí zadavatel všechny tyto dodavatele ze zadávacího řízení. Dodavatel musí předložit nabídku na celý rozsah plnění příslušné dílčí části veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na e-mail podatelna@mestocernosice.cz nebo do datové schránky zadavatele u46bwy4 nebo prostřednictvím elektronického nástroje.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Přesné podmínky pro vysvětlení zadávací dokumentace stanoví kap. 20.6 Obecné částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12).

Další požadavky na zpracování nabídky:

Varianty nabídky nejsou připuštěny.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně dodavatel.

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné náklady jakéhokoli druhu, které dodavatel v souvislosti s účastí v zadávacím řízení vynaloží.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kap. 20.10.

Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: Seznam poddodavatelů, pokud bude dodavatel poddodavatele pro plnění dílčí části zakázky využívat. V tomto seznamu budou uvedeny názvy, sídla a IČ poddodavatelů, činnosti, které budou při realizaci provádět a informaci o tom, zda bude prostřednictvím poddodavatele prokazována některá část kvalifikace. Prostřednictvím poddodavatele nelze prokázat splnění kvalifikace profesní způsobilosti v bodech a) a b).

Obchodní a platební podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného textu návrhu smlouvy, který předkládá zadavatel jako součást této výzvy. Tento návrh je pro dodavatele závazný. Dodavatel jej doplní pouze na místech výslovně označených zadavatelem. Dodavatelem doplněný a podepsaný (osobou, která je oprávněna jménem nebo za dodavatele jednat) návrh smlouvy musí být součástí nabídky. Podáním nabídky dodavatel vyjadřuje souhlas s textem smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit celé znění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem na svých webových stránkách/profilu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: doporučení ŘO na základě nedodržení povinné min. lhůty pro podání nabídek

Datum ukončení: 20. 7. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 5. 2020
 
Aktualizováno: 23. 7. 2020