Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14184

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.

Sídlo zadavatele: Na Novém poli 382/1, 733 01 Karviná

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Eliška Nešporová
 • Telefon: +420703168352
 • E-mail: eliska.nesporova@molnlycke.com

IČ zadavatele: 25886665

DIČ zadavatele: CZ25886665

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Eliška Nešporová
 • Telefon: +420703168352
 • E-mail: eliska.nesporova@molnlycke.com

Lhůta pro podání nabídek: 20. 7. 2023 10:00

Místo pro podání nabídek:
Na Novém poli 382/1, 733 01 Karviná

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedených odborných školení (dále jen vzdělávacích aktivit) pracovníků společnosti Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. vedoucích k prohloubení jejich kvalifikace v rámci projektu ,Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II),reg. č. cz.03.1.5210.0/0.0/15_021/0000053.


Zakázka je rozdělena na 3 dílčí části:
1) Rozvoj týmových koordinátorů a mistrů - externí
 72 účastníků (rozděleno do 6-ti skupin)
 Výuka 31,5 hodin (1 hodina=60 min.)
 Závěrečná zkouška 0,5 hodin (1 hodina=60 min.)
Náplni kurzů bude:
Vedení týmu a podpora týmové spolupráce
- Řízení výkonu týmu a pozitivní a negativní zpětná vazba
- Nefinanční motivace v rámci týmu (pochvaly, poděkování…)
- Řešení konfliktů a asertivita
- Komunikace uvnitř a vně týmu
- Adaptace nových členů týmů

Místo realizace: Karviná


2) Six Sigma - Green Belt
 6 účastníků
 Výuka teorie 24 hodin (1 hodina = 60 min.)
 Výuka praxe 39 hodin (1 hodina = 60 min.)
 Závěrečná zkouška 1 hodina (1 hodina=60 min.)
Rozvoj účastníků v oblasti metodologie Six Sigma – Green Belt bude sloužit k podpoře jejich dovedností a orientaci v problematice, která pomůže odstraňovat společnosti komplexní procesní
problémy s kvalitou, defekty, procesní nestabilitou či komplexní technologií. Zároveň se budou orientovat a aktivně využívat nástroje pro analýzu a zlepšování či návrh zcela nových procesů. Tento
program umožní zaměstnancům také jejich rozvoj pro správné využívání statistický metod. 

Náplň kurzu složena ze tří tematických bloků:
1. blok fáze Define a Measure
2. blok fáze Analyze
3. blok fáze Improve a Control

Kurz bude kombinací prezenčního koučování a on-line tréninku, kdy každý z účastníků povede Lean Six Sigma projekt, jehož dokončení a složení závěrečného testu bude nezbytnou podmínkou pro
úspěšné složení kurzu.

Místo realizace: Karviná


3) Školení interních školitelů
 8 účastníků
 Výuka teorie 19 hodin (1 hodina = 60 min.)
 Výuka praxe 20 hodin (1 hodina = 60 min.)
 Závěrečná zkouška 1 hodina (1 hodina=60 min.)
Rozvoj účastníků s názvem Školení školitelů bude sloužit k podpoře rozvoje interních lektorů, kteří budou moci skrze správně připravená školení dále sdílet nejrůznější informace, témata a interně
trénovat a rozvíjet kolegy v rámci továren společnosti Mölnlycke. Od rozvoje zaměstnanců se očekává zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu, stejně tak zlepšení spolupráce a stability
uvnitř společnosti. Náplň kurzu bude zaměřena na tato témata:

1. Principy vzdělávání dospělých
2. Konstrukce vzdělávací akce
3. Komunikační dovednosti lektora
4. Trenérské a facilitační dovednosti
5. Konflikt na školení a obtížné situace

Účastníci zjistí, jak postavit vzdělávací akci tak, aby zaujala, získala a udržela pozornost účastníků; vyzkouší si nové metody a triky, jak oživit své tréninky/workshopy/školení; naučí se, jak zvládat
náročné situace, které mohou vzniknout během školení a v neposlední řadě pochopí, jak pracovat otevřeně se skupinou, jak ji facilitovat a jak na náročné účastníky.

Místo realizace: Karviná

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu či více dílčích částí zakázky, které je schopen realizovat. Jedná se o 3 jednotlivé vzdělávací aktivity, které budou realizovány v rámci projektu
POVEZ lI, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Tyto dílčí části (jednotlivé vzdělávací aktivity) nelze dále dělit na další dílčí plnění. Na jednotlivé dílčí části zakázky, na které podává dodavatel nabídku,
je dodavatel povinen podat úplnou nabídku. Na každou z dílčích částí je dodavatel oprávněn podat pouze 1 nabídku.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1120677,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
24.7.2023-31.10.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
Na Novém poli 382/1, 733 01 Karviná

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15) v kap. 20 Pravidla pro
zadávání zakázek. Nejprve bude posouzena úplnost nabídky. Posuzováno bude:
 zda nabídka obsahuje všechny požadované části;
 zda je nabídka podepsána oprávněnou osobou; pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, musí být součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie této plné moci.
 zda nabídka obsahuje kontaktní údaje na osobu uchazeče odpovědnou za výběrové řízení;
 zda nabídka obsahuje veškeré doklady/dokumenty dokládající kvalifikaci dodavatele;
 zda předmět nabídky odpovídá poptávanému předmětu plnění
 zda je nabídka v češtině.

Nutným předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatel je prokázání splnění kvalifikace podle požadavků uvedených v kapitole Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele této Výzvy. Je-li nabídka neúplná nebo nejasná, zadavatel za předpokladu dodržení zásad rovného přístupu, transparentnosti a nediskriminace požádá dodavatele o její doplnění nebo objasnění v dodatečné minimálně 48 hodinové lhůtě. Takto však nelze doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro hodnocení. Jestliže je nabídka neúplná, marně uplyne dodatečná lhůta pro doplnění, marně uplyne lhůta pro objasnění
nebo není objasnění dostatečné, musí být dodavatel, který ji podal, vyloučen z výběrového řízení.

Pokud v nabídce zcela chybí podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele, nejedná se o neúplnou nabídku, nýbrž nabídku neexistující, doplnění nabídky proto není možné. Nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze hodnocení jednotlivých nabídek. Pokud byla z doručených nabídek pouze jedna úplná, hodnocení se neprovádí (k tomu viz i kap. 20.11.2 Obecné části pravidel OPZ verze 15).

Hodnocení se provádí pomocí hodnoticích kritérií, kterým jsou přiřazeny váhy vyjádřené v procentech podle jejich důležitosti, přičemž součet vah je roven 100 %. Nabídky, které budou
předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou a zadávací dokumentací budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:
• Nabídková cena s váhou 40%
• Kvalita nabízeného plnění s váhou 60%

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou a zadávací dokumentací budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:
1. Nabídková cena s váhou 40%

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

           Hodnota z nabídky, která je v daném
        kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší cena
  100x ---------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v procentech
                   Cena hodnocené nabídky

Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazena bodová hodnota 100. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky (dále jen „bodová hodnota nabídky"). Bodová hodnota nabídky bude násobena vahou kritéria pro každou nabídku (dále jen „vážené body").

2. Kvalita nabízeného plnění s váhou 60%
Pro hodnocení tohoto nečíselného kritéria se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Nulová hodnota nesmí být přiřazena. Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Udělené body pak budou zváženy  podle vzorce:

počet bodů, které hodnocená
hodnocená nabídka                             x váha kritéria vyjádřená v procentech
v daném kritériu získala

Hodnocen bude:
• návrh obsahu školení (nejlépe bude hodnocena nabídka, která v bodě návrh obsahu školení nejlépe vystihne, popíše a naplní komplexní a detailní koncept vzdělávání)
• způsob organizace kurzů (nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude co nejvíce přizpůsobena možnostem realizace vzdělávacích kurzů za plného výrobního provozu)
• metodologie výuky (nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejlépe popíše návrh metod a forem výuky, použitelných materiálů a učebních pomůcek) 
• aplikovatelnost do praxe (nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejlépe vystihne způsob realizace praktické formy výuky a schopnost lektorů zajistit aplikovatelnost poznatků do praxe na základě jejich profesních kvalit)
• kvalita lektorského týmu (nejlépe bude hodnocena nabídka, která nabídne lektorský tým vyhovující minimálním požadavkům technické kvalifikace uvedených v kapitole Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele)

Takové nabídce bude přiřazena bodová hodnota 100. Ostatní hodnocené nabídky získají body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném podkritériu a poté jejich bude proveden aritmetický průměr, ze kterého vznikne celková bodová hodnota dané nabídky v kritériu kvality (dále jen „bodová hodnota nabídky"). Bodová hodnota nabídky bude násobena vahou kritéria pro každou nabídku (dále jen „vážené body"). Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí prokázání:

a) Základní způsobilost - čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
b) Profesní způsobilosti formou dokladů o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku)
c) Údaje o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení
d) Splnění kritérií technické kvalifikace formou seznamu lektorů, kteří se budou na plnění zakázky podílet. Povinnou přílohou seznamu jsou profesní životopisy všech zúčastněných lektorů. V rámci kritéria technické kvalifikace požaduje zadavatel doložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci všech lektorů, kteří se budou na plnění zakázky podílet.


ad a) základní způsobilost dokládá dodavatel v rozsahu, jak ji stanovuje Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ustanovením§ 74. Dodavatel prokazuje základní způsobilost formou originálu čestného prohlášení prokazujícího splnění základní způsobilosti. čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem společnosti. Vzor čestného prohlášení je v příloze 1 Výzvy.

ad b) profesní způsobilost dokládá dodavatel v rozsahu, jak ji stanovuje Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ustanovením§ 77, a to:
výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci opravňující dodavatele k poskytování vzdělávací činnosti - je požadována živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti").
Dodavatel předloží požadované doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii, přičemž tyto doklady nesmí být k poslednímu dni, ke kterému měla být kvalifikace prokázána, starší než 90 dnů.

ad c) údaje o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení Na základě zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále také „ZESM") byl k 1. 6. 2021 novelizován§ 122 ZZVZ. V souladu s ustanovením§ 122 odst. 4 ZZVZ je zadavatel povinen zjistit údaje o skutečném majiteli
dodavatele.
(1) je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). Pro tyto účely umožňuje Ministerstvo spravedlnosti zadavateli získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. V souladu s § 14 odst. 1 ZESM je také veřejně přístupný částečný výpis platných
údajů na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, který je pro účely tohoto zadávacího řízení postačující. Dodavatel přiloží částečný výpis platných údajů o skutečném majiteli do své nabídky v prosté kopii.


(2) je-li zahraniční právnickou osobou, předloží výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Výčet osob, u kterých platí, že skutečného majitele nemají:
a) stát a územní samosprávný celek,
b) dobrovolný svazek obcí,
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního
samosprávného celku,
d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem
nebo dobrovolným svazkem obcí,
e) veřejná výzkumná instituce,
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
g) státní podnik a národní podnik,
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného
zákona,
i) evropské seskupení pro územní spolupráci,
j) politická strana a politické hnutí,
k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
m) honební společenstvo,
n) společenství vlastníků jednotek,
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech česká republika, kraj nebo obec, a
p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je česká republika, kraj nebo obec. V takovém případě zadavatel z povahy věci skutečného majitele nezjišťuje (viz rovněž bod IV).
V takovém případě zadavatel z povahy věci skutečného majitele nezjišťuje (viz rovněž bod IV).
ad d) kritéria technické kvalifikace dokládá dodavatel v rozsahu, jak je stanovuje Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ustanovením§ 79. Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, odborných schopností a zkušeností lektorů nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje: 
seznam všech lektorů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, a to pro každou dílčí část nabídky, na kterou podává dodavatel nabídku zvlášť, každý seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele v originále. Povinností uchazeče je uvést do tohoto seznamu vztah člena realizačního týmu k dodavateli. Povinnou přílohou seznamu jsou profesní životopisy všech zúčastněných lektorů a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání lektorů. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením:
a) dokladu o dosaženém vzdělání člena realizačního týmu
b) profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat: jméno a příjmení, dosažené vzdělání, obor vzdělání, dosavadní praxe v oboru vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované
požadavky zadavatele, informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci všech lektorů vztahující se k požadovaným dílčím částem, která budou pro každou dílčí část doložena zvlášť, a to ve formě prostých kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Osoba, prostřednictvím které je prokazována kvalifikace, může být v rámci realizace nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací.

Zadavatel je oprávněn vítězného uchazeče vyzvat k dodání originálů předložených dokladů k prokázání kvalifikace, přičemž tyto doklady nesmí být k poslednímu dni, ke kterému měla být kvalifikace prokázána, starší než 90 dnů. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona) s výjimkou technické kvalifikace. Tu je třeba prokázat v rozsahu bodu d), jak je uvedeno výše. V případě, že uchazeč prokazuje kvalifikaci, či nabízí plnění pomocí subdodavatele, musí být součástí nabídky originál Seznamu subdodavatelů podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, který obsahuje identifikační údaje subdodavatelů a rozsah, v jakém bude subdodávka realizována a doklady prokazující splnění všech kritérií kvalifikace a zejména kritérií technické kvalifikace v rozsahu bodu d), jak je uvedeno výše. U kvalifikačních poddodavatelů (tj. poddodavatelů, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje chybějící část profesní či technické kvalifikace, je-li ve VŘ požadovaná) dále doložení základní a profesní způsobilosti a i dokladů o skutečném majiteli subdodavatele dle bodů a), b) c), včetně písemného závazku poddodavatele k poskytnutí plnění VZ, a to alespoň v rozsahu, v jakém tento poddodavatel prokazoval kvalifikaci za dodavatele. Zadavatel je oprávněn vyžádat si originál Smlouvy o subdodávce před podpisem Smlouvy s dodavatelem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč je oprávněn podat na každou z dílčích částí zakázky pouze jednu nabídku, a to společně v uzavřené obálce dle specifikace v kapitole 2 této Zadávací dokumentace. Jednotlivé dílčí části zakázky již nelze dělit na dílčí části, uchazeč může podat pouze 1 úplnou nabídku na každou z dílčích částí, kterou je schopen realizovat dle specifikace v kapitole 3.1 této zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Nabídka na každou z dílčích částí musí být zadavateli podána v listinné podobě v 1 originále a 1 kopii. Titulní stránka nabídky bude obsahovat pravidla povinné publicity OPZ projektu, zejména logo projektu a bude obsahovat údaj, na jakou část/jaké části zakázky podává uchazeč svoji nabídku. Jako první a titulní stranu nabídky dodavatel použije Krycí list v příloze 2 Výzvy. Listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou (počínaje číslem jedna, možno i ručně psanou) a dostatečně zajištěny proti manipulaci. Nelze vkládat jakékoli volné listy či přílohy. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je originál nabídky podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, musí být součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie této plné moci. Nabídka musí obsahovat kapitolu Popis nabízeného plnění a metodologie kurzů v rozsahu minimálně 4, maximálně 20 stran A4, neboť tato kapitola bude hodnocena v rámci hodnocení nabídek (viz. část této výzvy Pravidla pro hodnocení nabídek). Nabídka musí obsahovat Harmonogram realizace a Plán výuky kurzů. Hodnocen bude návrh obsahu školení, způsob organizace kurzů, metodologie výuky, aplikovatelnost do praxe a kvalita lektorského týmu. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejlépe vystihne, popíše a naplní komplexní a detailní koncept vzdělávání - návrh obsahu a struktury kurzů,
návrh metod forem výuky, návrh použitelných materiálů a učebních pomůcek, způsob realizace praktické formy výuky a schopnost lektorů zajistit aplikovatelnost poznatků do praxe na základě jejich profesních kvalit.
Požadovaný jazyk nabídky: Český


Zadavatel doporučuje následující členění nabídky, nedodržení ryze formálních doporučení všaknebude ze strany zadavatele považováno za důvod pro vyloučení nabídky z posuzování:
1. Krycí list
2. Doklady k prokázání kvalifikace
3. Cenová nabídka
4. Popis nabízeného plnění a metodologie kurzů v rozsahu minimálně 4 -10 stran A4
5. Smlouvu s dodavatelem (návrh) podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Smlouva musí být vyplněna a cena v ní uvedená musí odpovídat cenové nabídce). Návrh Smlouvy je samostatnou přílohou výzvy v editovatelném formátu. Jakékoli faktické změny Smlouvy ze strany dodavatele však nejsou přípustné. Pro každou část plnění bude předložen samostatný návrh smlouvy.

Uchazeč je oprávněn podat na každou z dílčích částí zakázky pouze jednu nabídku, a to společně v uzavřené obálce dle specifikace v kapitole 2 této Zadávací dokumentace. Jednotlivé dílčí části zakázky již nelze dělit na dílčí části, uchazeč může podat pouze 1 úplnou nabídku na každou z dílčích částí, kterou je schopen realizovat dle specifikace v kapitole 3.1 této zadávací dokumentace. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Nabídka na každou z dílčích částí musí být zadavateli podána v listinné podobě v 1 originále a 1 kopii. Titulní stránka nabídky bude obsahovat pravidla povinné publicity OPZ projektu, zejména logo projektu a bude obsahovat údaj, na jakou část/jaké části zakázky podává uchazeč svoji nabídku. Jako první a titulní stranu nabídky dodavatel použije Krycí list v příloze 2 Výzvy. Listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou (počínaje číslem jedna, možno i ručně psanou) a dostatečně zajištěny proti manipulaci. Nelze vkládat jakékoli volné listy či přílohy. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je originál nabídky podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, musí být součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie této plné moci. Nabídka musí obsahovat kapitolu Popis nabízeného plnění a metodologie kurzů v rozsahu minimálně 4, maximálně 20 stran A4, neboť tato kapitola bude hodnocena v rámci hodnocení nabídek (viz. část této výzvy Pravidla pro hodnocení nabídek). Nabídka musí obsahovat Harmonogram realizace a Plán výuky kurzů. Hodnocen bude návrh obsahu školení, způsob organizace kurzů, metodologie výuky, aplikovatelnost do praxe a kvalita lektorského týmu. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejlépe vystihne, popíše a naplní komplexní a detailní koncept vzdělávání - návrh obsahu a struktury kurzů,
návrh metod forem výuky, návrh použitelných materiálů a učebních pomůcek, způsob realizace praktické formy výuky a schopnost lektorů zajistit aplikovatelnost poznatků do praxe na základě jejich profesních kvalit.
Požadovaný jazyk nabídky: Český


Zadavatel doporučuje následující členění nabídky, nedodržení ryze formálních doporučení všaknebude ze strany zadavatele považováno za důvod pro vyloučení nabídky z posuzování:
1. Krycí list
2. Doklady k prokázání kvalifikace
3. Cenová nabídka
4. Popis nabízeného plnění a metodologie kurzů v rozsahu minimálně 4 -10 stran A4
5. Smlouvu s dodavatelem (návrh) podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Smlouva musí být vyplněna a cena v ní uvedená musí odpovídat cenové nabídce). Návrh Smlouvy je samostatnou přílohou výzvy v editovatelném formátu. Jakékoli faktické změny Smlouvy ze strany dodavatele však nejsou přípustné. Pro každou část plnění bude předložen samostatný návrh smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena zakázky musí být v nabídce uvedena v členění bez DPH, částka DPH a s DPH. Nabídková cena musí být uvedena v Kč. Nabídková cena musí být konečná a odpovídající předmětu zakázky popsanému touto dokumentací. Pozdější navyšování nabídkové ceny není přípustné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Zadavatel neumožňuje elektronické předkládání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Na jednotlivé dílčí části zakázky, na které podává dodavatel nabídku,je dodavatel povinen podat úplnou nabídku. Na každou z dílčích částí je dodavatel oprávněn podatpouze 1 nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 780000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mind Steps, Rakovec 398, Dolní Žukov, 737 01 Český Těšín

  Datum podpisu smlouvy: 27. 7. 2023

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 24. 8. 2023

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DTO CZ, s.r.o, Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,

  Datum podpisu smlouvy: 12. 9. 2023

Datum ukončení: 12. 9. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2023
 
Aktualizováno: 12. 9. 2023