Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců - PBL

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11315

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců - PBL

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: PBL Migliori Futuro s.r.o.

Sídlo zadavatele: V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Babínek Patrik
 • Telefon: +420724444999
 • E-mail: patrik.babinek@pblm.cz

IČ zadavatele: 03713148

DIČ zadavatele: CZ03713148

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Babínková Lenka
 • Telefon: +420776444995
 • E-mail: client.service@exeair.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 7. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
E21 Park, Hrusická 345, 251 66 Mirošovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace 22 vzdělávacích kurzů:

10 v oblasti Měkké a manažerské dovednosti,
8 v oblasti Obecné IT,
4 v oblasti Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Zadavatel požaduje realizaci kurzů jako celku a zajištění závěrečné zkoušky. Zároveň stanovuje, že 1 vyučovací hodinou se rozumí 60 minut.

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel umožňuje uchazeči zajistit požadované kurzy prostřednictvím subdodavatele.

 

Specifikace kurzů:

Kurzy v oblasti měkkých a manažerských dovedností:

 

Procesní řízení podle metodiky ITIL – 15 hodin výuky + 1 hodina zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Úvod do problematiky ITIL
Představení konceptu řízení služeb (Service Management)
Životní cyklus služby dle ITIL
Představení konceptů a definic
Vysvětlení klíčových principů a modelů
Ukázka vybraných procesů a funkcí
Role a jejich odpovědnosti
Technologie a architektura spojená s oblastí ITSM

 

Manažerské dovednosti – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Osobnost a role manažera
Řízení organizace
Principy řízení.
Proces řízení.
Druhy manažerského řízení.
Základní manažerské funkce
Rozhodování. Plánování.
Organizování.  Koordinování. Regulování.
Operativní řízení. Kontrola.
Vedení lidí. Motivování. Komunikování.
Asertivita
Asertivní techniky.
Řešení konfliktů na pracovišti
Základní pravidla řešení konfliktů.
Motivace
Myšlenkové mapy
Nástroj pro plánování, organizaci práce a řešení problémů
Syndrom vyhoření a jak mu předcházet

 

Projektové řízení I – 22 hodin výuky + 2 hodiny zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 24 hodin)

Obsah:

Principy a pravidla projektového řízení
Kompetence manažera projektu a složení projektového týmu
Správné zadání projektu a stanovení cílů projektu
Plánování projektu – čas, zdroj, náklady
Rizika v projektu
Kontrola a řízení realizace projektu
Plán dalšího rozvoje účastníků

 

Projektové řízení II - využívání best practices moderních metodik – 22 hodin výuky + 2 hodiny zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 24 hodin)

Obsah:

Koordinace projektu, řízení informací a komunikace
Pokročilé řízení rizik projektu, jejich identifikace a odhad
Řízení změn při realizaci projektu
Řízení kvality projektu
Finanční zhodnocení projektu
Uzavření projektu
Pokročilé techniky časového plánování projektů – metoda kritické cesty a kritický řetězec
Práce s nejistotou a rozsahem projektu

 

Projektové řízení PRINCE2 Foundation – 22 hodin výuky + 2 hodiny zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 24 hodin)

Obsah:

Jak vypadá projektový management dle PRINCE2®
Struktura metodiky (principy/témata/procesy)
Benefity používání PRINCE2®
Role a organizace v projektovém řízení
Iniciace projektu a jeho nastavení
Kontrola průběhu projektu
Řízení projektových rizik dle PRINCE2®
Řízení kvality projektu (plánování/kontrola/zajištění)
Změnové řízení v projektu PRINCE2®
Kontrola projektových etap
Projektová organizace
Business Case
Řízení dodávky produktu
Přizpůsobení metodiky PRINCE2® specifickému prostředí
Ukončení projektu

 

Projektové řízení dle metodiky PRINCE2 - Practitioner – 17 hodin výuky + 1 hodina zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 18 hodin)

Obsah:

Podrobná terminologie PRINCE2®
Revize znalostí metodiky
Organizace a stavba projektu
Etapy projektu a jejich řízení
Rizika a slabá místa projektu
Metody řízení dle výjimek
Přehled procesního modelu v PRINCE2® - detail
Doporučení pro samostudium a certifikaci
Jak pracovat s materiály PRINCE2®
MOCK testy PRINCE2® Practitioner

 

Komunikace v obtížných situacích – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Obavy provázející obtížnou komunikaci a jejich negativní dopady,
Role respektu v komunikaci,
Neshoda jako zdroj synergie,
Zvládání emocí a koncentrace na porozumění a dohodu,
Vznik nedorozumění a jak ho minimalizovat,
Jak komunikovat před vznikem konfliktu,
Jak komunikovat ve vzniklém konfliktu.
Pokročilé kladení otázek,
Přerámování rozhovorů,
Vyjednávání pravidel a jejich využití v rozhovoru,
Silná argumentace,
Prvky asertivní komunikace,
Principy úniku ze slepé uličky.

 

Marketing trénink dle CIMA – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Příprava a realizace marengového průzkumu dle CIMA
Zpracování a analýza dat
Strategický marketingový management SBU
Detailní situační analýza trhu
Předpověď prodejů, zisků a hodnocení trhů
Rozhodování v marketingu dle CIMA
Určení koncepce marketingové strategie
Stanovení konkurenční strategie
Exportní a globální marketing
Rozhodování a nákupu, produktu, ceně a distribuci
Brand management

 

Postupy výběru zaměstnanců – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Orientace ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních, oborech vzdělání
Národní soustava kvalifikací a její význam pro trh práce
Plánování lidských zdrojů
Proces náboru a výběru zaměstnanců ve firmě - pravidla, spolupráce s úřadem práce, kompetence
Externí a interní zdroje pracovních sil
Nejefektivnější metody výběru pracovníků – práce s CV, vedení strukturovaného rozhovoru, development centrum a jejich konečné vyhodnocení
Zaškolení a adaptace nového pracovníka

 

Prezentační dovednosti – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 4 účastníci (celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Příprava prezentace
stanovení cíle,
analýza posluchačů,
základní body obsahu,
příprava účinných argumentů,
příprava vizuální podpory.

 

Faktory ovlivňující kvalitní provedení prezentace
jak si získat a udržet pozornost posluchačů,
jak podpořit jejich zapamatování,
technika řeči - podpora rozvoje verbální komunikace,
řeč těla - základy neverbální komunikace,
rétorika,
jak se zbavit trémy.

 

Komunikace s posluchači
práce s otázkami,
nepříjemné typy posluchačů,
práce s emocemi.

 

Trénink různých typů prezentace
vyhodnocení dosažení cíle,
tipy a triky,
vizualizace,
zpětná vazba lektora i skupiny.

 

Kurzy v oblasti obecného IT:

 

Excel pro mírně pokročilé – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 14 účastníků (ve 2 skupinách, celkem bude proškoleno 32 hodin)

Obsah:

Prohloubení použití číselných formátů buněk - matematický formát, logická hodnota
Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití
Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených
Vkládání funkcí, funkce automatického shrnutí, použití automatického dokončování vzorců
Pokročilé způsoby řazení a filtrování dat, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů¨
Podmíněné formátování – praktické použití pravidel, vlastní pravidlo
Strukturované tabulky (seznamy) – příklady použití, vkládání průřezů, řádek souhrnů
Vkládání souhrnné funkce SUBTOTAL

 

MS ACCESS – 22 hodin výuky + 2 hodiny zkoušky, 13 účastníků (ve 2 skupinách, celkem bude proškoleno 48 hodin)

Obsah:

Úvod do relačních databází
Zobrazení datového listu tabulky
Nastavení vlastností položek
Filtry
Nastavení a vlastnosti relací
Dotazy
Formuláře
Sestavy
Správa databáze
Export a import datových souborů

 

Financials I in Microsoft Dynamics AX 2012 – 15 hodin výuky + 1 hodina zkoušky, 13 účastníků (ve 2 skupinách, celkem bude proškoleno 32 hodin)

Obsah:

Nastavení hlavní knihy
Nastavení účetní osnovy
Nastavení finančních deníků
Účtování do hlavní knihy
Nastavení DPH
Kódy původu
Nastavení bankovních účtů
Bankovní transakce
Nastavení příjmových a výdajových účtů
Transakce na příjmových a výdajových účtech

 

Corel Draw – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 13 účastníků (ve 2 skupinách, celkem bude proškoleno 32 hodin)

Obsah:

Popis prostředí programu CorelDRAW
Vytváření, úprava a manipulace s grafickými objekty
Transformace grafických objektů
Vkládání, úprava a umisťování textu
Používání speciálních efektů
Vkládání objektů vytvořených jinými programy
Export a import grafiky
Práce s barevnými paletami
Příprava podkladů pro tisk
Triky a tipy

 

Software 3D Revit – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 13 účastníků (ve 2 skupinách, celkem bude proškoleno 32 hodin)

Obsah:

Seznámení se s produktem (menu, příkazy, ovládání)
Principy podlaží a výškových úrovní
Pohledy na model (půdorysy, pohledy, řezy, 3D)
Nástroje pro stavební prvky (stěny, výplně, podlahy...)
Nástroje pro terén (topografie)
Popisy výkresů (kótování, popisky...)
Tabulky, místnosti
Tvorba výkresové dokumentace
Tvorba rodin, vlastní parametrické prvky
Import/export dwg

 

AutoCAD základní kurz – 22 hodin výuky + 2 hodiny zkoušky, 6 účastníků (celkem bude proškoleno 24 hodin)

Obsah:

Seznámení s AutoCADem
Zobrazení objektů
Kreslení základních objektů
Manipulace s objekty
Organizace kreslení a informační příkazy
Změny a modifikace objektů
Komentáře ve výkrese
Šrafování objektů
Kótování
Znovu využitelný obsah
Vytváření dalších objektů ve výkrese, tabulky
Rozvržení a vykreslování
Vytvoření šablon výkresů

 

AutoCAD 3D – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 6 účastníků (celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Seznámení se 3D modelováním
Vytváření objemových těles
Vytváření modelů ze 2D profilů
Vytváření kombinovaných těles
Práce ve 3D
Vytváření modelů pomocí příčných řezů
Konverze 2D objektů na tělesa nebo plochy
Editace modelů
Přidávání detailů objemovým modelům
Konverze objektů
Editace objemových modelů
Extrahování geometrie z objemových modelů
Změna pozice modelu
Duplikování modelů
Získání informací ze 3D objektů
Řezy objemovou součástí a vytváření výkresů
Vytváření řezů objemových modelů a generování 2D Geometrie
Vytváření výkresů ze 3D modelů
Vizualizace
Použití vizuálních stylů
Použití světel
Použití materiálů
Použití slunce
Rendrování
Procházení modelem
Použití kamer a pohledů

 

BIM projektování – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 8 účastníků (celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Popis pracovního prostředí
DWG podklad (XREF)
zdivo
desky
okna
dveře
objekty
deska
střecha
střecha pomocí sítě
Painter

 

Doplnění 2D nástrojů
kóty, výškové kóty
texty a popisky
editace 2D náležitostí objektů
zóny

 

Výkresové prostředí
info o projektu
soubor uložit jako PDF
publikace
BIMx
export IFC pro Tekla

 

Render, tisk

 

Kurzy v oblasti účetních, ekonomických a právních kurzů:

 

Právní minimum – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 14 účastníků (ve 2 skupinách, celkem bude proškoleno 32 hodin)

Obsah:

Základy práva
právní systém ČR
základní právní pojmy
právní normy
právní vztahy
právní odvětví
právo hmotné, procesní, veřejné, soukromé

 

Občanské právo, rodinné právo
majetkoprávní vztahy
vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM
věcná práva, práva k cizím věcem
formy převodu vlastnického práva (včetně dědění a vydržení), smlouva kupní, darovací, o půjčce a výpůjčce
práva a povinnosti uživatelů bytu, užívací práva manželů, nájemníků a podnájemníků
společná domácnost, osoby blízké atd.
vyživovací povinnosti

 

Pracovní právo
účastníci pracovně-právních vztahů
pracovní poměr, jeho vznik, průběh a ukončení
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
pracovní kázeň, pracovně-právní spory
příčiny nejčastějších konfliktů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a způsob jejích předcházení

 

Správní právo
struktura správních orgánů
odvětví správního práva
sociální zabezpečení, pracovní neschopnost, důchody, rozsah sociálních dávek atd.
správní řízení
soudní systém, notářství, advokacie, státní zastupitelství, soudní exekuce

 

Smluvní vztahy – 7 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 13 účastníků (ve 2 skupinách, celkem bude proškoleno 16 hodin)

Obsah:

Postup při uzavírání smluv. Osoby oprávněné uzavírat obchodní smlouvy.
Náležitosti návrhu smlouvy (nabídky) a jeho závaznost.
Způsoby platného uzavření obchodní smlouvy. Veřejná nabídka, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku.
Změna uzavřené smlouvy (nová úprava – převzetí majetku, postoupení smlouvy).
Zajištění a utvrzení dluhu.
Hlavní smluvní typy obchodních smluv.
Odstoupení od smlouvy a další možnosti ukončení smlouvy.
Odpovědnost smluvních stran za vady, za škodu, za prodlení.
Podnikání a smluvní vztahy se zahraničními osobami.

 

Insolvenční řízení – 7 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 8 účastníků (celkem bude proškoleno 8 hodin)

Obsah:

Definice úpadku.
Insolvenční rejstřík.
Subjekty insolvenčního řízení.
Insolvenční návrh - formální požadavky, praktické problémy.
Rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.
Zahájení insolvenčního řízení - účinky, dopad na věřitele.
Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení.
Přihláška pohledávky - formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, (možnost praktického nácviku vyplnění přihlášky).
Přezkum pohledávek.
Incidenční spory.
Majetková podstata.
Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh.

 

Ekonomické minimum – 15 hodin výuky + 1 hodiny zkoušky, 14 účastníků (ve 2 skupinách, celkem bude proškoleno 32 hodin)

Obsah:

Základní účetní principy, účetní doklady, účetní osnova
Majetek, jeho evidence, odpisy
Ekonomika provozu
Evidence zásob
Fakturace
Náklady a výnosy
Daňová soustava v ČR
Daň z příjmu
Sociální a zdravotní pojištění

 

Kurzy musí probíhat prezenčně.

Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz poskytnout výukové materiály.

U kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Délka 1 vyučovací hodiny je 60 minut.

Získané znalosti budou ověřeny lektorem závěrečnou zkouškou.

Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Zadavatel nepřipouští částečné plnění veřejné zakázky, veřejné zakázka může být plněna prostřednictvím poddodavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2017 – prosinec 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Středočeský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (40 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

  Metodika organizace kurzů (60 %) – nečíselné kritérium

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  a) metodiky výuky,

  b) efektivity výukových metod,

  c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

  d) systematičnost nabízených služeb;

  e) efektivní způsob realizace zakázky.

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

   

  počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

   

  Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost:

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

  Profesní způsobilost:

  Způsobilý je uchazeč, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

  Dodavatel předloží seznam lektorů a k jednotlivým uvedeným kurzům následující dokumenty jednotlivých lektorů:

  Certifikát ITIL expert
  Certifikát PRINCE2,

  diplom prokazující VŠ vzdělání v oboru psychologie

  Certifikát CIMA
  Certifikát ECDL
  Certifikát MS Dynamics

   

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15 denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 779000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AltCrtl s.r.o., se sídlem Bořivojova 1075/38, Praha – Žižkov, 130 00, IČ 05273773

  Datum podpisu smlouvy: 7. 8. 2017

Datum ukončení: 7. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 7. 2017
 
Aktualizováno: 11. 8. 2017