Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13269

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 1. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

Sídlo zadavatele: Ostrava - Lhotka, Nepatrná 170/1, PSČ 72528

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JIŘÍ PEROUTKA
 • Telefon: +420774245574
 • E-mail: jiri.peroutka@dopstav.com

IČ zadavatele: 29393582

DIČ zadavatele: CZ29393582

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JIŘÍ PEROUTKA
 • Telefon: +420774245574
 • E-mail: jiri.peroutka@dopstav.com

Lhůta pro podání nabídek: 12. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nákladní 3300/5 Ostrava - Město 70200

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů pro společnost Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. Jedná se o vzdělávání v těchto oblastech: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělání, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání.

Celkem se realizace projektu zúčastní cca 28 zaměstnanců společnosti zadavatele.

Bližší specifikace kurzů je vymezena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek – Obsahy kurzů.

 

V oblasti TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ osnovy kurzů a jejich náplně vychází z norem nebo z daného vzdělávacího programu podle zvláštního právního předpisu (např. vyhlášek pro specifické profese) a odpovídají délce těchto kurzů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 635400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Harmonogram realizace veřejné zakázky: únor 2020 – září 2021 Začátek plnění bude po podpisu smlouvy o dodávce služeb. Konkrétní termíny kurzů budou domlouvány s dodavatelem vzdělávání individuálně dle aktuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců a možností zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo realizace: V sídle firmy zadavatele, případně ve školících prostorách dodavatele na území Moravskoslezského kraje. V průběhu realizace může vzniknout potřeba realizace firemních kurzů mimo sídlo zadavatele. Pokud se školení uskuteční mimo sídlo společnosti zadavatele, náklady na pronájem si hradí zadavatel sám. Dodavatel musí tuto možnost zohlednit ve své cenové nabídce.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Kritérium hodnocení: Nabídková cena – váha 100 %

  Nejvýhodnější nabídka bude ta, která nabídne nejnižší celkovou cenu.

  Vítěznou nabídkou, tj. umístí se na prvním místě, se stane ta, která nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu za daný předmět zakázky. Jako poslední se umístí nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou za daný předmět zakázky. V případě plátců DPH se bude hodnotit nabídková cena bez DPH, v případě neplátců DPH se bude hodnotit celková nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Dodavatel doloží:   

  Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (prostá kopie),
  Výpis z živnostenského rejstříku dokládající oprávnění k předmětu plnění zakázky (prostá kopie),
  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha č. 2 – Krycí list, prohlášení),
  Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace – dodavatel doloží minimálně 3 reference na obdobné zakázky, které v minulosti realizoval (v posledních 3 letech před podáním nabídky) včetně uvedení ceny, doby poskytnutí služby a identifikace objednatele včetně uvedení kontaktu pro ověření reference).

  Jedna z poskytnutých referencí musí být alespoň: v minimální hodnotě 300 tis. Kč bez DPH

  Splnění technické kvalifikace - seznam osob (lektorů), kteří budou realizovat předmět zakázky včetně jejich strukturovaného životopisu dokládající lektorskou praxi v oblasti vzdělávání dospělých pro danou oblast vzdělávání v délce nejméně 3 roky, lektorská praxe bude uvedena na začátku strukturovaného životopisu a životopis bude podepsán lektorem, u technického vzdělávání oprávnění pro výkon školení – vyplývá z odbornosti kurzů.

   

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 234 zákona č. 134/2016 Sb.).

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka bude pevně spojena způsobem, aby z ní nebylo možné vyjmout listy. Bude označeno na jakou část veřejné zakázky je nabídka podávána.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka musí být podána na celou zakázku, není přípustné, aby byla podána pouze na část vzdělávání.

 

Dokumenty v nabídce budou seřazeny následujícím způsobem:

 • Krycí list nabídky (Příloha č. 2 – Krycí list, prohlášení) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka1,
 • Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2 – Krycí list, prohlášení),
 • Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace (Příloha č. 2 – Krycí list, prohlášení),
 • Doložení seznamu osob podílejících se na zakázce, včetně jejich životopisů,
 • Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán,
 • Výpis z živnostenského rejstříku anebo Výpis ze seznamu kvalifikovaných/certifikovaných dodavatelů,
 • Návrh smlouvy o dílo, (příloha č. 4 výzvy)
 • Rozpočet zakázky, (příloha č. 3 výzvy)
 • Předmět zakázky (obsahy kurzů),
 • Ostatní náležitosti nabídky.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH u plátců DPH a celková nabídková cena u neplátců DPH za služby v požadovaném rozsahu dle kapitoly Popis (specifikace) předmětu zakázky.

Struktura podrobné cenové kalkulace je přílohou č. 3 Výzvy k podání nabídek – Rozpočet zakázky a uchazeč je povinen tuto strukturu dodržet. Cenová kalkulace je sestavena položkově pro jednotlivé vzdělávací kurzy – uchazeč vyčíslí nabídkovou cenu za každý kurz samostatně a následně jako celek.

 

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. Cena bez DPH je však konečná a neměnná za daný předmět zakázky. Nabídková cena bez DPH bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu, školící materiály, apod.).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude uchazeč plnit určitou část zakázky.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze písemnou formou (e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

V případě zrušení výběrového řízení nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém řízení. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

 

Dodavatel předkládá jeden originál nabídky v listinné podobě.

 

Dodavatel předloží se svou nabídkou také písemný návrh smlouvy, kdy tento návrh musí být podepsán dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele).

 

Ostatní podmínky

 • Dodavatel školení poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
 • V případě, že účastník školení absolvujete alespoň 70 % docházky, obdrží potvrzení o absolvování vzdělávacího kurzu, které bude splňovat požadavky poskytovatele dotace (vzor potvrzení na www.esfcr.cz)
 • Dodavatel školení z každého kurzu doručí zadavateli prezenční listinu, která bude splňovat požadavky poskytovatele dotace (vzor prezenční listiny na www.esfcr.cz).
 • Dodavatel školení poskytne zadavateli ke každému kurzu dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu dle podmínek poskytovatele dotace (viz Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, kapitola 5 Pravidla pro realizaci projektů)
 • Jednoho uzavřeného kurzu se může zúčastnit maximálně 12 osob. U otevřených kurzů není počet osob omezen, platí ale, že jednoho kurzu se může zúčastnit max. 12 osob z cílové skupiny zadavatele.
 • U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů viz příloha č. 1 a 3 Výzvy k podání nabídek.
 • Délka školícího dne je stanovena na 8 hodin. Jedna hodina výuky znamená 60 minut.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 608100.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vzdělávací centrum a Dluhová poradna s.r.o.,IČ: 03498808,Hlávková 447/5, Přívoz, 702 00 Ostrava

  Datum podpisu smlouvy: 2. 3. 2020

Datum ukončení: 2. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 1. 2020
 
Aktualizováno: 31. 3. 2020