Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti HSF System a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13326

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti HSF System a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: HSF System a.s.

Sídlo zadavatele: Lihovarská 689/40a, 718 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Zuzana Ogrocká
  • Telefon: +420737268818
  • E-mail: ogrocka@hsfsystem.cz

IČ zadavatele: 25903101

DIČ zadavatele: CZ25903101

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Veronika Velčovská
  • Telefon: +420595700660
  • E-mail: velcovska@hsfsystem.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 3. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
Lihovarská 689/40a, 718 00 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti HSF System a.s. Náplní zakázky je souhrn kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Cílem je vzdělávat zaměstnance, zvýšit úroveň jejich znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí.

Všechny vzdělávací kurzy budou probíhat ve skupinách, formou prezenčních uzavřených školení, určených pouze pro zaměstnance zadavatele.

Jednu skupinu bude tvořit max. 12 osob. Jeden školící den může trvat max. 8,5 hodin včetně 30 min. přestávky (§ 88 Zákoníku práce). Jedna výuková hodina je dlouhá 60 minut.

V tabulce č. 1 je uvedena bližší specifikace školení, předpokládaný počet školených osob, skupin a délka kurzů v hodinách.

Tabulka č. 1 Přehled kurzů

Název kurzuPředpokládaný počet osobPočet skupinDélka kurzu (celkový počt hodin/skupina)

Prezentační dovednosti

Cílem kurzu je seznámení se s významem, přípravou a fázemi prezentace, s tvorbou audiovizuální stránky prezentace a bojem proti stresu
68616

Time management

Cílem kurzu je seznámení se s časem a jeho využitím, úspěšností pracovníka, významem určení a volby cílů, pracovním modelem, úrovněmi a rozdělováním priorit, kritérii a techniky volby priorit.
68616

Projektový management

Cílem kurzu je seznámení se s problematikou projektového řízení a jeho procesů. Účastníci získají informace o projektu, jeho fázích a práci projektového manažera.
56516

Efektivní komunikace pro montéry I

Cílem kurzu je naučení se přesvědčivosti, emoční inteligenci, kladení otázek a argumentaci.
15216

Efektivní komunikace pro montéry II

Cílem kurzu je získání znalostí aktivního naslouchání, efektivní komunikace, databanky otázek a argumentů, či telefonické a e-mailové komunikace.
15216

Efektivní komunikace pro montéry III

Cílem kurzu je seznámení se s pozitivní a neverbální komunikací, dotazovacími metodami, metodou FNZA a argumentačním kolečkem.
1528

Koučování

Cílem kurzu je získání znalostí z oblasti koučování – význam koučování, klíčové aspekty vedení lidí, komunikační dovednosti, struktura koučování pohovoru, řešení obtížných situací při koučování, plánování a organizace koučování.
24316

Efektivní komunikace I

Cílem kurzu je získání znalostí o umění přesvědčivosti, emoční inteligenci, neverbální komunikaci, pozitivní komunikaci či argumentaci.
11116

Efektivní komunikace II

Cílem kurzu je zjištění odpovědí na otázky: „Proč je těžké se rozhodnout?“ a „Co je to rozhodování?“, osvojit si techniky rozhodování a volby, překonávání nesouladu či odzbrojení oponenta.
44416

 

Plnění celé zakázky bude zajištěno kvalifikovanými a specializovanými lektory či osobami s dostatečnou praxí a odbornými znalostmi. Zadavatel je oprávněn si tuto skutečnost ověřit na místě při realizaci kurzu a dodavatel je v takovém případě povinen poskytnout účinnou součinnost.

Dodavatel zajistí požadované výstupy pro každé školení:

-       Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu (dle vzoru OPZ),

-       Prezenční listinu (dle vzoru OPZ),

-       Potvrzení o absolvování (dle vzoru OPZ),

-       Vzdělávací materiály pro účastníky kurzu (označené publicitou dle OPZ).

Při zajištění výše uvedených skutečností se bude dodavatel řídit Pravidly pro vizuální identitu OPZ (Operační program zaměstnanost) stanovenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Nabídka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu. Není přípustné nabídnout pouze některé kurzy nebo pouze části.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 977200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Vzdělávací aktivity budou probíhat v předpokládaném termínu od dubna 2020 do října 2021. Přesný harmonogram bude upřesněn na základě dohody mezi zadavatelem a dodavatelem po podpisu smlouvy. Jednotlivé termíny vzdělávacích kurzů mohou být upraveny dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj. Místo školení zajistí zadavatel. Místo školení bude upřesněno v rámci přesného harmonogramu po podpisu smlouvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Přijaté nabídky se budou hodnotit dle hodnotícího kritéria:

Nabídková cena – váha 100 %.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, uvedená v řádně podané nabídce. Nabídková cena bude stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definované touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (viz. příloha č. 6).

Způsob hodnocení nabídek

Doručené nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění poskytované zadavateli v Kč bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkové ceny. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou 3 této výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, především doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán ve stáří max. 90 dní k podání nabídky. Doklad bude předložen v prosté kopii.

Technické kvalifikační předpoklady

Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. U služeb bude uvedena cena, doba jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení. Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky, přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 250 tis. Kč bez DPH. Přehled realizovaných zakázek dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4).

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám pro osoby zabezpečující odborné vzdělávání – členy lektorského týmu. Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na předložení seznamu alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy v oblasti předmětu zakázky (je dostačující, aby předložení lektoři vzdělávali pouze část z plánovaných kurzů). Každý z lektorů musí prokázat alespoň 3 roky praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení minimálně středoškolského vzdělání nebo dosažení vysokoškolského vzdělání (zakončeného min. titulem Bc.) a alespoň 1 rok praxe v oblasti, v níž bude zajištěno školení. K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace předloží dodavatel seznam lektorů s výčtem oblasti školení, na nichž se budou podílet při plnění zakázky a údaji o délce praxe jednotlivých lektorů, a dále údaji o dosažení vzdělání lektorů. Seznam lektorů bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je povinen plně a bezvýhradně respektovat a akceptovat při zpracování své nabídky všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezující závazné požadavky zadavatele.

Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování. Každý účastník může podat maximálně jednu nabídku. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

-        Titulní strana nabídky

-        Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)

-        Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – viz. Příloha č. 3 Výzvy, podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Doklad o oprávnění k podnikání

-        Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)

-        Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky (Příloha č. 4), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Seznam členů lektorského týmu (doložit vzdělání a odbornou kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, prokázat praxi lektora)

-        Popis předmětu zakázky – popis vzdělávacích kurzů, jejich zajištění, metody výuky, výstupy kurzů, časová dotace + případné další služby

-        Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 6)

-        Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele

-        Elektronická verze s kompletní nabídkou (CD/DVD/FLASH) - Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

-        Plná moc – pouze v případě jedná-li a podepisuje-li za dodavatele zmocněnec (v originále nebo ověřené kopii).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů obsažený v tomto článku Výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument a povinnost jeho doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek, účastník se nemůže zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1).

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 6). Celková nabídková cena uvedena v Krycím listu nabídky, Závazném vzoru kalkulace a Návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky. Jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka může být zadavateli podána pouze v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Vzdělávání zaměstnanců společnosti HSF System a.s. – Neotevírat“, na níž je uvedena konkrétní adresa dodavatele.Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka účastníka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusejí.Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek, nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli vyžadovat objasnění zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek může být doručena poštou na adresu zadavatele k rukám paní Mgr. Veroniky Velčovské, nebo elektronicky e-mailem na adresu velcovska@hsfsystem.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídky ze strany dodavatele bude řádně vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů, jehož závazný vzor je přílohou č. 6 této výzvy k podání nabídky. Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1 a výši celkové ceny bez DPH na str. 4 a přílohu č. 1 návrhu smlouvy.  Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. V případě podpisu smlouvy osobou zmocněnou jednat za dodavatele bude doložená plná moc v originále, nebo úředně ověřené kopii.

Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.

Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanový jinak. Doba archivace začíná běžet od 1.1. následujícího roku od ukončení projektu. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11 s účinností od 15. 10. 2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 08494514

    Datum podpisu smlouvy: 20. 3. 2020

Datum ukončení: 20. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 3. 2020
 
Aktualizováno: 20. 3. 2020