Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. – Technik řízení jakosti ve strojírenství

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11347

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. – Technik řízení jakosti ve strojírenství

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: NC Line a.s.

Sídlo zadavatele: Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Tereza Birošíková
 • Telefon: +420603309636
 • E-mail: birosikova@ncline.cz

IČ zadavatele: 04020022

DIČ zadavatele: CZ04020022

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Tereza Birošíková
 • Telefon: +420603309636
 • E-mail: birosikova@ncline.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 7. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
NC Line a.s. Komenského 233, 742 01 Suchdol nad Odrou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti NC Line a.s. a to v Akreditovaném vzdělávacím programu: „Technik řízení jakosti ve strojírenství“.

 

Rozsah: 210 VH                        Výuka: 200 VH               Závěrečná zkouška: 10 VH

 

Počet účastníků: 12 osob

 

Cíl:

Prostřednictvím vyškolených zaměstnanců v oblasti řízení jakosti, zkvalitnit výrobní proces.

 

Cílové skupiny:

Vzdělávání je určeno pracovníkům na pozicích: Technická kontrola (2), Technolog cenař (1), Provozní technolog (1), Mistr výroby (7), mistr lakovny (1).

 

Účastník po absolvování kurzu získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení.

 

 

Obsah kurzu:

Dle akreditovaného vzdělávacího programu: „Technik řízení jakosti ve strojírenství“

- normy jakosti a kvality

- systémy řízení jakosti a kvality

- plány řízení jakosti nových výrobků a procesů

- hodnocení a třídění jakosti; přejímací podmínky

- revize a zkoušky technické způsobilosti

- technickoekonomické rozbory jakosti

- analýza příčin snížené kvality výrobků; návrhy opatření k nápravě

- metodické řízení kontroly ve strojírenské výrobě.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 598800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 8. 2017 - 31. 8. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
NC Line a.s. Komenského 233, 742 01 Suchdol nad Odrou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií a vzorců, které jsou volně k dispozici v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost v aktuální verzí.

 

 1. Nabídková cena bez DPH s váhou 40%
 2. Kvalita vzdělávacích služeb s váhou 60%

 

  1. Nabídková cena bez DPH

      V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH.

      Hodnotit se bude dle vzorce:

      100 * (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) * 40%

 

  2. Kvalita vzdělávacích služeb

      V rámci tohoto hodnotícího kritéria se bude hodnotit kvalita nabízených služeb – respektive popis metod, forem a způsobů výuky.

      Při hodnocení se použije bodová stupnice 1 – 100, kdy nejlepšímu popisu metod, forem a způsobů výuky bude přiřazena hodnota 100.

      0 – 35 bodů může získat nabídka, která nebude dostatečně popsána a specifikována

      26 – 69 bodů může získat nabídka, která bude přiměřeně popsána, specifikována a budou uvedeny formy, metody a způsoby výuky

      70 – 100 bodů může získat nabídka, která vhodně popíše všechny zmíněné body a bude nejvíce odpovídat našim požadavkům.

 

Bodový zisk se vynásobí dle níže uvedeného vzorce:

Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala * 60%

 

Bodové zisky za obě hodnotící kritéria se poté sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na setiny bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 • platnou akreditaci MŠMT na realizaci vzdělávací aktivity „Technik řízení jakosti ve strojírenství“
 • čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 500 000,- Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:

 • osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 • osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 • smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.

 

Kapitoly v nabídce budou řazeny v následujícím pořadí:

 1. Identifikační údaje.
 2. Specifikace předmětu zakázky.
 3. Cena bez DPH, cena s DPH.
 4. Požadavky na prokázání kvalifikace.
 5. Podepsaný písemný návrh smlouvy.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

 

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

 

Nabídka bude mít všechny listy očíslovány nepřerušovanou řadou, počínaje číslem 1.

 

Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedena cena bez DPH i s DPH).

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. – Technik řízení jakosti ve strojírenství“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky: Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných školících dnů, faktury budou vystavovány s 30ti denní splatností.
 • Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk.
 • Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
 • Není přípustné variantní řešení nabídek.
 • V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele. Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Neuron consulting, s.r.o.Jilemnického 1883/1748 01 HlučínIČ 27781518

  Datum podpisu smlouvy: 1. 8. 2017

Datum ukončení: 1. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 7. 2017
 
Aktualizováno: 17. 10. 2017