Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti pewag s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13623

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti pewag s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: pewag s.r.o.

Sídlo zadavatele: Smetanovo nábřeží 934, 517 54 Vamberk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Melšová Monika
 • Telefon: +420734763383
 • E-mail: mlo@pewag.cz

IČ zadavatele: 27482821

DIČ zadavatele: CZ27482821

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Melšová Monika
 • Telefon: +420734763383
 • E-mail: mlo@pewag.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Osobní podání nabídek je možné pouze v pracovních dnech od 9:00 do 14:00h na adrese Matyášova 2095, 560 02 Česká Třebová, a to po předchozí telefonické či e-mailové dohodě s kontaktní osobou zadavatele. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do výše uvedené hodiny.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt „Vzdělávání zaměstnanců společnosti pewag s.r.o.“ reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012482.

Školení budou probíhat formou prezenčních uzavřených a otevřených školení určených pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti pewag s.r.o. Jednu skupinu zaměstnanců společnosti pewag s.r.o. bude tvořit max. 12 osob.

Školící den bude trvat max. 8 hodin (vyučovací hodina = 60 minut). Do této doby se nezapočítává zákonná přestávka na oběd. Dodavatel navrhne přestávky nad rámec školícího dne.

Dodavatel zajistí na jednotlivá školení lektory a zadavatelem požadované výstupy pro každé školení dle platného vzoru OPZ (Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu, Prezenční listinu, Potvrzení o absolvování) a vzdělávací materiály pro účastníky kurzu. Dále dodavatel pro otevřené kurzy zajistí školící prostory.

Při zajištění výše uvedených skutečností se bude dodavatel řídit Pravidly pro vizuální identitu OPZ stanovenými v platné Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Platnou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je vázán celým obsahem své nabídky. Nabídka může být podána na všechny části zakázky (1, 2, 3, 4), na tři, na dvě, nebo jen na jednu z uvedených částí. Je však nutné, aby dodavatelé nabízenou část nabídli kompletně.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

 

Zakázka je v souladu s bodem 20.3. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ rozdělena do čtyř částí:

Část 1) IT Kurzy I

Část 2) IT Kurzy II

Část 3) Měkké a manažerské dovednosti

Část 4) Technické a jiné odborné vzdělávání

ŠkoleníPředpokládaný počet osobPočet skupinDélka kurzu (hodiny)Druh kurzuŠkolící prostory zajistí

Část 1) IT kurzy I

Disponujeme roboty KUKA proto poptáváme školení zaměřené na tyto stroje a systémy.
     
Ovládání robotu Cíl: osvojení dovedností potřebných pro bezpečné ovládání robotických systémů KUKA.4116OtevřenýDodavatel
Ovládání robotu I Cíl: Úprava a přizpůsobení stávajících nebo kopírovaných robotických programů KUKA, čtení a porozumění různým programovým příkazům.4114OtevřenýDodavatel
Programování robotu Cíl: Školení obsluhy a programování robotů – cílem semináře je osvojit si základní dovednosti programování robotických systémů KUKA – Znalost souřadnicových systémů.4116OtevřenýDodavatel
Programování robotu I Cíl: Školení obsluhy a programování robotů – cílem semináře je osvojit si základní dovednosti programování robotických systémů KUKA – používání souřadnicových systémů.4116OtevřenýDodavatel
Programování robotu II Cíl: Školení obsluhy a programování robotů – cílem semináře je osvojit si dovednosti programování robotických systémů KUKA.415OtevřenýDodavatel
Část 2) IT kurzy II      
Školení obsluhy programu docházky Cíl – evidence zaměstnance – Přehled docházky zaměstnance, plánování směn, evidence přesčasů, přenos dat do mzdového systému, elektronická evidence nepřítomnosti v systému SAITECH.1528UzavřenýZadavatel
MS Office (Excel, Word...) Cíl: základy pro dělníky – základní obsluha programů.7116UzavřenýZadavatel
SOLIDCAM Cíl: Seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SolidCAM, nastavením prostředí.2116OtevřenýDodavatel
SOLIDCAM I Cíl: Seznámit uživatele s funkčností modulů 2D, 3D a případně i 5 osého modulu. Toto školení předpokládá dobrou úroveň znalosti SolidWorks.218OtevřenýDodavatel
SAP logistika Cíl: Osvojení znalosti SAP v modulu logistiky – plánování odbytu, zachycení odběratelské zakázky, předání potřeb do výroby, odvod výrobku na sklad.6116UzavřenýZadavatel
SAP sklad Cíl: Osvojení znalosti SAP v modulu sklad – skladová místa, kmenová data skladových míst, aktivace skladových míst.                   20216UzavřenýZadavatel
SAP sklad I Cíl: Osvojení znalosti SAP v modulu skladu I – Změna kódů skladových míst, mazání skladových míst, příjmy na sklad, výdej ze skladu.    2028UzavřenýZadavatel
Část 3) Měkké a manažerské dovednosti     
Nástroje kvality Cíl: Základní nástroje řízení kvality a jejich aplikace.22216UzavřenýZadavatel
Řízení kvality Cíl: Optimální řízení kvality ve společnosti.2116UzavřenýZadavatel
Systém motivace a odměňování Cíl: Optimální motivace a odměňování.         11116UzavřenýZadavatel
Stres a jeho odstraňování Cíl: jak zvládat stresové situace.67616UzavřenýZadavatel
Vnitropodniková komunikace Cíl: Komunikace uvnitř společnosti.1101016UzavřenýZadavatel
Část 4) Technické a jiné odborné vzdělávání     
Úvod do pneumatiky Cíl: Pochopit jednoduché systémy pneumatického řízení Festo. Naučit se navrhovat zapojení, prakticky je sestavovat a uvádět do provozu – vlastnosti stlačeného vzduchu, konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků.6116OtevřenýDodavatel
Pneumatické řídicí systémy Cíl: Poznat možnosti rozsáhlejších systémů pneumatického řízení Festo naučit se číst složitější schémata zapojení, vytvářet a uvádět do provozu řídicí systémy.6116OtevřenýDodavatel
Efektivní projektování Cíl: Automatizace návrhu a vytváření jednotlivých projektů EPLAN4116OtevřenýDodavatel
Obsluha lakovací linky – Lakýrník Cíl: Optimalizujete zařízení pro různé druhy povrchů
Jak vhodně provádět údržbu lakovací technologie
Eliminujete nejběžnější neshody při lakování.
1216OtevřenýDodavatel
PLAZMA Cíl: řezaní ruční plazmou – základní kurz řezání plazmou.15216UzavřenýZadavatel
PLAZMA I Cíl: řezaní ruční plazmou – kurz zaškolení pro řezání nelegovaných ocelí plazmou dle ČSN 05 0705.15216UzavřenýZadavatel
Svařování odtavováním Cíl: Školení svařování odtavováním.12116UzavřenýZadavatel
Obrábění Cíl: Školení pro obráběcí stroje Step – základní aspekty procesu obrábění kovů, vlastnosti obráběných materiálů, geometrie obráběcích nástrojů, spojení technologie obrábění s ekonomikou výroby.218UzavřenýZadavatel
Opakovací školení odborné způsobilosti v elektrotechnice Cíl: školení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.718UzavřenýZadavatel
Tepelné zpracování Cíl: Teoretické základy tepelného zpracování Modifikace Fe, rovnovážný diagram Fe-Fe3C Transformační diagramy.15216OtevřenýDodavatel
Tepelné zpracování I Cíl: Základy pro Kaliče.15216UzavřenýZadavatel
PLYN Cíl: Obsluha plynových pecí.518UzavřenýZadavatel
Práce s měřidly, metrologie Cíl: základní pojmy, měření a měřidla v organizaci, kalibrace měřidel, dokumenty pro metrologii.4048UzavřenýZadavatel
Hydraulika Cíl: Porozumět činnosti základních hydraulických prvků, být schopen číst schémata hydraulických obvodů, prakticky je zapojovat a obvody užívat v praxi.6116OtevřenýDodavatel
Hydraulika I Cíl: Porozumět činnosti hydraulických prvků, umět je provozovat a stanovovat diagnózu poruch.6116OtevřenýDodavatel

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1609000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace vzdělávacích kurzů je září 2020 až duben 2022. Termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů mohou být upraveny na základě potřeb zadavatele. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy s dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Celá ČR mimo hl. města Prahy, prostory zadavatele i dodavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nejnižší nabídková cena

  -       Kritériem hodnocení pro všechny části zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definovaného touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

   

  Hodnocení nabídek:

  -       Doručené nabídky budou pro každou část zakázky seřazeny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění poskytované zadavateli v Kč bez DPH.

  -       Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

  Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

  ·       Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy.

   

  Profesní způsobilost

  ·       Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.

   

  ·       Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii ve stáří max. 90 dní k podání nabídky.

   

  Zadavatel k požadavkům na prokázání kvalifikace doplňuje, že v případě, kdy dodavatel podává nabídku k více částem zakázky je dostačující, aby doklady o kvalifikaci prokazující základní a profesní způsobilost byly předloženy pouze jedenkrát.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

-        Titulní strana nabídky

-        Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)

-        Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – viz Příloha č. 3 Výzvy, podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Doklad o oprávnění k podnikání

-        Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)

-        Popis předmětu zakázky – popis vzdělávacích kurzů, jejich zajištění, metody výuky, výstupy kurzů, časová dotace + případné další služby

-        Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 4), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 5), ke každé části zakázky je samostatná smlouva

-        Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele

-        Elektronická verze s kompletní nabídkou (CD/DVD/FLASH) - Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

-        Plná moc – pouze v případě jedná-li a podepisuje-li za dodavatele zmocněnec (v originále nebo ověřené kopii).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů obsažený v tomto článku Výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument a povinnost jeho doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1). Nabídková cena bude stanovena samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 4) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 5). Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, příloze č. 4 a Návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky. Jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Vzdělávání zaměstnanců společnosti pewag s.r.o. - Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka účastníka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusejí.Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena buď poštou na adresu Matyášova 2095, 560 02 Česká Třebová k rukám paní Mgr. Moniky Melšové, nebo elektronicky e-mailem na mlo@pewag.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

-        Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (Příloha č. 5). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1, výši celkové ceny bez DPH na str. 3 a přílohy č. 1 návrhu smlouvy, případně tam, kde je úprava návrhem smlouvy předpokládána (části, kde se předpokládají úpravy návrhu smlouvy pro jednotlivé části zakázky). Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii. Návrh smlouvy bude předložen samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.

-        Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

-        Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.

-        Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

-        Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

-        Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanoví jinak. Doba archivace začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět ŘO. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

-        Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12 s účinností od 1. 5. 2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 9. 2020
 
Aktualizováno: 14. 9. 2020