Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12993

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Schlote-Automotive Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: Jaktáře 1660, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Michael Hagenbruch

IČ zadavatele: 27088219

DIČ zadavatele: CZ27088219

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Miroslava Zámečníková
 • Telefon: +420773172119
 • E-mail: miroslava.zamecnikova@schlote.com

Lhůta pro podání nabídek: 2. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Jaktáře 1660, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytování odborného vzdělávání zaměstnanců zadavatele v těchto částech:

 

    Dílčí plnění 1 –Měkké a manažerské dovednosti

    Dílčí plnění 2 –Technické a jiné odborné vzdělávání: Obsluha CNC obráběcích strojů

 

Bližší specifikace a rozsah předmětu zakázky je uveden v samostatných přílohách 3 a 4, které jsou nedílnou součástí  Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Říjen 2019 - Prosinec 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorách společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. na adrese Jaktáře 1660, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena bez DPH.

  Celková nabídková cena bez DPH – váha 100%

   

  V rámci hodnotícího kritéria Celková nabídková cena bez DPH budou nabídky hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu bez DPH obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodu odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny bez DPH a hodnocené nabídkové ceny bez DPH vynásobeného 100.

   

  Hodnocení ceny (počet bodů) = 100 * (nejnižší nabídková cena bez DPH/ nabídková cena hodnocené nabídky) * váha vyjádřená v %

   

  V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH za kurz a cenu s DPH za kurz stejnou, do pole DPH uvede 0.

  V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny. Zadavatel bude hodnotit každou dílčí část samostatně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Požadavky na základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady jsou podrobně uvedeny v přiložené Výzvě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči: Firma, IČO, sídlo, kontaktní osoba ve věci nabídky a název dílčího plnění, do kterého je nabídka podávána.
Krycí list nabídky (příloha č. 2) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci – vyplní uchazeč.
Příloha č. 3 - 4 Specifikace předmětu zakázky – s doplněnou nabídkovou cenou pro dílčí plnění (dle dílčího plnění, do kterého uchazeč podává nabídku) – vyplní uchazeč
Doklady o prokázání Základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 1 Čestné prohlášení)
Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů
Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů
Plná moc – Uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že bude Krycí list nabídky, Příloha č. 3-4 Specifikace předmětu zakázky nebo Doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě ověřené plné moci

Uchazeč může k nabídce předložit i další dokumenty jako je např. ukázka vzdělávacích materiálů atp.

 

Základní i profesní kvalifikační předpoklady jsou pro jednotlivé dílčí plnění zakázky stejné. V případě, že uchazeč podává nabídky do obou dílčích plnění, musí základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady prokázat v každé nabídce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách za danou část zakázky.

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění zakázky bude uvedena v českých korunách v krycím listu nabídky (Příloha č. 2) a je závazná pro uzavření smlouvy. 

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

 

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů o absolvování jednotlivých kurzů.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a názvem dílčího plnění a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Viz pokyny ve Výzvě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na jednotlivé dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Více viz Výzva.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Veškeré informace jsou uvedeny ve Výzvě a jejich přílohách.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 344400.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CE-PA, spol. s r.o., Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2 , IČ 02229919

  Datum podpisu smlouvy: 15. 10. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CE-PA, spol. s r.o., Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2 , IČ 02229919

  Datum podpisu smlouvy: 15. 10. 2019

Zrušené části zakázky: Není relevantní.

Datum ukončení: 15. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 9. 2019
 
Aktualizováno: 18. 10. 2019