Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Stavební firma – Akostav spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11669

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Stavební firma – Akostav spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 9. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Stavební firma – Akostav spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Nádražní 248, 342 01 Sušice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Vlastimil Košvanec
 • Telefon: +420602153089
 • E-mail: vl.kosvanec@akostav.cz

IČ zadavatele: 25238957

DIČ zadavatele: CZ25238957

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Vlastimil Košvanec
 • Telefon: +420602153089
 • E-mail: vl.kosvanec@akostav.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 10. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Nádražní 248, 342 01 Sušice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Základním požadavkem je proškolit zaměstnance společnosti Stavební firma – Akostav spol. s r.o. na níže uvedená témata. Cílem je prohloubení znalostí a dovedností zaměstnanců, které budou uplatňovat a rozvíjet v jejich praxi.

Název kurzu: Nové materiály a technologické postupy ve stavebnictví. Veřejné inženýrské sítě. Výstavba pasivních domů

Rozsah vyučovacích hodin: 152 hod + 8 hod závěrečný test (1 hod=60 min)

Při počtu účastníků školení: 10 osob

Školení bude rozloženo do 4 pracovních týdnů, vždy od pondělí do pátku v pracovní době zaměstnanců společnosti. Celé školení bude zakončeno závěrečným testem pro ověření získaných znalostí. Účastníci obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Výuka bude rozdělena do 3 základních témat.

Rozdělení na jednotlivá témata:

Nové materiály a technologické postupy ve stavebnictví….. 32h

Veřejné inženýrské sítě….. 48h

Výstavba pasivních domů ….. 72h

Výše uvedená témata jsou zvolena jako základní kostra plánovaného školení, vpřípadě potřeby budou některá témata rozšířena/zúžena na základě požadavků zaměstnavatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 260000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.1.2018 – 28.2.2017

Místo dodání / převzetí plnění:
Stavební firma – Akostav spol. s r.o., Nádražní 248, 342 01 Sušice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • nejnižší Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Povinně alespoň:

  Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, výpis ze živnostenského rejstříku)

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky zasílejte poštou na adresu:

Stavební firma – Akostav spol. s r.o., Nádražní 248, 342 01 Sušice

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Kapitoly v nabídce budou řazeny v následujícím pořadí:

Identifikační údaje

Specifikace předmětu zakázky (obsahující návrh obsahu, vzdělávání jednotlivých bloků, termíny)

Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni prostřednictvím uveřejnění informací na portálu www.esfcr.cz. S vítězem výběrového řízení bude sepsána objednávka, popř. smlouva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu a uvede ji jako cenu celkovou za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena s DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Výběrové řízení podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude doručena v listinné podobě v jednom vyhotovení.

Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystavené faktury se splatností min. 1 týden po ukončení vzdělávací aktivity.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

V souladu s podmínkami projektu POVEZ II není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele,.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PKS Consult s.r.o., Údolní 212/1, 147 00 Praha – Braník, IČ:02628252Ing. Petr Košvanec

  Datum podpisu smlouvy: 12. 10. 2017

Datum ukončení: 12. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 9. 2017
 
Aktualizováno: 12. 10. 2017