Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13781

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 3. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KVS EKODIVIZE a.s.

Sídlo zadavatele: Leskovská 566, 793 12 Horní Benešov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Aleš Vojtek
  • Telefon: +420554748050
  • E-mail: kvs@kvs-ekodivize.cz

IČ zadavatele: 60793414

DIČ zadavatele: CZ60793414

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Tomáš Wontroba
  • Telefon: +420777748118
  • E-mail: tomas.wontroba@kvs-ekodivize.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 3. 2021 11:00

Místo pro podání nabídek:
KVS EKODIVIZE a.s., Opavská 272, 793 68 Dvorce

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti KVS EKODIVIZE a.s. a to v Akreditovaném vzdělávacím programu: „Technik řízení jakosti ve strojírenství“.

 

Rozsah:                       210 VH 

Výuka:                         200 VH 

Závěrečná zkouška:      10 VH

 

Počet účastníků: 26 osob

 

Cíl: Zvýšení kvalifikace vybraných zaměstnanců s cílem zvýšení produktivity práce a nastavení systému kvality.

Cílová skupina: Vzdělávání je určeno pracovníkům na pozicích strojírenský dělník (14), soustružník kovů, automatář, technolog, vedoucí oddělení, soustružník, kontrolorka, vedoucí řízení jakosti, manipulační dělník, dispečerka, zámečník, strojní zámečník, vedoucí vnitřních služeb. 

Účastník po absolvování kurzu získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení.

 

Obsah kurzu: 

Dle akreditovaného vzdělávacího programu: „Technik řízení jakosti ve strojírenství“

- Orientace v normách jakosti a kvality ve strojírenství

- Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané jakosti a kvality

- Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly ve strojírenské výrobe

- Stanovování postupů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek ve strojírenství

- Zavádění systému řízení jakosti a kvality do výrobního procesu

- Zjišťování příčin snížené kvality strojírenských výrobků a návrhy opatření k dosažení předepsané jakosti a kvality

- Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů ve strojírenské výrobě

- Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti ve strojírenské výrobě

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1297400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.4.2021 – 31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
KVS EKODIVIZE a.s., Opavská 272, 793 68 Dvorce

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaného hodnotícího kritéria a vzorce, které jsou volně k dispozici v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost v aktuální verzí.

Nabídková cena bez DPH – 100 %

 

Nabídková cena bez DPH

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. 

Hodnotit se bude dle vzorce: 

100 x (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky:

a)    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b)    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c)    platnou akreditaci MŠMT na realizaci vzdělávací aktivity „Technik řízení jakosti ve strojírenství“ 
d)    čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů v bodě A), B), D) nesmí být starší 90 dnů. 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých ve výrobní společnosti.  Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 500 000,- Kč bez DPH. 

Přehled realizovaných zakázek dodavatel předloží ve formě Čestného prohlášení. Popis zakázek bude obsahovat: 

•    identifikační údaje objednatele
•    přesný název, přesné označení zakázky
•    přesný popis významné služby, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků 
•    kontaktní osoba objednatele pro ověření reference
•    termín realizace zakázky (od – do) s uvedením měsíců a let 

celkové finanční náklady v částce Kč bez DPH

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. 

Kapitoly v nabídce budou řazeny v následujícím pořadí:

1.    Identifikační údaje.
2.    Specifikace předmětu zakázky.
3.    Cena bez DPH, cena s DPH.
4.    Požadavky na prokázání kvalifikace.
5.    Podepsaný písemný návrh smlouvy.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Nabídka bude mít všechny listy, včetně příloh, řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. 

Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedena cena bez DPH i s DPH). 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

•    Platební podmínky: Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných školících dnů, faktury budou vystavovány s 30. denní splatností. 
•    Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk.
•    Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
•    Není přípustné variantní řešení nabídek.

Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Dle PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE odstavec 20.11.2 Zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka

Datum ukončení: 27. 10. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 3. 2021
 
Aktualizováno: 27. 10. 2021