Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců v OPHTHA TRADE

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13526

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v OPHTHA TRADE

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: OPHTHA TRADE, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Loretánské náměstí 102/8, 118 00 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Vladimír Korda, Ph.D., MBA
 • Telefon: +420608711426
 • E-mail: Korda@oftex.cz

IČ zadavatele: 27522806

DIČ zadavatele: CZ27522806

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Anna Skokanová
 • Telefon: +420464007803
 • E-mail: skokanova@oftex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 8. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
OFTEX, s.r.o., Budova polikliniky, Rokycanová 2798, Pardubice 530 02

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti OPHTHA TRADE, s.r.o.. Vzdělávání je realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPT:

1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Vzdělávání se týká aktuálně 53 zaměstnanců zadavatele vykonávající pozici napříč celou organizační strukturou. Jedná se o soubor vzdělávacích aktivit, jejichž účelem je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností zaměstnanců zadavatele v následujících oblastech:

- Obecné IT

- Měkké a manažerské dovednosti

- Účetní, ekonomické a právní kurzy

- Technické a jiné odborné vzdělávání

Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Celá zakázka je rozdělena na 3 části, které k sobě logicky patří a dají se z pohledu dodavatele realizovat. Účelem rozdělení zakázky je vytvoření prostoru pro větší množství potenciálních dodavatelů a dosažení co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele.

Části zakázky:

1) Obecné IT (dále jen část 1)

2) Měkké a manažerské dovednosti; účetní, ekonomické a právní kurzy (dále jen část 2)

3) Technické a jiné odborné vzdělávání (dále jen část 3)

Dodavatel je povinen podat nabídku vždy výhradně na plnění předmětu celé zadavatelem definované části zakázky, není přípustné nabídnout pouze některé vybrané kurzy nebo jejich části. Dodavatel může podat svoji nabídku na jednu, dvě nebo všechny tři části zakázky. Nabídka do každé části bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi.

Bližší specifikace předmětu zakázky (obsah, rozsah, úroveň, forma výuky, informace o počtu osob ve vzdělávacích aktivitách, počet skupin, místo realizace vzdělávacích aktivit, požadavky na organizaci výuky jednotlivých vzdělávacích aktivit, požadavky na potvrzení o absolvování a další informace nezbytné pro předložení nabídky) je uvedena dále v této výzvě a v samostatných přílohách č. 1,2 a 3, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

Příloha č. 1 „Vzdělávací plán - Specifikace předmětu zakázky – část 1“

Příloha č. 2 „Vzdělávací plán - Specifikace předmětu zakázky – část 2“

Příloha č. 3 „Vzdělávací plán - Specifikace předmětu zakázky – část 3“.

Dodavatel, který se bude hlásit do více částí zakázky musí počítat s dostatečným personálním zajištěním lektorů, protože zadavatel, díky povaze své činnosti může vzdělávání realizovat pouze v ucelených blocích, např. 3 školících dnů, kde budou účastni všichni zaměstnanci. Proto bude nutné realizovat souběžně několik kurzů současně.

V rámci části 1 zakázky budou vzdělávací aktivity realizovány formou uzavřených kurzů (specifikováno Přílohou č.1), u nichž se předpokládá zajištění výukových prostor dodavatelem na náklady dodavatele. Ve skupině může být maximálně 12 osob. Kde je uvedeno více vzdělávaných osob, budou vytvořeny dvě skupiny.

Jednotlivé vzdělávací aktivity části 2 zakázky zadavatel hodlá realizovat formou uzavřených kurzů (specifikováno Přílohou č.2), u nichž se předpokládá zajištění výukových prostor zadavatelem na náklady zadavatele. Ve skupině může být maximálně 12 osob. Kde je uvedeno více vzdělávaných osob, budou vytvořeny dvě skupiny.

V rámci části 3 zakázky budou vzdělávací aktivity realizovány formou uzavřených kurzů (specifikováno Přílohou č.3), u nichž se předpokládá zajištění výukových prostor dodavatelem na náklady dodavatele. Ve skupině může být maximálně 12 osob. Kde je uvedeno více vzdělávaných osob, budou vytvořeny dvě skupiny.

Plán realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit (plán aktivit) bude sestaven po podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem nebo dodavateli, výhradně dle potřeb zadavatele. 

Doba plnění předmětu zakázky se očekává od 9/2020 do 31.1.2022.

Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty (90 dnů). 

Vybraný dodavatel má povinnost uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při kurzech. Výše pojistné částky musí být minimálně ve výši trojnásobku částky, o kterou uchazeč soutěží.

Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob (dále také „lektorů“, školitelů“), přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou a nezbytnou součinnost.

Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, zprávy z kurzů atd.) dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na publicitu Operačního programu zaměstnanost. Součástí dodávky vzdělávacích aktivit (dále také „kurzů“) bude poskytnutí studijních materiálů, vztahujících se k uvedeným kurzům, všem účastníkům kurzů a zadavateli a zajištění technického zařízení, nezbytného k realizaci výuky (pokud nebude využito technické zařízení zadavatele). Studijní materiály musí být poskytnuty  účastníkům kurzů a zadavateli vždy minimálně v elektronické formě. Dodavatel bude v rámci výuky poskytovat účastníkům kurzů výukový manuál a pracovní listy i v listinné podobě.

Dodavatel zajistí ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu (anotaci), která minimálně obsahuje:

- název vzdělávacího kurzu,

- název vzdělávacího subjektu,

- obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,

- typ vzdělávacího kurzu (otevřený/uzavřený), 

- využívané formy vzdělávání a jejich časová dotace,

- výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,

- seznam doporučené studijní literatury,

- způsob ověření znalostí/dovedností,

- časovou dotaci kurzu,

- vzor potvrzení o absolvování.

Dodavatel zajistí ke každému kurzu prezenční listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi účastníky, lektorem a statutárním zástupcem dodavatele. Originál prezenčních listin dodavatel předá zadavateli.

Dodavatel zajistí hodnotící dotazník od účastníků kurzu a předá ho zadavateli. Dodavatel zajistí poskytnutí zpětné vazby. Z každého kurzu zpracuje lektor zprávu s vyhodnocením kurzu.

Dodavatel vystaví každému absolventovi kurzu potvrzení o absolvování kurzu, pokud splní alespoň 70% docházky.

Délka vyučovací hodiny činí 60 minut. Součástí jsou i malé přestávky, pokud nepřekračují obvyklou dobu.  Do rozsahu hodin se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech (v minimálním rozsahu 30 minut) poskytnutá dle § 88 zákoníku práce. Do doby vzdělávání se také započítává doba potřebná pro ověření znalostí. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1001832,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Vzdělávací kurzy začnou probíhat od ukončení zadávacího řízení v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo. Předpokládaný začátek výuky – září 2020. Plnění bude ukončeno do 31.1. 2022. Vybraný dodavatel bude plně respektovat časový harmonogram (plán aktivit) dle Smlouvy o dílo.

Místo dodání / převzetí plnění:
Část 2 zakázky budou realizovány v místě určené zadavatelem. Místo realizace bude v Hradeckém nebo Pardubickém kraji. Část 1 a 3 zakázky budou realizovány v místě určené dodavatelem a odsouhlasené zadavatelem. Místo realizace musí být v Hradeckém nebo Pardubickém kraji.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem hodnocení pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených kritérií stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním vyjádření:

Kritérium 1: Celková nabídková cena bez DPH                                                                           váha 60%

Kritérium 2: Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění zakázky     váha 25%

Kritérium 3: Metodický přístup k realizaci vzdělávacích kurzů                                                   váha 15%

 

Způsob hodnocení:

Kritérium č. 1 – Celková nabídková cena bez DPH

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší cenou. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena zajištění přípravy a realizace vzdělávání v Kč bez DPH a to podle následujícího vzorce:

100 x (Nejvýhodnější nabídka / Hodnocená nabídka) x Váha kritéria vyjádřená v % 

 

Kritérium č. 2 – Kvalifikace a zkušenost osob, které se budou přímo podílet na plnění zakázky 

Hodnocena bude kvalifikace a zkušenost osob, které se budou přímo podílet na plnění předmětné zakázky, a to jak ve vztahu k jejich vzdělání, tak i ve vztahu k jejich praxi. Nabídkám budou uděleny body od 6 do 30 bodů, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Účastník zadávacího řízení předloží seznam min. 2 kvalifikovaných lektorů pro část zakázky 1,2 nebo 3

(viz Příloha č. 7 Výzvy „Technická kvalifikace  –  Seznam kvalifikovaných lektorů“).

Tento počet je stanoven jako minimální pro plnění každé části zakázky.  Kvalifikovaným lektorem je školitel, který dosáhl minimálně středoškolského vzdělání a má alespoň jeden rok praxe v oblasti požadovaného vzdělávání.

Předložení seznamu více jak 3 kvalifikovanými lektory na dílčí část zakázky nemá vliv na bodové hodnocení. Změnu školitele upravuje Smlouva o dílo.

Předložení seznamu s méně než 2 kvalifikovanými lektory na dílčí část zakázky je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Bodové hodnocení daného kritéria je stanoveno následovně:

Hodnocené subkritérium                    Počet bodů celkem

a) Vzdělání školitelů                          2 - 15 bodů

b) Předchozí zkušenosti školitelů        4 – 15 bodů

Celkem                                              6 – 30 bodů

 

a)     Vzdělání školitelů

Zadavatel bude hodnotit vstupní vzdělání školitelů, a to následujícím způsobem:

- Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání: 5 bodů/osobu, tj. max. 15 bodů

- Středoškolské vzdělání (např. střední s maturitou): 1 bod/ osoba, tj. max. 3 body

b) Předchozí zkušenosti školitelů

Zadavatel bude hodnotit předchozí zkušenosti školitelů, a to následujícím způsobem:

- Školitelé, kteří se budou podílet na realizaci zakázky a mají alespoň 6 letou praxi v oblasti požadovaného vzdělávání: 5 bodů/osobu, tj. max. 15 bodů

- Školitelé, kteří se budou podílet na realizaci zakázky a mají 2-5 letou praxi v oblasti požadovaného vzdělávání: 3 body/osobu, tj. max. 9 bodů

- Školitelé, kteří se budou podílet na realizaci zakázky a mají alespoň 1 letou praxi v oblasti požadovaného vzdělávání: 1 bod/osobu, tj. max. 1 bod (na realizaci se může podílet maximálně 1 osoba s 1 rokem praxe; další osoby musí mít více jak dva roky praxe v oblasti požadovaného vzdělávání)

 

Doklady požadované zadavatelem pro řádné a transparentní hodnocení kritéria č. 2:

a) Seznam kvalifikovaných lektorů (viz Příloha 7 Výzvy)

b) Strukturovaný a vlastnoručním podpisem potvrzený životopis za každého jednotlivého školitele s doložením kopií dokladů o vzdělání. V životopisu budou uvedeny typy kurzů, které školitel provádí nebo prováděl, a to včetně časového období. Dále bude uveden kontakt (subjekt + kontaktní osoba), u kterého lze uvedenou informaci ověřit.

Hodnotícím kritériem bude vždy součet bodů, získaných v jednotlivých subkritériích (minimálně může uchazeč získat 6 bodů a maximálně může získat 30 bodů). Nabídka, která takto získá v součtu nejvíce bodů (umístí se podle součtu jako první v pořadí), obdrží pro potřeby hodnocení 100 bodů. Další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá aritmetickému srovnání s nejvýhodnější nabídkou.

 

Vzorec pro hodnocení kritéria č. 2: 

100 x ( Hodnocená nabídka / Nejvýhodnější nabídka) x Váha kritéria vyjádřená v %

 

Kritérium č. 3 – Metodický přístup k realizaci vzdělávacích kurzů 

(subjektivní nečíselné kritérium)

Jako nejlepší bude hodnocena ta nabídka, ve které bude uchazečem nejvýhodněji a nejefektivněji navrženo metodické zajištění vzdělávacích kurzů se zaměřením na:

- vstupní analýzu a využití poznatků z ní při samotném školení

- specifika jednotlivých oblastí školení a specifika cílových skupin školených zaměstnanců 

- komunikace se zadavatelem a školenými zaměstnanci mimo komunikace během výuky

- zajištění udržitelnosti vzdělávání ve společnosti zadavatele i po ukončení zakázky

 Zadavatel má zájem zejména:

- o praktickou výuku či konkrétní příklady z praxe, a tak např. obšírné uvádění základních pojmů a frází či rozepisování historie nepovažuje zadavatel za příliš vhodné (pokud to není nezbytné pro vysvětlení širších souvislostí);

- o metodu výuky, kde se účastníci mohou prakticky vyzkoušet dané téma kurzu, diskutovat s ostatními účastníky a s lektorem, aktivně se zapojit do výuky, a ne pouze pasivně a nečinně přihlížet powerpointové prezentaci.

 

Doklady požadované zadavatelem pro řádné a transparentní hodnocení kritéria č. 3

Uchazeč pro účely hodnocení tohoto kritéria v rámci své nabídky popíše:

- jak bude provádět vstupní analýzu a jak bude poznatků z ní využívat při samotném školení

-  klíčový obsah jednotlivých školení (kurzů) s důrazem na jejich vazbu pro potřeby školených zaměstnanců

- popis metod a forem výuky (míra zastoupení praktické formy výuky, aplikovatelnost do praxe, učební pomůcky apod.)

-  jakým způsobem (jak často, proč, o čem) bude komunikovat se zadavatelem a školenými zaměstnanci mimo komunikace během výuky

- návrh zajištění udržitelnosti vzdělávání ve společnosti zadavatele i po ukončení zakázky

 

Pro hodnocení subjektivního (nečíselného) kritéria č. 3 bude použita bodová stupnice 1 – 100, kdy nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů a ostatním nabídkám body odpovídající porovnání s nejvýhodnější nabídkou. 

Vzorec pro hodnocení kritéria č. 3: 

100 x ( Hodnocená nabídka / Nejvýhodnější nabídka) x Váha kritéria vyjádřená v %

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ NABÍDEK

Na základě součtu výsledných hodnot za všechny tři kritéria u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější (nejvýhodnější) bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty.

Doplňující informace:

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje. V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny. Na každou obálku bude uveden datum a čas doručení.

Zadavatel bude hodnotit každou dílčí část (část 1, část 2, část 3) samostatně.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklady (resp. čestná prohlášení) prokazující splnění kritérií kvalifikace dodavatele jsou nezbytnou součástí nabídky.

1) Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona splňuje dodavatel,

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;

podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tuto základní způsobilost musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

Doklady prokazující základní způsobilost nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Účastník zadávacího řízení může nahradit předložení dokladů k prokázání základní způsobilosti v nabídce čestným prohlášením (viz Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny požadavky na základní způsobilost požadované zadavatelem.

2) Prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c), zákona, dodavatel prokáže předložením:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro obor podnikání „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“, „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, nebo jejich ekvivalent. 

Doklady prokazující profesní způsobilost nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Účastník zadávacího řízení k prokázání splnění profesních způsobilosti uvedených výše může místo dokladů předložit čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje všechny požadavky na profesní způsobilost požadované zadavatelem.  Účastník zadávacího řízení rovněž může ve smyslu § 45 odst. 4 zákona předložení dokladu splnit uvedením internetového odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (např. obchodní rejstřík) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu umožňujícím neomezený dálkový přístup.

3) Prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), zákona, dodavatel prokáže předložením:

Pro část 1. Obecné IT

a) minimálně 3 služby poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel uvede název zakázky, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a kontaktní údaje na objednatele. Zadavatel požaduje doložení alespoň 3 různých referencí o poskytnutých službách zaměřených na vzdělávání zaměstnanců, které spočívají v realizovaných školeních či kurzech požadovaného typu v minimální hodnotě ve výši 50.000,- Kč bez DPH na jednu službu.

Pro část 2. Měkké a manažerské dovednosti; účetní, ekonomické a právní kurzy 

a) minimálně 3 významné služby poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel uvede název zakázky, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a kontaktní údaje na objednatele. Zadavatel požaduje doložení alespoň 3 různých referencí o poskytnutých službách zaměřených na vzdělávání zaměstnanců, které spočívají v realizovaných školeních či kurzech požadovaného typu v minimální hodnotě ve výši 350.000,- Kč bez DPH na jednu službu.

Pro část 3. Technické a jiné odborné vzdělávání 

a) minimálně 3 významné služby poskytnuté za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel uvede název zakázky, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a kontaktní údaje na objednatele. Zadavatel požaduje doložení alespoň 3 různých referencí o poskytnutých službách zaměřených na vzdělávání zaměstnanců, které spočívají v realizovaných školeních či kurzech požadovaného typu v minimální hodnotě ve výši 200.000,- Kč bez DPH na jednu službu.

Účastník zadávacího řízení k prokázání splnění technické kvalifikace uvedené v tomto bodě 3) předloží vyplněné Čestné prohlášení o splnění technické způsobilosti dle přílohy 6 Výzvy. Zadavatel akceptuje reference zaměřené buď na jednotlivé typy školení nebo kombinaci různých typů školení. 

 

Společné ustanovení ke kvalifikaci

Základní i profesní kvalifikační předpoklady jsou pro jednotlivé části zakázky stejné. V případě, že dodavatel podává nabídky do více částí zakázky, musí základní a profesní způsobilost prokázat v každé nabídce.

Podle § 83 zákona je možné, aby dodavatel prokázal určitou část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, ať jde o poddodavatele nebo v případě podání společné nabídky.

Kvalifikaci získanou v zahraničí, tj. i základní a profesní způsobilost ve vtahu k zemi sídla u zahraničního dodavatele, prokazuje dodavatel podle § 81 zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, bude ve smyslu § 45 odst. 3 zákona nahrazen čestným prohlášením dodavatele. 

Doklady ve smyslu § 45 odst. 1 zákona dodavatel předkládá do nabídky v prostých kopiích. 

V případě vzniku změny v kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení postupuje účastník řízení podle ustanovení § 88 zákona. 

Dodavatel je oprávněn, za podmínek uvedených v § 228 resp. § 234 zákona, nahradit příslušné, zadavatelem požadované, doklady prokazující splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky (část 1, část 2, část 3). 

Dodavatel je povinen podat nabídku vždy výhradně na plnění předmětu celé zadavatelem definované části zakázky, není přípustné nabídnout pouze některé vybrané kurzy nebo jejich části.

Dodavatel může podat svoji nabídku na jednu, dvě nebo všechny tři části zakázky. Nabídka do každé části bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný dodavatel.

Nabídky s odporujícími si údaji budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

Struktura nabídky Zadavatel požaduje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně spojeny nerozebíratelným způsobem (např. tak, že budou listy svázány provlečenou šňůrkou, která bude zajištěna přelepkou s podpisem) a řádně očíslovány a nabídka byla strukturována v následujícím pořadí:

Část 1 - Krycí list nabídky (viz  Příloha č. 4 Výzvy „Krycí list nabídky“)

Dodavatel vyplní všechny předepsané údaje. Celková nabídková cena uvedené v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění zakázky. Celková nabídková cena je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Část 2 – Prokázání kvalifikace dodavatele

a) Doklady k prokázání základní způsobilosti nebo podepsané „Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti“, viz Příloha č. 5 Výzvy

b) Doklady k prokázání profesní způsobilosti 

c) Doklady k prokázání technické kvalifikace 

„Čestné prohlášení o splnění technické způsobilosti“, viz Příloha č. 6 Výzvy

„Technická kvalifikace – Seznam kvalifikovaných lektorů“, viz Příloha č. 7 Výzvy

Část 3 – Vlastní nabídka uchazeče

a) Nabídka účastníka zadávacího řízení musí obsahovat vyčíslení nabídkové ceny požadovaným způsobem 

b) Kompletní specifikace nabízené realizace zakázky (návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod výuky, návrh studijních materiálů, popis jakým způsobem budou vyhodnocovány výsledky a poskytována zpětná vazba účastníkům a zadavateli apod.)

Část 4 – Podepsaný návrh Smlouvy o dílo (viz. Příloha č. 9 Výzvy „Smlouva o dílo“)

Účastník zadávacího řízení předloží jeden návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka zadávacího řízení. Do Smlouvy o dílo budou účastníkem zadávacího řízení doplněny všechny údaje a budou k ní pevně připojeny případné přílohy, parafované osobou jednat jménem nebo za účastníka zadávacího řízení. 

Část 5 - Další dokumenty, které tvoří nabídku

Zde účastník zadávacího řízení může uvést další materiály, jako např. referenční listy, dopisy, obrazovou dokumentaci apod. v souladu s požadavky zadavatele ve vztahu k prokázání dokumentace související s posouzením splnění hodnotících kritérií.  Případně může předložit další dokumenty dle vlastního uvážení.

Část 6 - Elektronická verze nabídky na CD–R,  DVD-R nebo USB disk

Uchazeč předloží nabídku včetně kvalifikace v elektronické podobě na CD/DVD/USB ve formátu .pdf či v jiném nepřepisovatelném formátu souboru. Obsahem CD/DVD,USB budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. podepsané).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) a za obchodních a smluvních podmínek uvedených ve Výzvě, v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě o dílo. Nabídková cena bude uvedena v celých korunách českých.

Nabídková cena bude zpracována v členění na:

- nabídkovou cenu bez DPH,

- výše DPH,

- nabídkovou cenu včetně DPH.

Způsob výpočtu ceny:

- z rozpisu musí být jasná cena za každý jednotlivý kurz zakázky s DPH i bez DPH.

- celková cenová nabídka se musí rovnat součtu cen za  nabízené kurzy.

- cena musí být určena v rozsahu dle zadavatelem určených školících dnů (případ. hodin), nikoli v závislosti na počtu   účastníků, když údaj o počtu účastníků je pouze    předpokládaný.

- výpočet bude uchazečem proveden a doplněn v Příloze 8 Výzvy „Nacenění kurzů“. Tato příloha bude rozhodným podkladem pro hodnocení nabídek dle kritéria nabídkové ceny. Přílohy “Vzdělávací plán č.1-č.3 by měly odpovídat ve vztahu k celkové ceně.

Nejvyšší možná přípustná cena za služby v části 1, tj. za všechny uváděné kurzy v části 1 činí 85 536,- Kč bez DPH.

Nejvyšší možná přípustná cena za služby v části 2, tj. za všechny uváděné kurzy v části 2 činí 605 832,- Kč bez DPH.

Nejvyšší možná přípustná cena za služby v části 3, tj. za všechny uváděné kurzy v části 2 činí 310 464,- Kč bez DPH.   

 

Cena rozhodná pro hodnocení nabídek je cena bez DPH. Nabídka, která bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu převyšující limitní částku, bude zadavatelem vyloučena.

Nabídková cena musí být stanovena jako „cena nejvýše přípustná“ a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.  Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Platnost nabídkové ceny bude stanovena do konce realizace zakázky a musí obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky, riziko a zisk (jakékoliv další náklady v průběhu realizace nebudou ze strany zadavatele akceptovány). 

Cena zahrnuje zejména:

- přípravu a realizaci výuky;

- školící materiály pro účastníky;

- elektronickou verzi školících materiálů;

- náklady na lektora (mzda, doprava, ubytování, strava, pojištění aj.);

- technické pomůcky pro školení;

- výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele;

- vystavení potvrzení o absolvování kurzu;

Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace k legislativní změně sazby DPH, která bude mít vliv na výši nabídkové ceny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě 1x v originále a 1x v kopii na CD/DVD/USB. Nabídka musí být podepsána dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán dodavatele, je nutno předložit podepsanou plnou moc k zastupování dodavatele. Nabídka, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace musí být předložena v českém jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka (§ 45 odst. 3 zákona). Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady, které jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce. Nabídka, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně požadovaných příloh, svázány do jednoho svazku. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být očíslovány nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku je možné předat pouze v písemné formě v řádně uzavřené obálce. Obálka musí být opatřena těmito náležitostmi: a) názvem/obchodní firmou příjemce b) názvem zakázky: „Vzdělávání zaměstnanců v OTHTHA TRADE“ c) názvem části zakázky, pro kterou je nabídka podána d) nápisem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ OPZ - NEOTVÍRAT“ e) nápisem „K rukám Anny Skokanové“ f) názvem/obchodní firmou dodavatele g) sídlem uchazeče /kontaktní adresou dodavatele Součástí uzavřené obálky bude nabídka včetně kvalifikace v elektronické podobě na CD/DVD/USB. Elektronické zasílání nabídek se nepřipouští. Nabídka do každé části bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Pokud uchazeč podává nabídky pro více částí zakázky, může nabídky doručit v jedné společné obálce, vždy ale musí být na obálce poznačeno, pro jaké části zakázky jsou nabídky podávány.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu:OFTEX oční klinikaAnna SkokanováRokycanova 2798530 02 PardubiceNebo na mail: skokanova@oftex.cz.Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel obdrží žádost o vysvětlení, která není doručena včas, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předešlé větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

- Odměna za poskytování služeb bude uhrazena zadavatelem dle skutečného plnění po realizaci celého daného kurzu a doložení všech výstupů z kurzu, dle prohlášení o nabídkové ceně, zpracovaného v souladu s předmětem zakázky a na základě faktur vystavených dodavatelem za uskutečněné aktivity

- Splatnost faktur bude 30 dní od data jejich vystavení. Na faktuře bude vždy uveden název projektu a registrační číslo projektu, název kurzu, počet účastníků a počet dní (hodin) realizace. Pokud faktura nebude mít veškeré náležitosti daňového dokladu a další požadované údaje, je zadavatel oprávněn je vrátit dodavateli k doplnění. Tím bude ukončen termín splatnosti a bude běžet znovu od začátku. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace k legislativní změně sazby DPH, která bude mít vliv na výši nabídkové ceny.

Poddodavatelé:

Zadavatel připouští možnost zajištění zakázky prostřednictvím poddodavatelů, dle možností dodavatele, aby byla zajištěna kvalita kurzů. Pokud bude zakázka realizována prostřednictvím poddodavatelů, je účastník povinen tyto části zakázky specifikovat a uvést identifikační údaje každého poddodavatele, včetně informace o tom, jaké části budou tomuto poddodavateli předány. (viz Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Seznam kvalifikovaných poddodavatelů).

Účastník zadávacího řízení (dodavatel podávající nabídku) nesmí být podle § 107 odst. 4 zákona současně osobou (poddodavatelem), jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Smlouva o dílo

Návrh Smlouvy o dílo (návrh Smlouvy – Vzdělávání zaměstnanců v OPHTHA TRADE) bude součástí podané nabídky a bude podepsán oprávněnou osobou. Dodavatel ve smlouvě pouze doplní barevně vyznačené části, jinak není oprávněn do návrhu smlouvy žádným způsobem zasahovat ani měnit uvedené podmínky či textové části dokumentu.

Časový harmonogram školení

Dodavatel bude respektovat časový harmonogram (plán aktivit) zadavatele a plně se přizpůsobí jeho potřebám. Dodavatel zajistí přípravu a realizaci jednotlivých kurzů v souladu s nabídkou a Smlouvou o dílo. Zajistí studijní materiály pro všechny studenty a předá je zadavateli také v elektronické podobě. Zadavatel provede výběr a rozdělení zaměstnanců do jednotlivých vzdělávacích kurzů. 

Kontrola projektu a součinnost vybraného dodavatele Vybraný dodavatel umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vybraný dodavatel poskytne zadavateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, řádně a včas.

V případě, že dodavatel poruší své povinností dle Smlouvy o dílo, s jejichž porušením je spojena povinnost dodavatele uhradit smluvní pokutu, je dodavatele povinen smluvní pokutu uhradit řádně a včas. Dodavatel bude povinen označovat veškeré materiály, související s dodávkou, dle Manuálu pro publicitu OPZ - dostupné na www.esfcr.cz.

Nedílnou součástí této Výzvy jsou následující přílohy:

1) Vzdělávací plán - Specifikace předmětu zakázky – část 1

2) Vzdělávací plán - Specifikace předmětu zakázky – část 2

3) Vzdělávací plán - Specifikace předmětu zakázky – část 3

4) Krycí list nabídky

5) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

6) Čestné prohlášení o splnění technické způsobilosti

7) Technická kvalifikace - Seznam kvalifikovaných lektorů

8) Nacenění kurzů

9) Smlouvy o dílo (tzn. Smlouva  - Vzdělávání zaměstnanců v OPHTHA TRADE)

             - 9a - Smlouva o dílo pro část 1; která obsahuje těchto 7 příloh

Příloha smlouvy č.1 - Vzdělávací plán - Specifikace předmětu zakázky (shodná s přílohou č.1 -Vzdělávacím plánem Výzvy)

Příloha smlouvy č.2 - Seznam kvalifikovaných lektorů (shodná s přílohou č.7 Výzvy)

Příloha smlouvy č.3 - Seznam kvalifikovaných poddodavatelů

Příloha smlouvy č.4 - Vzor dokumentace k obsahu vzdělávací aktivity

Příloha smlouvy č.5 - Vzor plánu aktivit projektu

Příloha smlouvy č.6 - Vzor prezenční listiny

Příloha smlouvy č.7 - Vzor potvrzení o absolvování

             - 9b - Smlouva o dílo pro část 2; přílohy viz. předcházející rozpis

             - 9c - Smlouva o dílo pro část 3, přílohy viz. předcházející rozpis

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 373300.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgroKonzulta Žamberk spol, s r.o.Klostermanova 1258, 564 01 ŽamberkIČ: 13584286

  Datum podpisu smlouvy: 7. 9. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BRNO CONSULTING GROUP, a.s.Pavlovská 513/13, Kohoutovice, 623 00 BrnoIČ: 28262352

  Datum podpisu smlouvy: 9. 9. 2020

Datum ukončení: 9. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 7. 2020
 
Aktualizováno: 18. 9. 2020