Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců v Pekařství Šumava group a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13175

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v Pekařství Šumava group a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Pekařství Šumava group a.s.

Sídlo zadavatele: Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ivan Šnajdr
 • Telefon: +420777736990
 • E-mail: snajdr@pekarstvi-sumava.cz

IČ zadavatele: 27354059

DIČ zadavatele: CZ27354059

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Barbora Dovolová
 • Telefon: +420724426182
 • E-mail: barbora.dovolova@pekarstvi-sumava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky jsou služby spojené se zajištěním vzdělávání zaměstnanců společnosti Pekařství Šumava group a.s., se sídlem Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou. Zakázka je vedena pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců v Pekařství Šumava group a.s.“ (dále též jen zakázka).

Obecné informace:

1. Předmět této zakázky je rozdělen do dvou samostatných částí.

    A. Obecné IT
    B. Měkké a manažerské dovednosti

Specifikace a technické podmínky pro jednotlivé části jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

2. Každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo obou částí, v níž splní požadavky zadavatele uvedené v zadávací          dokumentaci.
3. Dodavatel bude dle Pravidel OPZ výzvy 097 zajišťovat dokumentaci v rámci projektu, tj.  kontrolovat a zapisovat do prezenčních listin      docházku, po ukončení kurzu vydá Potvrzení o absolvování.
4. Určený počet kurzů uvedený v příloze č. 2, považuje zadavatel za maximální počet.
5. Přesný počet požadovaných kurzů na následující měsíc a místo realizace předá vždy zadavatel vítěznému uchazeči do 20-tého dne            daného měsíce.

6. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat celé předpokládané množství poptávaného plnění. Z takového rozhodnutí zadavatele                  nevzniká dodavateli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud není v zadávacích podmínkách                stanoveno jinak.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1938000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Únor 2020 - Leden 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorách zadavatele. Seznam míst viz. příloha č. 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH, která je rovněž jediným hodnotícím kritériem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Profesní způsobilost uchazeč splní předložením:

  - § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením                  

  prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

  - § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky.

 • Technické požadavky:

  Pro část B zakázky uchazeč předloží alespoň 1 významnou službu v oblasti vzdělávání realizovanou v posledních třech letech, s uvedením jejího rozsahu, doby poskytnutí. Minimální hodnota referenční zakázky musí být 250 tisíc Kč bez DPH.  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.
 • Uchazeč předloží na vybranou/každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku a podle požadavků projektu „Vzdělávání zaměstnanců v Pekařství Šumava group a.s.“ bude na každou část veřejné zakázky podepsána samostatná Smlouva o realizaci vzdělávacích aktivit (příloha č. 3 a příloha č. 4 této zadávací dokumentace).
 • Nabídka musí být předložena na celou část zakázky A nebo zakázky B, příp. obě části. Není přípustné, aby byla nabídka pouze na část vzdělávání.
 • Nabídka musí být podána v českém jazyce.
 • Nabídka bude zaslána spolu s níže uvedenými přílohami:

      1. Krycí list nabídky
      2. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace

      3. Návrh Smlouvy o realizaci vzdělávacích aktivit na každou část veřejné zakázky 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu uvede uchazeč do přílohy č. 1 Krycí list nabídky. Nabídková cena bude členěna na jednotlivé části veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude uvedena pouze v českých korunách v členění cena bez DPH a cena vč. DPH. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců v Pekařství Šumava group a.s.“ + označení části A nebo B a nápisem „Veřejná zakázka - neotevírat“ , na níž je uvedena kontaktní adresa zadavatele i uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Nabídku lze zaslat doporučeně poštou či jiným kurýrem na adresu: Na Výšině 3373/11, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo doručit osobně na sekretariát v pracovních dnech:pondělí až pátek v době od 8:00 do 12:00 hod.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění veřejné zakázky v jednotlivých částech A a B zakázky (tzn. uchazeč musí být schopen a nabídnout všechny kurzy v části A, popř. části B).
 2. Nabídku musí dodavatel předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce a čitelně. Dodavatel není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu kupní smlouvy na jiných než výslovně označených místech.
 3. Nabídka musí obsahovat:

       a) Krycí list nabídky – viz příloha č. 1 této výzvy,

       b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace,

       c) doplněný a statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku podepsaný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávacích aktivit – viz příloha č. 3 a příloha č. 4 této výzvy.

   4. Nabídka včetně příloh musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním             do jednoho svazku.

   5. Statutární orgán dodavatele nebo osoba oprávněná zastupovat dodavatele podepíše v souladu s pravidly uvedenými v obchodním               rejstříku, je-li v něm zapsán,

       a) Krycí list nabídky (příloha č. 1),
       b) Poslední stranu návrhu Smlouvy o realizaci vzdělávacích aktivit (příloha č. 3, příloha č. 4).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 12. 2019
 
Aktualizováno: 3. 2. 2020