Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti CEMEX Sand, k.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13052

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti CEMEX Sand, k.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: CEMEX Sand, k.s.

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Hermann Dietrich, Luboš Merunka a Rüdiger Kuhn, jednatelé v zastoupení Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s. r. o., Brno, Drobného 34, PSČ 602 00, IČ: 053 30 416

IČ zadavatele: 47906201

DIČ zadavatele: CZ47906201

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s. r. o., Brno, Drobného 34, PSČ 602 00JUDr. Michal Skoumal,
 • Telefon: +420775967530
 • E-mail: skoumal@skoumalpilny.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 11. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Skoumal a Pilný, advokátní kancelář s. r. o., Brno, Drobného 34, PSČ 602 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance zadavatele. Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců společnosti a to prostřednictvím ročního vzdělávacího cyklu.

Zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou.

Informace uvedené ve Výzvě k podání nabídek se týkají všech částí veřejné zakázky, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Každá z částí veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

V rámci celého projektu zadavatel předpokládá proškolení celkem  170 osob, přičemž 1 školící hodina = 60 minut. 1 školící den = 8x školící hodiny + 30 minut pauzy.

Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.). Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v  organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky. 

Požadujeme, aby jednotlivé kurzy, respektive jejich obsahová stránka, byly zaměřeny s ohledem na cílovou skupinu. Požadujeme zohlednění pracovní pozice zapojených zaměstnanců ve společnosti a jejich odbornost. Obsahová stránka kurzů musí být stanovena tak, aby obsahovala uvedený minimální obsah kurzu a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu, to znamená, že uvedené formy výuky jsou orientační. Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným účastníkem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu.

 

Kurzy musí být v souladu s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

 

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištěním školících aktivit se rozumí zejména:

 • příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
 • dokumentaci ke kurzu dle požadavků řídícího orgánu
 • odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
 • poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů,
 • dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,
 • tisk a distribuci materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace); sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,
 • zajištění prezenční listiny z každého kurzu na formulář požadovaný řídícím orgánem, která bude podepsána všemi účastníky, lektorem a statutárním orgánem školící společnosti
 • zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
 • zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál) v souladu s požadavky stanovenými řídícím orgánem
 • veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.).
 • dále pak veškeré požadavky požadované řídícím orgánem a také požadavky stanovené Pravidly pro žadatele

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

 

CPV 80000000-4 Vzdělávání a školení

 

I. část - Měkké a manažerské dovednosti

Cílová skupina: management, administrativní pracovníci

Forma výuky:   teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního                                 prostředí, týmové a individuální projekty.

 

II. část - Technické a jiné odborné vzdělávání

Cílová skupina: pracovníci ve výrobě

Forma výuky:   teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního                                 prostředí, týmové a individuální projekty.

 

III. část – Jazykové vzdělávání

Cílová skupina: pracovníci průřezově

Forma výuky:   teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního                                  prostředí, týmové a individuální projekty.

Podrobnější údaje o počtu školených osob a délce školení jsou součástí Tabulky kurzů, která je přílohou č. 1 Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2971000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení. Zadavatel požaduje zahájení plnění zakázky do 15 dní po podpisu smlouvy. Předpokládané zahájení: 11/2019 Předpokládané ukončení: 10/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění budou školící prostory, které zajistí zadavatel, na území celé ČR mimo hl. města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek pro I., II. a III. část veřejné zakázky bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Zadavatel současně stanovil následující kritéria hodnocení:

Kritérium hodnocení

Váha kriteria v %

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

40 %

Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů

60 %

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ

 

a/         Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40 %

V rámci tohoto kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Nejvyšší počet bodů bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.

 

b/         Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 60 %

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument s následujícími obsahovými náležitostmi. Předložený dokument (navržený způsob realizace kurzů) bude rozdělen na tři části dle následujícího popisu:

Struktura a osnova: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu jednotlivých školení ve shodě s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této zadávací dokumentaci a v Tabulce, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu jednotlivých školení a míru relevance k názvu a k pracovnímu zařazení cílové skupiny. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, osnovy a návrhu jednotlivých školení k pracovnímu zařazení zástupců cílové skupiny školení.

Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, účastník předloží návrh použití školících pomůcek, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů,
tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Dále bude jako nejvhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny a specifickému předmětu školení.

Přístup a komunikace: účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků cílové skupiny nebo zadavatele, účastník dále popíše použité přístupy k posluchačům, způsob komunikace s posluchači a zadavatelem při školení a mezi jednotlivými dny školení, způsob organizačního a technického zajištění školení, účastník dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model přístupu a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů.

Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů. Účastník navržený způsob realizace kurzů z formálního pohledu jednoznačně a zřetelně vyčlení. Zadavatel tak doporučuje navržený způsob realizace kurzů začlenit v rámci nabídky na její závěr.

 

U následujících vybraných kurzů účastník doloží také kompletní školící materiály (v tištěné podobě nebo na CD):

 

Pro I. část veřejné zakázky:

„Vyjednávání a argumentace“

 

Pro II. část veřejné zakázky:

„Vazač břemen“

 

Pro III. část veřejné zakázky:

„Anglický jazyk“

 

 

Kompletní školící materiály doložené k vybraným kurzům (viz výše) budou hodnoceny z hlediska komplexnosti dodaných materiálů, logičnosti a ucelenosti obsahu a skutečnosti zda obsah odpovídá navržené struktuře a osnově kurzu, originality materiálů, jejich grafických kvalit a přehlednosti.

 

Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů. Účastník navržený způsob realizace kurzů z formálního pohledu jednoznačně a zřetelně vyčlení. Zadavatel tak doporučuje navržený způsob realizace kurzů začlenit v rámci nabídky na její závěr.

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

 

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI NABÍDKY A JEHO POPIS

Pro hodnocení nabídek použije hodnoticí komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

Pro subjektivně vyjádřitelná kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné.

 

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

 

a/         Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40 %:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

 

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

b/         Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 60 %:

U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit, proto bude hodnoceno tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené k nejhůře posouzené. Poté bude k nejlépe posouzené nabídce přiřazeno 100 bodů a každé další pak takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Následně budou takto získaná bodová ohodnocení vynásobena vahou subjektivního kritéria. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

 

Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nevyšší Výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší výsledek):

 

subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky

------------------------------------------------------                 X 100 (bodů)

nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

Hodnotící komise oboduje věcný obsah nabídek účastníků dle následujících bodovacích kategorií. Nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim případně nejvíce přibližovat:

plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním pro-klientským přístupem;
účastník zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
účastník splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky, struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití;
jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;
způsob nastavení komunikace se zadavatelem a posluchači je vysoce profesionální a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je maximálně efektivní, plynulý a flexibilní, bez zbytečných průtahů a přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů;
propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby, nadstandardní výstupy ze školení;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou vysoce profesionálně zpracované, komplexní a originální, obsah odpovídá navržené struktuře daného kurzu, obsah materiálů na sebe logicky navazuje a tvoří celek, jsou přehledné a profesionálně graficky zpracované;
navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

 

Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce.

Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání:

navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, avšak mírou zpracování jde o mírně rutinní nabídku a/nebo nabídku bez aktivního pro-klientského přístupu, která zcela splňuje požadavky zadavatele;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou profesionálně zpracované, obsah odpovídá navržené struktuře daného kurzu, obsah materiálů na sebe logicky navazuje a tvoří celek, avšak obsah materiálů je rutinní, ne příliš originální, grafické zpracování je přehledné
navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnoticí komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje méně významné nedostatky, nesrovnalosti, které však nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

Návrh realizace kurzů vyhovující avšak s výhradami:

navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
dodané školící materiály k vybraným kurzům jsou zpracované tak, že sice naplňují navrženou strukturu kurzu, avšak obsah materiálů na sebe příliš logicky nenavazuje a jako celek působí méně srozumitelně, obsah materiálů je příliš obecný a schematický, grafické zpracování je méně přehledné
navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že bude předmět zakázky plněn řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností a schematičností.

Návrh realizace kurzů nevyhovující:

účastník neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude třeba v rámci účastníka nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení nepokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas;
účastník nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné;
dodané školící materiály k vybraným kurzům nenaplňují navrženou strukturu kurzu, obsah materiálů na sebe logicky nenavazuje a netvoří celek, jsou nesrozumitelné nebo zmatečné, nesplňují cíl daného kurzu, nejsou přizpůsobeny potřebám posluchačů a zadavatele, grafické zpracování je nepřehledné
způsob nastavení komunikace se zadavatelem a účastníkem je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele;

navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a/nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží doklady o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

II.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

a/        předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

 

b/        předložením kopie oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, nebo jeho ekvivalent.

 

pro II. část veřejné zakázky

 

c/       předložením kopie Akreditace MŠMT dle vyhlášky č. 176/2009 Sb. pro kurz Vazač břemen kterou prokáže, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

III.

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace následujícími doklady:

a/        předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (účastník může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může účastník předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz), přičemž ze seznamu musí vyplývat, že dodavatel úspěšně dodal:

pro I. část veřejné zakázky

minimálně 2 služby zahrnující školení na měkké a manažerské dovednosti o objemu v min. hodnotě 400.000,- Kč bez DPH za každou z nich a z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně 250 proškolených osobohodin,

pro II. část veřejné zakázky

minimálně 2 služby zahrnující školení na technické a jiné odborné vzdělávání o objemu v min. hodnotě 400.000,- Kč bez DPH za každou z nich a z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně 200 proškolených osobohodin.

pro III. část veřejné zakázky

minimálně 2 služby zahrnující školení jazykové vzdělání o objemu v min. hodnotě 90.000,- Kč bez DPH za každou z nich a z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně 100 proškolených osobohodin.

 

Seznam významných služeb je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:

název objednatele,
název významné služby,
podrobný popis poskytovaných služeb,
celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč): u plnění zasahujících do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání nabídky, budoucí plnění nebudou uznána,
doba realizace služeb,
počet proškolených osobohodin

 

b/        předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

pro I. část veřejné zakázky

min. 2 lektoři budou disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností v délce min. 5 let, odškolenými min. 200 osobohodinami v posledních 3 letech a vysokoškolským vzděláním min. bakalářského stupně. Všichni lektoři současně uvedou seznam alespoň tří realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností, na kterých se osobně podíleli.

pro II. část veřejné zakázky

min. 2 lektoři budou disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení technických a jiných odborných dovedností v délce min. 5 let, odškolenými min. 200 osobohodinami v posledních 3 letech. Všichni lektoři současně uvedou seznam alespoň tří realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti technických a jiných odborných dovedností, na kterých se osobně podíleli;

pro III. část veřejné zakázky

min. 1 lektor bude disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení jazykového vzdělávání v délce min. 3 let, odškolenými min. 100 osobohodinami v posledních 3 letech.

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (pouze je-li vyžadováno);
Zpracovaný profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

a.jméno a příjmení,

b.nejvyšší dosažené vzdělání

c.přehled a dobu profesní praxe v požadované oblasti včetně uvedení zakázek, na kterých se osoba podílela

d.realizované zakázky obdobného charakteru,

e.součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to za podmínek stanovených v ust. § 83 zákona. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Účastník předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu pdf.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za dodávku kalkulovaná na základě specifikace zadavatele stanovené ve Výzvě v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Účastník do přílohy č. 1 vyplní tabulku k dané části výběrového řízení s náklady na cenu celkem za kurz bez DPH (do nabídky pak vloží jen vyplněný list tabulky č. 1 vztahující se k dané části veřejné zakázky) a do krycího listu (příloha č. 2) uvede celkovou nabídkovou cenu za služby v dané části veřejné zakázky.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v  Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 2 k této zadávací dokumentaci) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 3a,b,c k této zadávací dokumentaci).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i kontaktní adresa dodavatele. Obálka musí být označena nápisem: „Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti CEMEX Sand, k.s. – I. část - Měkké a manažerské dovednosti“. „Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti CEMEX Sand, k.s.– II. část - Technické a jiné odborné vzdělávání“.„Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti CEMEX Sand, k.s. – III. část – Jazykové vzdělávání“.Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.le.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce (krycí list nabídky) bude uvedena kontaktní osoba dodavatele a její kontaktní údaje (e-mail, telefon).

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci každé části veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 3a,b,c k této Výzvě). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci každé části veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Dle ust. §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 10. 2019
 
Aktualizováno: 13. 12. 2019