Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Linnet

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11009

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Linnet

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 3. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Linnet eu s.r.o.

Sídlo zadavatele: Zámecká 1845, 547 01 Náchod

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Lindr
 • Telefon: +420777245203
 • E-mail: lindr@linnet-eu.cz

IČ zadavatele: 26010585

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Lindr
 • Telefon: +420777245203
 • E-mail: lindr@linnet-eu.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 3. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Mělčany 38, 518 01 Dobruška

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích kurzů:

 • Vyjednávání a argumentace
 • Asertivní jednání
 • Efektivní komunikace
 • Jednání a vyjednávání
 • Komunikace v obtížných situacích
 • Konfliktní situace
 • Vedení a koučink zaměstnanců
 • Obchodní dovednosti
 • Osobnostní typologie zákazníka
 • Pokročilé vyjednávací techniky
 • Psychologie v obchodě
 • Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
Podrobný popis předmětu realizace zakázky je v Příloze č. 4 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín realizace zakázky: v období 14 dnů od podpisu smlouvy do 31.12.2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Mělčany 38, 518 01 Dobruška

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH v Kč (100 %)

Více viz Výzva k podání nabídek včetně příloh ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek včetně příloh ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz výzva k podání nabídek včetně příloh ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek včetně příloh ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek včetně příloh ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek včetně příloh ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Ilona Písecká – EFEKT, Kounice 455, 289 15 Kounice, IČ: 69513830

  Datum podpisu smlouvy: 28. 3. 2017

Datum ukončení: 28. 3. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 3. 2017
 
Aktualizováno: 10. 4. 2017