Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SKR stav, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11086

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti SKR stav, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: SKR stav, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

IČ zadavatele: 26961474

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Michal Skoumal, PIONS s. r. o.
  • Telefon: +420775967530
  • E-mail: skoumal@pions.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 5. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
SKR stav, s.r.o., IČ 26961474 Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, celkem půjde o cca 4 557 osobohodin školení a to v oblastech měkkých dovedností, obecných IT dovedností, právního minima a technických dovedností souvisejících s obsluhou průmyslových strojů.

Více viz Výzva k podání nabídky ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení. od podpisu smlouvy nejpozději do 14. 3. 2018 (předpokládaný termín podpisu smlouvy je květen 2017)

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo společnosti SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 50 %
  • Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů - 50%

Více viz Výzva k podání nabídky ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s., IČ: 26954770, Brno, třída Kpt. Jaroše 1944/31, oprávněná osoba: Ing. Jan Obrovský, statutární ředitel

    Datum podpisu smlouvy: 17. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 4. 2017
 
Aktualizováno: 26. 5. 2017