Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců:vstřikování plastů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11833

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců:vstřikování plastů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 11. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: CTS Czech Republic s.r.o.

Sídlo zadavatele: Praha 8, Karlín, Karolinská 661

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Benda, Ph.D., MBA
 • Telefon: +420595707000
 • E-mail: jan.benda@ctscorp.com

IČ zadavatele: 27413365

DIČ zadavatele: CZ27413365

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Hana Slezáčková
 • Telefon: +420724400252
 • E-mail: hana.slezackova@ctscorp.com

Lhůta pro podání nabídek: 22. 11. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
CTS Czech Republic s.r.o., Na Rovince 872, 720 00 Ostrava-Hrabová

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti CTS Czech Republic s.r.o. ve vzdělávacím programu: „vstřikování plastů“.

 

Rozsah hodin:

Celkem: 75 VH               Výuka: 74 VH (60 min)             Závěrečná zkouška: 1 VH (60 min)

 

Počet účastníků: 16 osob (2 skupiny)

 

Cíl vzdělávací aktivity:

Hlavním cílem této vzdělávací aktivity je vytvořit tým kvalifikovaných a erudovaných odborníků, který bude schopen nastavit a ověřit parametry vstřikovacích lisů v souladu s požadavky našich zákazníků identifikovanými v technické dokumentaci.

 

Naši klíčoví pracovníci získají nové informace ohledně technologie lisování plastů, vlastnostech používaných materiálů, identifikaci, vyhodnocování vad a příčin jejich vzniku, údržbě forem a nástrojů, hodnocení plastových dílů a jejich uvolňování do sériové výroby.

V závěru vzdělávacího programu chceme všechny teoretické znalosti, které naši pracovníci získali při školení, otestovat pomocí závěrečného testu

 

Pozice:

Inženýr kvality, inženýr vstřikování plastů, procesní inženýr, metrolog/technik měření, směnový mistr, seřizovači, seřizovač/údržbář, nástrojaři a pracovníci na pozici auditor jakosti.

 

 

Obsah kurzu:

1. Modul (1 den) – Materiály a jejich vlastnosti  - obecné dělení plastů, vlastnosti a struktura polymerů, vztah mezi strukturou a vlastnostmi polymerů, teplota skelného přechodu, amorfní polymery, Semi krystalické polymery, chování při deformaci, reologie, plastikářské suroviny, proč a jak se používají změkčovadla, maziva, modifikátory houževnatosti, plniva a ostatní přísady, polymery a jejich značení, vstupní kontrola.

 

2. Modul (3 dny) – Technologie vstřikování plastů, vliv technologických parametrů na jakost výstřiků – obecný postup technologie, fáze procesu (Dávkování, plastifikace, vstřik, dotlak, temperace, vyhození výlisku), smrštění výlisku, faktory ovlivňující kvalitu výstřiku, vliv nejdůležitějších parametrů na výlisek, příklady parametrů pro nejčastěji používané materiály, péče o nástroje během procesu, vliv recyklace.

 

3. Modul (1 den) – Vliv konstrukce dílů a formy na jakost výstřiků, čtení výkresové dokumentace – normalizace v technickém kreslení, technické zobrazování, zobrazování řezu a průřezu, kótování na strojírenských výkresech, tolerování rozměru, struktura povrchu, geometrické tolerance

 

4.  Modul (1 den) – Nástroje a formy – druhy nástrojů, očekávání od nástroje, chemické přípravky k údržbě nástrojů (mazadla, separační prostředky, konzervanty, čističe, mechanické prostředky), údržba a péče o nástroje, vstřikovací formy (skladování nástrojů, manipulace, činnost před upnutím nástroje, postup při upínání nástroje na lis, kontrola a údržba během lisování, činnost po ukončení lisování, čištění a promazání stroje), karta nástroje – formy.

 

5.  Modul (2 dny) – Klasifikace vad, příčiny jejich vzniku a způsob jejich odstranění – druhy vad (definice vady, vady zjevné, skryté, příklady nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru); příčiny vzniku vad (konstrukce formy, konstrukce vstřikovaného dílu, vstřikovací stroj, technologické parametry); způsob identifikace a postup při odstraňování vady; podrobná analýza nejčastěji se vyskytujících vad tvaru, vzhledu a rozměru (studené spoje, volný proud taveniny, propadliny, vnitřní dutiny, stopy po přepálení, po vlhkosti, vzduchu, skleněných vláken, matná místa kolem vtoku, změna barvy, nedostatek lesku, studené vměstky, bubliny, černé tečky, nedolitek, přetok, odlupování povrchu, stopy po vyhazovačích, porušení při vyhlazování, bílý lom, napěťové trhliny, příliš velké/malé rozměry).

 

6. Modul (2 dny) – Hodnocení plastových dílů, laboratorní zkoušky a uvolnění dílců do sériové výroby.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 460000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.12.2017-21.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
CTS Czech Republic s.r.o., Na Rovince 872, 720 00 Ostrava – Hrabová

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií a vzorců, které jsou volně k dispozici v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost v aktuální verzí.

 1. Nabídková cena bez DPH s váhou 40%
 2. Kvalita nabízených služeb s váhou 60%

 

 1. Nabídková cena bez DPH

      V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH.

      Hodnotit se bude dle vzorce:

      100 * (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) * 40%

 

  2. Kvalita nabízených služeb

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se bude hodnotit kvalita nabízených služeb – respektive v subkritériích obsah výuky, metody výuky, organizace výuky a personální zajištění výuky.

a) subkritérium - obsah výuky

Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 40 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.

Lépe bude hodnocena nabídka, která svým obsahem lépe pokryje požadovaná témata s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na naplnění cílů výuky. Lépe bude hodnocena nabídka, která bude v lepším souladu s požadovaným obsahem výuky, lépe vyhoví potřebám provozu a charakteru činností zadavatele.

 

b) subkritérium - metody výuky, organizace výuky

Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 30 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.

Lépe bude hodnocena nabídka s interaktivními metodami výuky, s využitím modelových situací z obdobných automotive provozů. Lépe bude hodnocena nabídka s propracovanou metodikou zjišťování konkrétních vzdělávacích potřeb a metodikou poskytování zpětné vazby, lépe budou hodnoceny postupy a materiály pro zpětnou vazbu s větším potenciálem pro reflektování reálných potřeb zadavatele a uzavřenost zpětnovazebního cyklu.

 

c) subkritérium - personální zajištění výuky

Nejlépe hodnocená nabídka získá dle tohoto subkritéria 30 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto subkritéria obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.

Uchazeč je povinen v nabídce uvést lektory k prokázání své základní kvalifikace. Dle tohoto subkritéria bude hodnocena nabídka podle praxe lektorů uvedených k prokázání základní kvalifikace. Lépe bude hodnocena nabídka, kde na základě charakteru a rozsahu praxe (doložené v prokázání základní kvalifikace) ve specializovaném odborném vzdělávání, praktickém vedení a řízení bude lépe patrný potenciál lektorů poskytnout komplexní vzdělávání, podle potřeby pružně přizpůsobené jak potřebě náročnější teoretické výuky, tak i předání znalostí pro řešení skutečných praktických situací.

 

Hodnotit se bude dle vzorce:

Součet bodů za subkritéria (a+b+c) * 60%

 

Výsledná procenta za obě hodnotící kritéria se poté sečtou. Vítězí nabídka s nejvyšším dosaženým procentuálním vyjádřením.

Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na setiny bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

c) čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být starší 90 dnů.

 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 500 000,- Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být:

a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Uchazeč je oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.

 

Kapitoly v nabídce budou řazeny v následujícím pořadí:

 1. Identifikační údaje.
 2. Specifikace předmětu zakázky.
 3. Cena bez DPH, cena s DPH.
 4. Požadavky na prokázání kvalifikace.
 5. Podepsaný písemný návrh smlouvy.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce.

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Nabídka bude mít všechny listy očíslovány nepřerušovanou řadou, počínaje číslem 1.

Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedena cena bez DPH i s DPH).

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců: vstřikování plastů“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky: Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných školících dnů, faktury budou vystavovány s 30ti denní splatností.
 • Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk.
 • Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
 • Není přípustné variantní řešení nabídek.
 • Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 420000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DTO CZ, s.r.o., Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 47666439, zastoupená Ing. Alanem Vápeníčkem, jednatelem

  Datum podpisu smlouvy: 28. 11. 2017

Datum ukončení: 28. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 11. 2017
 
Aktualizováno: 14. 12. 2017