Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13424

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.

Sídlo zadavatele: třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Vojtěch Knirsch
  • Telefon: +420606729962
  • E-mail: knirsch.v@sl.zps.cz

IČ zadavatele: 47908319

DIČ zadavatele: CZ47908319

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Vojtěch Knirsch
  • Telefon: +420606729962
  • E-mail: knirsch.v@sl.zps.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 6. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN - veřejná zakázka dle ZZVZ

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2440000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín plnění zakázky se předpokládá ihned po podpisu smlouvy nejpozději do: 31.12.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele - třída 3. května 1172, Malenovice, 763 02 Zlín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Viz ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Viz zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:

Viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 5. 2020
 
Aktualizováno: 14. 5. 2020