Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců ŽS REAL, a.s. - Aqualandu Moravia – VŘ marketing a jazyky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11655

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců ŽS REAL, a.s. - Aqualandu Moravia – VŘ marketing a jazyky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ŽS REAL, a.s.

Sídlo zadavatele: č.ev. 110, 691 22 Pasohlávky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Pavlacký
 • Telefon: +420730890166
 • E-mail: pavlacky@aqualand-moravia.cz

IČ zadavatele: 25334271

DIČ zadavatele: CZ25334271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Martin Chomča
 • Telefon: +420730890160
 • E-mail: chomca@aqualand-moravia.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 10. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
ŽS REAL, a.s., č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zajištění vzdělávání v oblastech marketingových dovedností a jazykového vzdělávání.

Podrobné informace naleznete v přiložené zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 201000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2017 - duben 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Lokalita zadavatele, tj. prostory zadavatele v Pasohlávkách, případně v prostorách dodavatele v Brně/Břeclavi. Výběr města určuje zadavatel na základě složení skupiny účastníků konkrétního školení a konzultuje ho s vybraným dodavatelem v dostatečném předstihu před konáním školení.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny zvlášť a dle níže uvedených kritérií:

a) Nabídková cena – váha 40%

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

              nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)

100 x    -----------------------------------------------   x váha vyjádřená v procentech

              cena hodnocené nabídky

 

b) Metodika vedení kurzů, kvalita výuky -  váha 60%
V tomto nečíselném kritériu budou hodnocena následující subkritéria:

 • obsah a metodický přístup k realizaci školení,
 • interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání
 • použité výukové materiály a pomůcky,
 • způsob vyhodnocení vzdělávání a získávání zpětné vazby a podpora při následném rozvoji zaměstnanců po dobu trvání projektu
 • způsob technicko–organizačního zajištění vzdělávacích aktivit

K hodnocení tohoto kritéria doloží dodavatel popis vzdělávacího modulu, organizačního zabezpečení, použitých metod, pomůcek, technik, apod. Zároveň předloží vzorové školicí materiály. Důraz bude kladen na interaktivitu výuky, moderní trendy a realističnost praktických nácviků. Požadován je také popis získávání zpětné vazby od účastníků, způsob jejího předání zadavateli a možnosti při využití další práci. Jednotlivé postupy může uchazeč blíže specifikovat na popisu vzorového výukového dne.

U tohoto kritéria budou uděleny body od 1 do 100, přičemž nejvýhodnější nabídka obdrží 100 bodů.

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která umožní interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. budou v rámci ní navrženy vhodnější metody školení, tzn. v co nejširší míře aktivní zapojení účastníků školení do výuky (např. formou přímého zapojení účastníků během školení, koncentrace na jednotlivého účastníka školení, skupinová práce s účastníky školení, apod.) a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny. Hodnocena bude zároveň navržená evaluace vzdělávacích akcí, získávání zpětné vazby a její vyhodnocení.

                Kritérium bude hodnoceno podle vzorce:

                          Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

 

Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů je nabídkou vítěznou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

a) Kvalifikační doklady uchazeče

 • kopie výpisu z živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k podnikání pro daný charakter zakázky
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku
 • čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 • čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
 • čestného prohlášení o souhlasu se všemi podmínkami výběrového řízení a bezúhonnosti dle vzoru uvedeném v příloze č. 2,3 podepsané oprávněnou osobou uchazeče.

b) Reference – viz zadávací dokumentace

c) Odbornost uchazeče – viz zadávací dokumentace

d) Kvalifikační doklady subdodavatelů

e) Uchazeč v nabídce specifikuje veškeré služby a podmínky související s poskytnutím kurzů, zejména ve smyslu:

 • zajištění organizace kurzu, kde zadavatel požaduje zejména:

- zaslání pozvánek pracovníkům zadavatele. Pozvánky budou obsahovat cíl a obsah každého dne školení nebo workshopu, datum, místo konání a dobu trvání, případně další potřebné informace,

- přípravu prezenční listiny (viz kap. 5.2.2 Obecných pravidel OPZ)

- dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu (viz kap. 5.2.1 Obecných pravidel OPZ)

- školicí (výukové) materiály a pomůcky (viz kap. 5.2.4 Obecných pravidel OPZ)

- osvědčení nebo potvrzení o absolvování (viz kap. 5.2.3 Obecných pravidel OPZ)

- vyhodnocení pomocí hodnotícího formuláře účastníků a lektorského hodnocení

- zdokumentování zrealizovaného školení a předání kompletních podkladů Objednateli,

- dodání výukového materiálu v elektronické podobě na CD či DVD tak, aby je dodavatel mohl využít formou e-kurzů pro refresh vědomostí účastníků školení

- vhodné a dostatečně uzpůsobené prostory pro realizaci Kurzu, včetně potřebné didaktické techniky k vedení a realizaci Kurzu (např. videopřehrávač, videokamera, DVD přehrávač, PC, dataprojektor, plátno apod.), a to vše s ohledem na konkrétní počet účastníků Kurzu,

 • popis metodika výuky, rozsahový a časový obsah kurzu, specifikuje učební materiály, které budou poskytnuty v rámci Kurzu,
 • podmínky spojené se změnou termínu Kurzu popř. zrušení Kurzu např. malý počet účastníků, nemoc lektora atd.
 • specifikuje lektorský tým nebo lektora pro daný kurz včetně doložení jeho odbornosti viz. bod c)

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (tj. 1. originál + 1 kopie). Originál nabídky musí být označen jako “originál”.  Kromě písemné formy musí být v obálce s nabídkou přiložena její elektronická podoba (textová a tabulková část).

Nabídka musí být odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh (nejlépe každý list očíslovat nepřerušenou číselnou řadou, označit razítkem a podpisem uchazeče na každém listu). Uchazeč je povinen v nabídce předložit kontaktní osobu oprávněnou jednat o nabídce uchazeče, její telefon a e-mailovou adresu.

Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

Obchodní a platební podmínky jsou upraveny závazným návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této Zadávací dokumentace.  Účastník výběrového řízení ve své nabídce přiloží doplněný závazný návrh smlouvy, který musí být opatřen razítkem a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud účastník výběrového řízení provede v závazném návrhu smlouvy neoprávněný zásah, zadavatel nabídku vyřadí a účastníka bezodkladně vyloučí z další účasti ve výběrovém řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel ve své nabídce vyčíslí ceny za jednotlivé položky pro jednotlivé části nabízeného plnění. Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách a členěna přinejmenším na následující položky: nabídková cena za předmět zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH spolu s jejím vyjádřením v Kč, celková nabídková cena týkající se předmětu zakázky včetně DPH v Kč

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Není přípustné variantní řešení nabídky.

Nabídka může být podána pouze na vybrané části.

Uchazeči nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami této výzvy.

Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálním zněním Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

Nabídka musí být zpracována v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

Obchodní a platební podmínky jsou upraveny závazným návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace.  Účastník výběrového řízení ve své nabídce přiloží doplněný závazný návrh smlouvy, který musí být opatřen razítkem a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud účastník výběrového řízení provede v závazném návrhu smlouvy neoprávněný zásah, zadavatel nabídku vyřadí a účastníka bezodkladně vyloučí z další účasti ve výběrovém řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 32000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o.,Mimoňská 3223, Česká Lípa, 407 01, Mgr. Ladislav Buček

  Datum podpisu smlouvy: 22. 12. 2017

Zrušené části zakázky: Uvedená smlouva se vztahuje k části A, část B byla zrušena.

Datum ukončení: 22. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 9. 2017
 
Aktualizováno: 22. 12. 2017