Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců: Zvýšení produktivity a efektivity na pracovišti linky RAW

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12682

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců: Zvýšení produktivity a efektivity na pracovišti linky RAW

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 3. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: TRIANGOLO spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Wolkerova 845, 768 24 Hulín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Lenka Liščuk
 • Telefon: +420775869603
 • E-mail: pers@triangolo.cz

IČ zadavatele: 47906600

DIČ zadavatele: CZ47906600

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lenka Liščuk
 • Telefon: +420775869603
 • E-mail: pers@triangolo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 3. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
TRIANGOLO spol. s r.o., Wolkerova 845, 768 24 Hulín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti TRIANGOLO spol. s.r.o. a to ve vzdělávací aktivitě: Zvýšení produktivity a efektivity na pracovišti linky RAW.

 

Rozsah:                       24 VH

Výuka:                         23 VH

Závěrečná zkouška:      1 VH

 

Délka hodiny: 60 min

Počet účastníků: 21 osob, rozdělení do 3 skupin.

Cíl: Zvýšení odborných kompetencí a znalostí zaměstnanců.

Cílová skupina: Vzdělávání je určeno pracovníkům na pozicích Kovář, Provozní zámečník, Provozní elektrikář, Technolog.

Účastník po absolvování kurzu získá Potvrzení o účasti ve vzdělávacím programu a Osvědčení.

Obsah kurzu:

Den – 1.S, 2.S

Stručný popis obsahu:

 • Identifikace nutných a zbytečných věcí na pracovišti
 • Jak identifikovat zbytečné materiály, nástroje, zásoby, pohyby a úkony bez přidané hodnoty
 • Definování stálých míst pro nutné věci
 • Označení pracoviště, regálu, stroje dle metody 5S
 • Sestavení plánu organizace úklidu
 • Vytvoření infotabule

Den – 3.S

Stručný popis obsahu:

 • Denní provádění úklidu, čištění a údržby zařízení
 • Vymezení a nalezení nezbytného času k této činnosti
 • Nalezení pravidelnosti
 • Udržování strojů stále připravené k použití
 • Třízení a ukládání odpadů na pracovišti

Den – 4.S, 5.S

Stručný popis obsahu:

 • Zavedení a dodržování standardů metody 5S
 • Vizualizace standardů metody 5S
 • Nedovolit navrácení do původního stavu
 • Aktualizace infotabulí
 • Metodika 5S jako prevence úrazů a ochrany zdraví při práci
 • Audity 5S
 • Metodika auditů 5S
 • Provádění a realizace auditů 5S
 • Nápravné opatření v rámci metody 5S

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 198000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1. 4. 2019 – 30. 6. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
TRIANGOLO spol. s r.o., Wolkerova 845, 768 24 Hulín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií a vzorců, které jsou volně k dispozici v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost v aktuální verzí.

 • Nabídková cena bez DPH – 60 %
 • Metodika organizace vzdělávání – 40 %
 1. Nabídková cena bez DPH

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH.

Hodnotit se bude dle vzorce:

100 x (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) x 60 %

 

  2. Metodika organizace vzdělávání

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se bude hodnotit metodika organizace vzdělávání – metodika výuky, efektivita výukových metod, způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby

Při hodnocení se použije bodová stupnice 1–100, kdy nejlepšímu popisu metod, forem a způsobů výuky bude přiřazena hodnota 100.

1–35 bodů může získat nabídka, která nebude dostatečně popsána a specifikována

36–69 bodů může získat nabídka, která bude přiměřeně popsána, specifikována a budou uvedeny formy, metody a způsoby výuky

70–100 bodů může získat nabídka, která vhodně popíše všechny zmíněné body a bude nejvíce odpovídat našim požadavkům.

 

Bodový zisk se vynásobí dle níže uvedeného vzorce:

Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x 40 %

Bodové zisky za obě hodnotící kritéria se poté sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na setiny bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky:

 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 3. čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, ze kterého bude vyplývat, že řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 99.000,- Kč bez DPH.

Dále dodavatel předloží minimálně 3 reference týkající se vzdělávání a tréninku na pracovišti. Reference musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 • Identifikace Objednatele a jeho kontaktní osoby, vč. telefonického kontaktu
 • Popis provedené služby – její předmět, datum realizace, finanční hodnota v Kč

 

Případné další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a k nim níže uvedených dokumentů:

 • Doložení vysokoškolského vzdělání.
 • Praxe minimálně 3 roky v řízení týmů ve výrobě na pozici minimálně vedoucí výroby nebo vedoucího kvality
 • Praxe v lektorování a vedení tréninku na pracovišti, s doložením 2 referencí na vedení tréninku u zákazníka. Reference uveďte v přehledné tabulce, kde bude uvedeno: zákazník, téma tréninku, forma tréninku, kontaktní osoba.

Předložení všech dokladů postačuje v prosté kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.

Kapitoly v nabídce budou řazeny v následujícím pořadí:

 1. Identifikační údaje.
 2. Specifikace předmětu zakázky.
 3. Cena bez DPH, cena s DPH.
 4. Požadavky na prokázání kvalifikace.
 5. Podepsaný písemný návrh smlouvy.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Nabídka bude mít všechny listy, včetně příloh, řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1.

Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedena cena bez DPH i s DPH).

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky: Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných školících dnů, faktury budou vystavovány s 30. denní splatností.
 • Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk.
 • Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
 • Není přípustné variantní řešení nabídek.
 • Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz příloha

Datum ukončení: 6. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 3. 2019
 
Aktualizováno: 14. 5. 2019