Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzory pro administraci zadávacích řízení a souvsejících smluv

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12583

Název zakázky: Vzory pro administraci zadávacích řízení a souvsejících smluv

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 11. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Ministerstvo pro místní rozvoj

Sídlo zadavatele: Staroměstské nám. 6, Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA
  • Telefon: +420224861819
  • E-mail: radmila.outla@mmr.cz

IČ zadavatele: 66002222

DIČ zadavatele: CZ66002222

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lucie Zimmermannová, MPA
  • Telefon: +420224861857
  • E-mail: lucie.zimmermannova@mmr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 12. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
vypracovat vzory pro administraci zadávacích řízení a smluv MMR

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 661200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
5 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Staroměstské nám. 6, Praha 1

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz příloha

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz příloha

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz příloha

Požadavek na písemnou formu nabídky:
pouze prostřednictvím NEN

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vše prostřednictvím NEN.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz příloha - smlouva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 581000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., Tučapy 240,683 01, IČ 07013531

    Datum podpisu smlouvy: 29. 1. 2019

Datum ukončení: 29. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 11. 2018
 
Aktualizováno: 1. 2. 2019