Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Windows Server Academy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12877

Název zakázky: Windows Server Academy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
  • Telefon: +420602192170
  • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

IČ zadavatele: 00268577

DIČ zadavatele: CZ00268577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
  • Telefon: +420602192170
  • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávací aktivita je určena pro systémové inženýry – specialisty na kyberbezpečnost. Jejím cílem je komplexní porozumění a správa Windows Serverů.

Školení je požadováno pro společnost Siemens, s.r.o. – provozovna Lobezská 2567/15, Plzeň.

Zakázka bude mít jednoho vybraného dodavatele a může být dodána jako in-house academy tj. připravená na míru pro Siemens, s.r.o. nebo je možno nabídnout formou otevřených kurzů.

Účastníci výuky: Školení je požadováno pro 4 zaměstnance zadavatele na pozicích Systémový inženýr – specialista na kyberbezpečnost

Termín plnění předmětu zakázky: 1.9.2019 – 31.8.2020

Délka a četnost výuky: Vzdělávací aktivita se skládá z pěti na sebe navazujících seminářů, tj. (4 x 5 dnů po 6,5 hod. a 1 x 4  dny po 6,5 hod. = 156 hod.), 73 hod. teorie, 73 hod. praxe a 10 hod. závěrečného pohovoru. Výuka bude probíhat každý den cca od 9 hod. do 16 hod. (součástí bude i půl hodinová přestávka na oběd).

Vzdělávací aktivita je velice náročná na čas, proto je její realizace naplánována na 12 měsíců. (Konkrétní termíny budou dohodnuty s vítězným dodavatelem nebo vybrány dle vypsaných otevřených termínů vítězného dodavatele.)

 

Požadovaný obsah vzdělávací aktivy:

A) Windows Server 2012 – nasazení a správa (5denní školení)

- vstup do problematiky nasazení, správy, konfigurace, sledování i údržby platformy Windows Server 2012

B) Windows Server 2019/2016 – správa účtů a prostředků (5denní školení)

- kurz pro správce Windows server technologií, kde se účastníci naučí vytvářet a spravovat uživatelské účty a skupiny v Active Directory, pracovat s   prostředky souborového systému NTFS a jeho zabezpečením, sdílet adresáře a spravovat prostředí pomocí Group Policy.

C) Windows Server 2016 – úložiště, virtualizace a cluster (5denní školení)

- seznámení s instalací, úvodní konfigurací a správou úložišť operačního systému a se základy automatizace jeho správy

D) Windows Server 2019/2016 – správa bezpečnosti (5denní školení)

- vybudování znalostí implementace bezpečnosti sítí postavených na Windows a Active Directory. Kurz obsahuje vybraná bezpečnostní témata z ostatních kurzů rodiny Windows Server 2019 a přináší tak jejich průřez přes všechny verze operačních systémů Windows XP, 2003, Vista, 7, 2008, 2008 R2, 8, 2012 i 2012 R2 i 2016 a 2019 a současně všechny obory jako jsou síťové technologie, Active Directory nebo aplikační služby. Účastníci kurzu získají znalosti bezpečnostních parametrů technologií jako je Active Directory (AD DS), NTFS, file sharing (SMB) a SMB signing, BitLocker, EFS, Dynamic Access Control (DAC), code signing, základy TLS a HTTPS, LDAPS a RDPS, SQL server nebo IIS.

E) Windows Server 2019/2016 – Kerberos and Authentication Troubleshooting (4denní školení)

- detailní pohled do hloubky fungování Active Directory a naučí je řešit běžné, neobvyklé i kritické situace, které nastávají při provozu velkých, ale i menších prostředí postavených na této adresářové službě. Kurz je aktualizován na prostředí Windows Server 2019 a Windows 10 a probírá jak logickou struktura Active Directory domén a forestů, FSMO rolí, LDAP přístup, objekty a jejich atributy, schéma a jeho rozšiřování, tak i zabezpečení a vyhledávání, některé věci související s ověřováním, klientské interakce obecně, optimalizace DNS, replikace a řešení problémů s ní. Kurz umožní všem účastníkům si na vlastní kůži vyzkoušet vznik a řešení kritických situací jako jsou lingering objekty, USN rollback nebo rozpad ověřování a mnoho dalších výjimečných situací, z praktické části kurz nabízí i několik možných disaster recovery scénářů a podívají se i přímo na vnitřní strukturu NTDS.DIT databáze.

 

V rámci posledního výukového dne jednotlivých seminářů budou získané znalosti a dovednosti účastníků prověřeny závěrečným pohovorem. V případě jeho úspěšného splnění obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 581200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.9.2019 - 31.8.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí středisko vybraného dodavatele nebo dle dohody s vítězným dodavatelem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedeného kritéria:

Nabídková cena bez DPH s váhou 100 % - číselné kritérium

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH. V případě zahraničního uchazeče i v EUR v tomtéž členění.  Hodnocena bude tedy celková nabídková cena, tj. nabídková cena za vzdělávací aktivitu bez DPH. 

Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za vzdělávací aktivitu v CZK nebo v EUR. (Nabídky v EUR budou pro účely hodnocení přepočítávané kurzem Evropské centrální banky, ECB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek. Tzn. Pokud je cena nabídky vyčíslena v EUR není třeba do české verze nabídku přepočítávat do Kč.)

Pokud by se náhodou shodovaly dvě cenové nabídky od různých dodavatelů a jedna nabízela interní kurz připravený dle podmínek zadavatele a druhá nabízela pouze účast v open kurzech pro dané 4 osoby, tak jako vítězná nabídka bude považována ta, která bude nabízet interní kurz Siemens, protože ten by byl pro zadavatele vždy přínosnější.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Doklad o oprávnění k podnikání např. výpis ze živnostenského rejstříku (prostá kopie)

V případě zahraničního uchazeče bude zadavatel akceptovat doklad prokazující rovnocennou kvalifikaci, jako např. výše uvedený výpis z živnostenského rejstříku apod.

 

2) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz níže

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH, v případě zahraničního uchazeče v EUR s DPH a bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v českém jazyce (v případě zahraničního uchazeče v anglickém jazyce i v českém jazyce), přičemž zadavatel doporučuje podání nabídky vždy ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie), v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče a kontaktní osoba uchazeče pro převzetí nabídky. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1) Platební podmínky

Platba za poskytnuté služby bude realizovaná bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po ukončení vzdělávací aktivity. Faktura bude uhrazena do 60 dní od doručení zadavateli. Přílohou faktury musí být řádně vyplněná prezenční listina (evidence docházky) a ostatní dokumenty sloužící k řádné administraci projektu financovaného z ESF, a to zejména závěrečný protokol a evidence výuky. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

 

2) Publicita

Faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: Vzdělávací aktivita byla spolufinancována z prostředků POVEZ II, reg.č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ a stejně tak osvědčení o absolvování kurzu.

Dodavatel vzdělávací aktivity je povinen zajistit označení školicí místnosti v souladu s pravidly OPZ. (Podklad sloužící k výše uvedenému označení školicí místnosti dodavatel vzdělávací aktivity obdrží od zadavatele před zahájením vzdělávací aktivity. Dodavatel pouze zajistí vyvěšení příslušného dokumentu/podkladu.) 

 

3) Smlouva

Objednatel zašle vítěznému dodavateli smlouvu, kterou dodavatel písemně potvrdí viz. příloha č. 2.Spolu s podpisem výše uvedené smlouvy bude zadavatel také požadovat předložit doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom popř. jiné) včetně dokumentů, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 395404.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GOPAS, a.s., Kodaňská 1441/46, Praha 10, 101 00, IČ: 63911035

    Datum podpisu smlouvy: 9. 9. 2019

Zrušené části zakázky: ne

Datum ukončení: 9. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 7. 2019
 
Aktualizováno: 9. 9. 2019