Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění Case managementu v rámci projektu „Šance pro každého“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11240

Název zakázky: Zajištění Case managementu v rámci projektu „Šance pro každého“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Dubí

Sídlo zadavatele: Dubí, Ruská 264, PSČ 417 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Pípal
 • Telefon: +420417571041
 • E-mail: pipal@mesto-dubi.cz

IČ zadavatele: 00266281

DIČ zadavatele: CZ00266281

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Ladislava Hamrová
 • Telefon: +420417554620
 • E-mail: hamrova@mesto-dubi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence: Městský úřad Dubí, Ruská 264, 417 01 Dubí. Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech: Po a St v době od 8:00 do 17:00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 8:00 do 14:30 hod., v Pá v době od 8:00 do 11:3 0 hod. Na adresu: Městský úřad Dubí, Podatelna, Ruská 264, 417 01 Dubí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění case managementu v rámci projektu „Šance pro každého“ jehož realizátorem je Město Dubí. Dodavatel v rámci předmětu plnění zajistí následující aktivity:

 1. Tvorba pravidel pro činnost odborné platformy

Cílem Case managementu je zlepšit kvalitu a efektivitu činnosti poskytovaných služeb sociálního charakteru ve městě Dubí. Prostřednictvím výměny a předávání zkušeností mezi poskytovateli sociálních služeb a ostatními aktéry participujícími v oblasti preventivních aktivit (školství, policie, zdravotnictví, veřejné a sociální služby, bydlení). Dodavatel zakázky vytvoří pravidla pro činnost odborné platformy (min. 10 normostran) ustanovené pro sdílení zkušeností a informací týkající zefektivněním práce a systematického řešení problémů spjatých s nezaměstnaností, sociálním vyloučením a dalšími sociálně patologickými jevy. Výstupem budou pravidla pro činnost odborné platformy, pro setkávání členů v elektronické verzi ve formátu dokument Word a zároveň i v PDF na CD nosiči nebo flash disku.

Termín zhotovení tohoto výstupu: Do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Objednatel po převzetí dokumentu může do 10 pracovních dnů vyžádat na dodavateli požadavky na úpravy a doplnění dokumentu. Dodavatel je tyto povinen do 5 pracovních dnů zapracovat a předat objednateli.

 1. Koordinační činnost

 

V rámci case managementu (koordinační činnosti) budou vytvořeny kontrolní mechanismy, které sledují zlepšování kvality v přístupu k instituční sféře společnosti (škola, zaměstnání, bydlení, veřejné a sociální služby, zdravotnictví, spravedlnost, dále rozvoj sociálních sítí mimo lokalitu s vertikální a horizontální mobilitou, rozvoj přístupu k benefitům společnosti).  Dále bude vytvořen návrh a plán rozvoje spolupráce v oblasti služeb preventivního charakteru. Touto koordinovanou činností dojde ke kvalitní podpoře klientů, a to za účasti všech dostupných zdrojů, odborníků a aktérů. K plánu rozvoje spolupráce v oblasti služeb a vzájemné koordinaci bude docházet na pravidelné koordinační schůzce. Koordinační schůzky v období realizace proběhnou minimálně 12krát. Koordinační schůzka bude mít minimální časový rozsah 3 hodiny. V úvodu schůzky přednese dodavatel problém v poskytování služeb, součinnosti poskytovatelů apod. Dále přednese návrhy řešení, které budou diskutovány a v zápisu se určí opatření pro změnu.

Case management je koordinovaná činnost poskytovatelů služeb veřejně prospěšného charakteru směřující k podpoře klienta, a to za účasti všech dostupných zdrojů. Během této aktivity bude vždy probíhat evaluace, zpětná vazba na řešení problematiky sociálního vyloučení, dále pak předchozí intervize realizovaných aktivit. Cílem těchto skupin složených ze zástupců v oboru školství, zaměstnávání, bydlení, veřejných a sociálních služeb apod. bude především systematické řešení problémů spjatých se sociálním vyloučením. Cíle bude naplněno pravidelným setkáváním poskytovatelů sociálních služeb s městem za účelem koordinace práce. Dodavatel v rámci realizace zakázky zapojí min. 5 místních aktérů sociálního začleňování, tj. min. 7 jednotlivců participujících v oblasti sociální prevence, např. odbor školství a sociálních věcí městského úřadu Dubí, poskytovatele registrovaných sociálních služeb, městské kulturní zařízení, sportovní klub Dubí, Městská policie města Dubí, zástupce základních a mateřských škol ve městě Dubí, vzdělávacích agentury, rekvalifikační centra, rozvojové agentury popřípadě organizace, kontaktní pracoviště Úřadu práce Teplice, vlastníci bytových jednotek, podnikatelské subjekty působící ve městě Dubí apod.

Odborníci se budou v rámci koordinačních schůzek společně scházet, dodavatel zakázky bude efektivně koordinovat a řídit aktivity zaměřené na sociální začleňování, prevenci a sociálně patologické jevy. Cílem je podpora a pomoc ve spolupráci mezi těmito subjekty, prohloubit jejich znalosti, informovat je o nejnovějších trendech v sociální oblasti, prevence, bezpečnosti, oblasti inkluze a integrace, tak aby výsledný efekt nejvíce napomohl občanům sociálně vyloučených lokalit v Dubí. Dodavatel zakázky vytvoří na základě schůzek s aktéry kontrolní mechanismy, kterými lze sledovat zlepšování kvality v přístupu k instituční sféře společnosti – coby pomocné či záchranné sítě klientů.

Náklady na organizaci a technické zajištění, výtisky vč. prostor zajišťuje dodavatel.

Dodavatel je povinen vytvořit dokumentaci o proběhlých koordinačních schůzkách. Doklady o realizovaných koordinačních schůzkách jsou:

 • Zápis obsahujícím téma, připravené návrhy, výsledek diskuse a přijatá opatření k nápravě.
 • Fotodokumentace
 • Informační materiály – presentace, texty
 • Presenční listina
 • Pozvánka
 • Případně další dokumenty

 

Dodavatel je povinen zpracovat tuto dokumentaci a připojit ji k průběžné zprávě o realizaci zakázky (viz níže).

 

 1. Naučná metodika

Dodavatel zakázky vytvoří naučnou metodiku (min. 10 normostran) s obsahem příkladů dobré praxe pro další rozvoj podpůrných mechanismů v sociální oblasti ve městě Dubí a jeho přilehlých oblastech (Mstišov, Pozorka, Bystřice, Běhánky, Drahůnky a Cínovec).

Naučná metodika bude využívat informační vstupy z ostatních činností v rámci zakázky, zejména pak tzv. případových konferencí (vizte níže) k individuálním potřebám klientů ohrožených sociálním vyloučením či klientů ze sociálně vyloučené lokality, které potřebují cílenou podporu. Dodavatel je povinen zapracovávat podněty vyplývající od aktérů sociálního začleňování, podněty diskutovat na koordinačních schůzkách, případových konferencích, mentoringu (viz specifikace  - a tyto shrnout v naučné metodice. Naučná metodika bude předložena zadavateli 40 pracovních dnů po zahájení realizace zakázky. Aktualizovaná metodika bude předložena zadavateli 20 pracovních dnů před ukončením realizace zakázky. V obou případech má objednatel lhůtu 5 pracovních dnů pro požadavky na úpravu a přepracování. Tyto požadavky je povinen dodavatel zapracovat do 5 pracovních dnů.

Výstupem bude naučná metodika v elektronické verzi, záznam o dokladování individuální podpory ve formátu dokument Word a zároveň i v PDF na nosiči CD nebo flash disk.

 1. Případové konference

Realizace případových konferencí (min. 15) reaguje na požadavky participujících subjektů, které mají povědomost o potencionálním klientovi, kterému by mohla tato podpora pomoci při překonávání nejrůznějších překážek a vymanění se ze sociálního vyloučení postupnými kroky.

Počet případových konferencí za dobu realizace zakázky:         15

Počet hodin jedné případové konference:                                 4

Dodavatel je povinen zajistit adekvátní prostory ve městě Dubí a adekvátní organizační zajištění a techniku, jakož i konferenční materiály pro účastníky.

Klienti: min. 6 rodin z toho min. 20 jednotlivců (12 účastníků bagatelní podpora, 8 nad rámec bagatelní podpory) budou do případové konference zařazeni na základě dobrovolnosti, budou vybíráni dle jejich aktuálních potřeb, nebo na základě doporučení nejrůznějších subjektů, včetně města – subjektů, kteří mají možnost s klienty nejrůznějším způsobem pracovat v rámci své služby.  Předpokládáme tedy, že převážná klientela vzejde ze souboru osob podporovaných sociálními službami ve městě Dubí. Výstupem bude vytvoření plánu řešení problému s klientem, návrhu podpůrných opatření (psycholog, , terapeut, příp. jiný odborník) - dle charakteristiky řešeného problému a harmonogramu setkávání s klientem a závěrečné vyhodnocení plánu.

Dodavatel je povinen vytvořit dokumentaci jednotlivých o akcích zvlášť. Doklady o realizovaných případových konferencích jsou:

 • Zápis obsahující průběh, aktivity, diskutované otázky a nové rozkryté problémy cílové skupiny
 • Fotodokumentace
 • Informační materiály – presentace, texty
 • Presenční listina
 • Pozvánka
 • Případně další dokumenty

 

Dodavatel je povinen zpracovat tuto dokumentaci a připojit ji k průběžné zprávě o realizaci zakázky (viz níže).

 

 1. Mentoring

Dodavatel zakázky zajistí pro cílovou skupinu 4 mentoringové bloky v celkovém rozsahu min. 24 hod., přičemž jeden mentoringový blok bude v délce 6 hodin/den. Mentoringový blok musí směřovat k podpoře zaměstnanosti. Účastníci (celkem 20 osob) budou moci sdílet zkušenosti, předávat znalosti a učit se využívat své schopnosti a naučit se sebeprezentovat, nechat se inspirovat v tom, jak i jinak lze řešit konkrétní situace, získat nové zkušenosti, informace a rady, být v kontaktu s tím, kdo v minulosti zažil podobné situace, najít vlastní cestu, jak úspěšně vyřešit stávající problém, získat možnost nalézt řešení dané situace či problému.

Dodavatel je povinen pro aktivitu mentoringu vyhledat a zapojit vhodné příslušníky cílové skupiny – pro samotnou účast v mentoringových blocích. Před zahájením mentoringu dodavatel zjistí z podnětu cílové skupiny specifika jejích problémů a tyto promítne do mentoringu.

Dodavatel je povinen zajistit mentory kvalifikované dle charakteru cílové skupiny s patřičnými kompetencemi (znalost oboru, dlouholetá zkušenost, prezentační dovednosti). Mentoři budou z různých oborů (finančnictví, vývoj, nestátní neziskové organizace, podnikání, personalistika, psychologie apod.). Důležitým bodem mentoringu je i snaha provázat zkušenosti z různých oborů. Účastníci získají transektorové povědomí, aby byli schopni reagovat na prostředí pracovního trhu.

Mentoringovým blokem se rozumí panelové diskuse vedené mentorem, kteří budou odpovídat a radit cílové skupině (tj. sociálním klientům z SVL Dubí). Panel vede jeden mentor u kulatého stolu. Jeden panel v jeden okamžik bude mít kapacitu 6 míst pro sociální klienty a jednoho mentora. Při každém mentoringovém bloku budou přítomni 3 mentoři. Každý kulatý stůl – panel - bude označen tématem a časem vyhrazeným pro mentoringovou diskusi. Příklad: jméno mentora, čas: od 8:00 – 9:00 hod. - triky supermarketů, 9:00 – 11:00 hod. - life of balance, dluhová past, jak a kde šetřit, efektivní komunikace při pohovoru do zaměstnání, jak vytrvat, pozitivní myšlení….  Každý mentor během 6 hodin/ den i s pauzou na občerstvení probere min. 3 oblasti. Na základě požadavků cílové skupiny budou vybráni mentoři, s patřičnými kompetencemi v oblasti zaměstnanosti, dluhové a bytové problematiky, oblast kriminality a sociálně-patologických jevů př. personalita, pracovník úřadu práce, sociální pracovník, ekonom, finanční poradce, makléř, bankéř, podnikatel, právník, policista, preventista apod.

Dodavatel je povinen zajistit adekvátní prostory ve městě Dubí a adekvátní organizační zajištění a techniku, jakož i konferenční materiály pro účastníky.

 

Cílem bude lepší orientace cílové skupiny na trhu práce, aktivizace a motivace realizovat ve svém životě změny, které vedou k uplatnění na pracovním trhu.

Dodavatel je povinen vytvořit dokumentaci jednotlivých akcích zvlášť. Doklady o realizovaných mentoringových blocích jsou:

 • Zápis obsahující průběh
 • Fotodokumentace
 • Informační materiály – presentace, texty
 • Presenční listina
 • Pozvánka
 • Případně další dokumenty

Dodavatel je povinen zpracovat tuto dokumentaci a připojit ji k průběžné zprávě o realizaci zakázky (viz níže).

 

 1.  Příklady dobré praxe

Přenos příkladů dobré praxe zajistí dodavatel zakázky sdílením zkušeností, tzv. sdílením příkladů dobré praxe. Za dobu zakázky minimálně celkem třikrát v Dubí. Rozsah jedné pracovní skupiny: 3 hodiny.

Dodavatel je povinen zajistit adekvátní prostory ve městě Dubí a adekvátní organizační zajištění a techniku, jakož i materiály pro účastníky.

 

Sdílení zkušeností bude realizováno formou kulatých stolů, formou běžných rozhovorů zaměřených na předávání zkušeností sledujících zlepšování kvality v přístupu k instituční sféře společnosti (škola, zaměstnání, bydlení, veřejné a sociální služby, zdravotnictví, spravedlnost, dále rozvoj sociálních sítí mimo lokalitu s vertikální a horizontální mobilitou a rozvoji přístupu k benefitům společnosti).

Cílovou skupinou budou poskytovatelé sociálních služeb, organizace působící v oblasti prevence sociopatologických a kriminogenních jevů ve městě Dubí ale i poskytovatelé služeb z okolních měst zejména spolupracující subjekty s organizacemi působícími ve městě Dubí (např. Salesiánské středisko Teplice, Oblastní charita Teplice, Oblastní charita Most, Most k Naději, SPZ Teplice, odbor sociálně-právní ochrany dětí Teplice, Svaz neslyšících a nedoslýchavých Teplice…) a případně další instituce zabývající se vzděláváním dětí, mládeže a dospělých, a organizace zabývající se uplatněním jedinců na trhu práce (př. BFZ Teplice, úřad práce Teplice, rekvalifikační a informační centrum, apod.).

Dodavatel je povinen vytvořit dokumentaci jednotlivých akcích zvlášť. Doklady o realizovaných kulatých stolech pro shromáždění a výměnu dobré praxe:

 • Zápis obsahující průběh, aktivity
 • Fotodokumentace
 • Informační materiály – presentace, texty
 • Presenční listina
 • Pozvánka
 • Případně další dokumenty

Dodavatel je povinen zpracovat tuto dokumentaci do 6 pracovních dnů a tuto předat objednateli. Objednatel po převzetí dokumentů může do 3 pracovních dnů vyžádat na dodavateli požadavky na úpravy a doplnění dokumentace. Dodavatel je tyto povinen do 2 pracovních dnů zapracovat a opět předat objednateli.

 1. Zprávy o realizaci zakázky

Dodavatel je povinen vypracovávat zprávy o realizaci zakázky k níže určenému datu. Obsah zprávy: popis realizace zakázky za období k určenému datu, přehled aktivit, data uskutečněných aktivit, seznam podpořených osob z řad cílové skupiny, seznam podpořených subjektů (místních aktérů sociálního začleňování), a počet podpořených osob z řad místních aktérů sociálního začleňování.

Tyto zprávy budou sloužit jako podklad k fakturaci.

Zpráva bude obsahovat (sledované období, údaje o dodavateli zakázky, údaje o realizovaných aktivitách, způsobu naplňování výstupů zakázky, pokrok ve vztahu k cílům zakázky, údaje o personálním zajištění, popis průběhu realizace doplňkových aktivit, pokud byly realizovány, zásadní problémy v realizaci zakázky, změny mající vliv na aktivity zakázky, návštěvnost aktivit (počet podpořených osob, z toho počet nových uživatelů, počet kontaktů, doba poskytované podpory, dále datum zpracování zprávy, jméno a kontakty zpracovatele zprávy a prohlášení o pravdivosti údajů v čtvrtletní zprávě). Nedílnou součástí zprávy bude i kopie dokumentace k jednotlivým výstupům.

Termíny pro předložení průběžných zpráv o realizaci zakázky jsou následující:

1. termín 15. 1. 2018           (zpráva za období od zahájení zakázky do 31. 12. 2017)

2. termín 15. 6. 2018           (období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018)

3. termín 15. 11. 2018         (období od 1. 6. 2018 do 30. 10. 2018

4. termín 15. 3. 2019           (období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019)

5. termín 15. 9. 2019           (období od 1. 4. 2019 do 30. 8. 2019)

6. termín 29. 2. 2020           (období od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020)

Dodavatel předá objednateli zprávu v uvedených termínech. Objednatel může do 5 pracovních dnů vyzvat dodavatele k doplnění, úpravě či přepracování zprávy. Dodavatel do 3 pracovních dnů tyto požadavky zapracuje. Objednatel poté zprávu schválí a dodavatel vystaví fakturu.

Pozn.: Zadavatel může v předstihu těchto lhůt konzultovat veškerou dokumentaci k výstupům s objednatelem. Objednatel k tomu poskytne součinnost. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 443000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vybraný dodavatel bude povinen realizovat předmět plnění veřejné zakázky na základě předmětu specifikovaného v této Výzvě a na základě Smlouvy uzavřené v návaznosti na postup Zadavatele v zadávacím řízení. Předpokládané zahájení plnění: dnem podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. Ukončení plnění: 29. 2. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je město Dubí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena bez DPH.  

Způsob hodnocení:

Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny bez DPH od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší nabídkovou cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

V případě shodných nabídkových cen uchazečů s nejnižší nabídkovou cenou rozhodne o pořadí náhodný výběr losem, provedený za účasti zástupců uchazečů, jichž se losování týká.

Proces hodnocení nabídek

Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace.

Zadavatel jmenuje minimálně tříčlennou komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek. Členové komise budou vázání mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Každý člen komise musí převzetí závazku mlčenlivosti potvrdit formou čestného prohlášení.

Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotvírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfcr.cz

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek přiřadí zadavatel nabídkám čísla dle termínu jejich doručení a v tomto pořadí budou komisí otevřeny. Otevírání obálek není veřejné.

Komise po otevírání obálek s nabídkami provede posouzení nabídek v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí posouzení je i posouzení kvalifikace. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené ve výzvě, případně ve specifikaci předmětu VZ, jedná se o nabídku neúplnou, která bude z výběrového řízení vyloučena.

Je-li nabídka neúplná nebo nejasná, může zadavatel za předpokladu dodržení zásad rovného přístupu, transparentnosti a nediskriminace požádat dodavatele o její doplnění nebo objasnění v minimální 48 hodinové lhůtě. Lhůta začíná běžet okamžikem odeslání žádosti o doplnění na e-mailovou adresu uvedenou dodavatelem v nabídce. Pokud lhůta končí v den pracovního klidu nebo státní svátek, posouvá se její konec na odpovídající hodinu prvního následujícího pracovního dne. Takto však nelze doplňovat nebo měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro hodnocení.

Pokud se zadavatel domnívá, že nabízená cena v nabídce je natolik nízká, že dodavatel nebude plnění schopen řádně a/nebo včas realizovat, písemně požádá o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité. Pokud dodavatel neobjasní nebo nedodá ve stanovené lhůtě dostatečné doplnění či zdůvodnění, je to důvod pro vyloučení nabídky z výběrového řízení z důvodů nepřiměřeně nízké nabídkové ceny.

Pokud byla z doručených nabídek pouze jedna úplná, hodnocení se neprovádí.

Hodnocení se provádí pomocí kritérií uvedených ve výzvě k podání nabídek.

O posouzení a hodnocení bude sepsán Zápis o posouzení a hodnocení nabídek. V případě, že byla podána pouze jedna nabídka, Zápis nebude obsahovat hodnocení nabídek. Zápis podepisují osoby, které se účastnily otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

Nabídka, kterou komise vyhodnotí jako ekonomicky nejvýhodnější, bude zadavateli doporučena jako nabídka vítězná. Uvedením souhlasu s doporučením hodnoticí komise na Zápisu rozhoduje zadavatel o výběru dodavatele. Souhlas lze provést i vydáním samostatného dokumentu.

Zadavatel vyzve vítězného dodavatele k uzavření smlouvy. Odmítne-li dodavatel, který podal vítěznou nabídku, uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li tento dodavatel potřebnou součinnost k uzavření smlouvy do 15 dnů od prokazatelného doručení oznámení o výsledku výběrového řízení, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil na druhém místě. Odmítne-li dodavatel, který se umístil na druhém místě, uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost k podepsání smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil na třetím místě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Veškeré podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatelem požadované čestné prohlášení a seznam referencí musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilost nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Základní způsobilost

Zakázku může plnit dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

K prokázání splnění tohoto předpokladu vyžaduje zadavatel předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Profesní způsobilost

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud, je v ní zapsán.

b) který je oprávněn k podnikání podle zvláštního právního předpisu v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenského listu či koncese.

 

Technická kvalifikace

a) Referenční zakázky

seznam minimálně 2 zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech k datu podání nabídky, přičemž hodnota každé z nich činila minimálně 100.000,- Kč bez DPH pro každou zakázku.

Zakázkou obdobného charakteru se rozumí zakázka, jejíž součástí byla facilitace pracovní skupiny.

Dodavatel předloží seznam zakázek/služeb obdobného charakteru s uvedením:

 1. Názvu zakázky,
 2. Názvu a adresy subjektu, pro který byla zakázka realizována,
 3. Kontaktní osoby subjektu,
 4. Hodnoty zakázky bez DPH,
 5. Období realizace,
 6. Rozsahu a stručné anotace předmětu zakázky.

 

Vzor čestného prohlášení o realizaci zakázek obdobného charakteru je uveden v příloze č. 4 výzvy.

b) realizační tým

Splnění tohoto požadavku dodavatel prokáže předložením seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Složení realizačního týmu, počet členů týmu musí být min. 3 (z toho jeden odborný garant pro sociální oblast, jeden odborný garant pro facilitaci a jeden mentor pro oblast finančnictví). Dodavatel u každého člena týmu uvede popis způsobu jeho zapojení do realizace předmětu plnění. Tým dodavatele musí obsahovat následující pozice:

Požadavky na odborného garanta pro oblast sociálních služeb:

 1. expert s praxí min. 5 let v poskytování sociální služeb (oblast sociální prevence) dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách,
 2. vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 3. Zkušenosti s realizací případových konferencí (minimálně 2 případové konference v rozsahu 4 hodin).

Požadavky na odborného garanta v oblasti facilitace:

 • expert s praxí minimálně 5 let v oblasti facilitace, nebo řízení a management sociálních služeb nebo vedení veřejnosti otevřených procesů komunitního, strategického a sociálního plánování, nebo zkušenosti s mentoringovými bloky v rozsahu min. 8 hodin celkem.

 

Požadavky na mentora pro finančnictví:

 1. expert s praxí minimálně 5 let v oblasti ekonomického a finančního poradenství,
 2. VŠ vzdělání ekonomického směru.

Tuto zkušenost doloží životopisem a dokladem o ukončeném vzdělání.

Zadavatel žádá dodavatele, aby přílohou seznamu byly vlastnoručně podepsané strukturované profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu v minimálním rozsahu:

 1. jméno a příjmení,
 2. nejvyšší dosažené vzdělání (vč. prosté kopie dokladu o dosažení vzdělání),
 3. doložení zkušenosti dle výše uvedených požadavků formou seznamu realizovaných služeb,
 4. přehled profesní praxe se zaměřením na předmět zakázky.

V případě změny složení realizačního týmu, je dodavatel povinen zajistit realizaci osobami se shodnou minimální kvalifikací v rozsahu této výzvy nebo vyšší. Změna složení týmu podléhá schválení kontaktní osobou zadavatele.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V případě, že dodavatel prokazuje část kvalifikace, vyjma základních a profesních předpokladů, prostřednictvím jiné osoby (např. v případě, že člen týmu není zaměstnancem dodavatele) přiloží do nabídky doklad (smlouvu s jinou osobou nebo čestné prohlášení jiné osoby, ze kterého vyplývá povinnost a rozsah plnění, ke kterému se třetí osoba zavázala).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka - Zajištění Case managementu“.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v krycím listu a v návrhu smlouvy.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu této zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH ve vztahu k předmětu zakázky.

Nabídka musí obsahovat závazek, že nabídková cena je maximální a nepřekročitelná. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v písemné formě, podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele a doklad, ze kterého toto oprávnění vyplývá (např. výpis z obchodního rejstříku). Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů: -Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy). -Doklady o splnění kvalifikace. -Doplněný a podepsaný návrh smlouvy včetně příloh. Dodavatel doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy: doplní dodavatel. -Dodavatel je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace vztahující se k předmětu zakázky. Zadávací lhůta, po kterou jsou dodavateli vázáni svými nabídkami, činí 120 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu v příloze č. 1 - Krycí list

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení dle předchozího bodu.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje, zveřejní zadavatel na svém profilu a na portálu www.esfcr.cz . Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Změna zadávacích podmínek bude zveřejněna na portálu www.esfcr.cz. Při změně zadávacích podmínek, která by mohla rozšířit okruh dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila alespoň minimální délku pro lhůtu nabídek platnou dle pravidel Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ). Pokud zadavatel před změnou výzvy už obdržel nabídku, vyzve daného dodavatele k případné úpravě nabídky. Dodavatel může vzít nabídku zpět, oproti předávacímu protokolu, a podat nabídku novou nebo původní nabídku s ohledem na změny zadávacích podmínek doplnit.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy. Předkládaný návrh smlouvy je závazný a uchazeč není oprávněn v něm provádět změny, vyjma částí k tomu určených. Nesplnění této podmínky má za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Dodavatel se zavazuje dodržovat Povinné prvky vizuální identity OPZ. Povinné prvky vizuální identity jsou uvedeny v dokumentu Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ na webové adrese https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávací řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“Zadavatel je povinen, respektive oprávněn zrušit výběrové řízení za podmínek dále uvedených, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy. Zadavatel zruší výběrové řízení pokud: a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,b) byly ve stanovené lhůtě podány pouze nabídky neúplné, které nebyly doplněny nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavkem zásad pro zadávání zakázek v OPZ, kapitola 20. 2 odstavec 6, v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce,c) byly zjištěny závažné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/specifikaci předmětu VZ,d) smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí dodavatel v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento dodavatel neposkytl potřebnou součinnosti k uzavření smlouvy,e) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné.Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: a) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, b) vybraný dodavatel, popřípadě druhý dodavatel v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, c) zadavateli byla podána ve lhůtě pro podání nabídek pouze jedna úplná nabídka.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2017
 
Aktualizováno: 3. 10. 2017