Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění externího vzdělávání pro firmu STAVOSPOL s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11077

Název zakázky: Zajištění externího vzdělávání pro firmu STAVOSPOL s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: STAVOSPOL s.r.o.

Sídlo zadavatele: Staňkova 383/41, 612 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Pavel Žák
  • Telefon: +420602523445
  • E-mail: pzak@stavospol.cz

IČ zadavatele: 15545521

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Kateřina Fantová
  • Telefon: +420606044909
  • E-mail: kfantova@stavospol.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 4. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Výhradně doporučeně Českou poštou do sídla zadavatele.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace firemních vzdělávacích kurzů. Více v přílohách Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 651420,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je od 1. 5. 2017 do 30. 11 2018. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zadavatele v Brně Chrlicích, Obilní 35, areál sila.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)

Více viz Výzva k podávání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz strana 2 Výzvy

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

viz strana 3 Výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz strana 3 Výzvy

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podávání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, nebo se může podílet pouze na jediné nabídce.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): LIONS CZ s.r.o., Brno-střed, Zábrdovice, Příkop 843/4, IČ 26865190, DIČ CZ26865190, Ing. Lubomír Chytil, jednatel

    Datum podpisu smlouvy: 2. 5. 2017

Datum ukončení: 2. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 4. 2017
 
Aktualizováno: 9. 5. 2017