Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění generelu zeleně pro město Benešov

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13647

Název zakázky: Zajištění generelu zeleně pro město Benešov

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Benešov

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 100, Benešov, PSČ 256 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Hlavnička
  • Telefon: +420312821140
  • E-mail: hlavnicka@benesov-city.cz

IČ zadavatele: 00231401

DIČ zadavatele: CZ00231401

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Pavlína Tůmová
  • Telefon: +420312821268
  • E-mail: tumova@benesov-city.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 10. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK na adrese https://ezak.benesov-city.cz/. Listinná verze není přípustná.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu zeleně, který bude sloužit jako základní informační a koncepční podklad pro optimální výkon správy městské zeleně na území města Benešova s následným využitím optimálního zajištění správy a návrhu finančního odhadu na zajištění údržby veřejné zeleně. Základní požadovaný rozsah/obsah požadované dokumentace je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, včetně  mapy řešeného území.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 786787,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Benešov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny  a počtu realizovaných generelů, tj. zkušeností dodavatele).

 Dílčí kritérium: Výše celkové nabídkové ceny zpracování generelu zeleně v Kč bez DPH  - váha 70 %

 Dílčí kritérium: Počet bodů z realizovaných koncepcí/generelů zeleně - váha 30 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 a 2 zákona předložením čestného prohlášení.

2) Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Technická kvalifikace - uchazeč předloží dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto projektových prací. Doba posledních 3 let se považuje za splněnou v případě, kdy služba uvedená v seznamu byla v průběhu této doby dokončena.

Doklady  k prokázání splnění kvalifikace dodavatelé dle ustanovení § 53 odst. 4 zákona předkládají v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným osvědčením pro veřejné  zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení postupem dle § 46 odst. 1 zákona vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, přičemž tento výpis dle § 228 odst. 1 zákona nahrazuje doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 a doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Dodavatel dále může k prokázání kvalifikace předložit platný certifikát vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu § 234 odst. 1 zákona, přičemž se má za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Cizojazyčné doklady se předkládají s překladem do českého jazyka, a to s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a s výjimkou dokladu o vzdělání v latinském jazyce, které se předkládají bez překladu. Veškeré cizojazyčné texty a informace v nabídce musí být opatřeny překladem do českého jazyka, a to s výjimkou technických specifikací, kdy se jedná o standardně používanou terminologii k určitým hodnotám, výpočtům či funkcím.

Nabídka dodavatele v předmětném zadávacím řízení musí obsahovat minimálně:

- identifikační údaje dodavatele (tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu),

- doklady nebo čestné prohlášení k prokázání kvalifikace dle čl. 4 zadávací dokumentace,

- návrh smlouvy zpracovaný v souladu s čl. 6 zadávací dokumentace na základě závazného návrhu smlouvy v příloze č. 4 této zadávací dokumentace,

- seznam poddodavatelů dle čl. 8.5 - vzor seznamu poddodavatelů je přílohou č. 5 ZD

V souladu se zákonem a aktuální výkladovou praxí zadavatel konstatuje, že nabídka nemusí být elektronicky podepsaná. Požadavek na podpis nabídky nebo jejích součástí elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele se v zákoně nevyskytuje a zadavatel jej nestanoví ani jako zadávací podmínku. Dodavatel je povinen nabídku podat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje (viz čl. 13 odst. 2 zadávací dokumentace), přičemž při registraci do elektronického nástroje, bez které nelze nabídku podat, je autenticita dodavatele ověřena.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě při dohodnutém způsobu financování a úhrady díla.

Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k  zahájení, provedení a dokončení dle zadávacích podmínek specifikovaných v předmětu veřejné zakázky.

Celková nabídková cena musí být stanovena v návrhu smlouvy o dílo v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky.

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.

Změna nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického ná-stroje E- ZAK na adrese https://ezak.benesov-city.cz/. Listinná verze není přípustná.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) jsou následující přílohy:

příloha č. 1 zadávací dokumentace – základní požadovaný rozsah včetně mapy požadovaného území

příloha č. 2 zadávací dokumentace – krycí list

příloha č. 3 zadávací dokumentace – vzor prohlášení o splnění základní způsobilosti

příloha č. 4 zadávací dokumentace – závazný vzor smlouvy o dílo

příloha č. 5 zadávací dokumentace – vzor seznamu poddodavatelů

příloha č. 6 zadávací dokumentace – vzor šablony pro vyplnění údajů pro hodnocení kvality

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2020
 
Aktualizováno: 30. 9. 2020