Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění jazykového vzdělávání pro AUTO ČECHÁK s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11252

Název zakázky: Zajištění jazykového vzdělávání pro AUTO ČECHÁK s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: AUTO ČECHÁK s.r.o.

Sídlo zadavatele: Plzeňská 989/37, 150 00, Praha - Smíchov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ladislav Čechák
 • Telefon: +420605888885
 • E-mail: ladislav.cechak@autocechak.cz

IČ zadavatele: 25851136

DIČ zadavatele: CZ25851136

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Mynaříková
 • Telefon: +420605223184
 • E-mail: jana.mynarikova@autocechak.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
AUTO ČECHÁK s.r.o., Hodolanská 36/38, 779 00, Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zajištění jazykového vzdělávání pro zaměstnance společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. Půjde o jazykový kurz německého jazyka v celkové hodinové dotaci 160 hod. pro každého účastníka. Celkem se jazykového vzdělávání bude účastnit 26 osob, jež bude rozděleno do tří skupin po 8 či 9 osobách. Zaměření jazykového vzdělávání v německém jazyce bude pro všechny tři skupiny rozvrženo do 120 hod. obecné němčiny pro začátečníky, dále do 20 hod. technické němčiny a do 20 hod. obchodní němčiny. Délka vyučovací hodiny je 45 min. V průběhu realizace bude výuka probíhat 1 x týdně v délce dvě vyučovací hodiny.

Rozsah předmětu zakázky a požadavky na dodavatele jsou blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
28.2.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
AUTO ČECHÁK s.r.o., Hodolanská 36/38, 779 00, Olomouc

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

 

Uchazeč uvede údaj, který je předmětem hodnocení do Krycího listu a do návrhu Smlouvy o dílo. V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje uvedené v návrhu Smlouvy o dílo uchazeče v jím podané nabídce ve lhůtě pro podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Základní kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů originálem čestného prohlášení dle Přílohy ZD č. 2

2. Profesní kvalifikační předpoklady - uchazeč je povinen předložit:

 • výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – prostá kopie
 • živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky – prostá kopie.
 • doklady o dosaženém vzdělání budoucího lektora či lektorů, dokladu prokazující jejich odbornou způsobilost v dané oblasti na minimální úrovni C1 – prostá kopie

3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti - zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil četné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle Přílohy ZD č. 3.

4. Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek - zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

 

Důsledek nesplnění kvalifikace - nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka s veškerými požadovanými doklady v předepsané formě bude předložena v uzavřené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“, dále bude uveden název výběrového řízení Zajištění jazykového vzdělávání pro AUTO ČECHÁK s.r.o., název zadavatele a uchazeče.

 

Každý z uchazečů může předložit pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky (poplatky, vedlejší náklady, náklady na dokumenty, pomůcky, apod.) a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

 

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to:

 • Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
 • DPH.
 • Nabídková cena včetně DPH.

 

Nabídková cena celkem bude uvedena na krycím listu nabídky, který je Přílohou ZD č. 1, a v návrhu smlouvy, která je Přílohou ZD č. 6.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 140500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TIMERAN PRO s.r.o., Nešverova 693/1, 779 00, Olomouc, 02905566

  Datum podpisu smlouvy: 29. 6. 2017

Zrušené části zakázky: Žádné části zakázky nebyly zrušeny.

Datum ukončení: 29. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 6. 2017
 
Aktualizováno: 30. 6. 2017