Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění odborného vzdělávání pro společnost Alca plast, s.r.o. - POVEZII

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11249

Název zakázky: Zajištění odborného vzdělávání pro společnost Alca plast, s.r.o. - POVEZII

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Alca plast, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radka Prokopová
 • Telefon: +420778492324
 • E-mail: verejne.zakazky@alcaplast.cz

IČ zadavatele: 25655809

DIČ zadavatele: CZ25655809

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. František Budín
 • Telefon: +420778492324
 • E-mail: verejne.zakazky@alcaplast.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 7. 2017 15:00

Místo pro podání nabídek:
Alca plast, s.r.o. Bratislavská 2846 (koupelnové studio) 690 02 Břeclav

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace odborných vzdělávacích kurzů v několika oblastech. Jejich bližší popis je uveden níže. Celá zakázka je rozdělena do několika dílčích plnění (částí), obdobně dle § 35 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek.

Účastník zakázky je povinen podat nabídku vždy výhradně na plnění předmětu celé zadavatelem definované části zakázky. Účastník může podat svoji nabídku na jednu, všechny, nebo libovolný jiný počet dílčích částí plnění zakázky. Vždy je však nutné podat nabídku na celou Zadavatelem specifikovanou část zakázky (celé dílčí plnění), není přípustné nabídnout pouze některé vybrané kurzy nebo jejich části.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 542930,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín pro zahájení plnění začíná běžet ihned po podpisu smlouvy s vybraným Dodavatelem. Nejzazší termín realizace zakázky je 23. 3. 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Alca plast, s.r.o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena v Kč bez DPH za ralizaci dílčího plnění (váha 40 %) - číselné kritérium.

Metodika organizace kurzu (váha 60 %) - nečíselné kritérium

Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na jednu nabídku:
Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Více viz Výza k podání nabídek ke stažení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění č. 3: Siemens, s.r.o., Siemensova 2715/1, 155 00 Praha – Stodůlky, IČ: 00268577, Ing. David Čežík (na základě plné moci) a Bc. Iva Pšenková (na základě plné moci).

  Datum podpisu smlouvy: 25. 8. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění č. 4: GOPAS, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, IČ: 63911035, Ing. Petr Daniel, statutární ředitel.

  Datum podpisu smlouvy: 24. 8. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění č. 2: HEIDENHAIN s.r.o, Dolnoměcholupská 12b, 102 00 Praha 10, IČ: 48108031, Ing. Jan Štědrý, jednatel.

  Datum podpisu smlouvy: 11. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění č. 1: ABB s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČ: 49682563, Petr Kučera (na základě plné moci).

  Datum podpisu smlouvy: 14. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha, IČ: 28191226, Roman Latuske, předseda představenstva a Mojmír Boucník, člen představenstva

  Datum podpisu smlouvy: 20. 9. 2017

Datum ukončení: 20. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2017
 
Aktualizováno: 20. 9. 2017