Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění odborných specifických činností pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD "Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji" II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13661

Název zakázky: Zajištění odborných specifických činností pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD "Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji" II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, kontakty viz Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky
  • Telefon: +420595622711
  • E-mail: radmila.mullerova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Radmila Müllerová
  • Telefon: +420595622711
  • E-mail: radmila.mullerova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

I. PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Konkrétním předmětem plnění je zajištění specifických odborných činností, níže specifikovaných, které jsou v dané oblasti poptávány. Včasnou podporou a pomocí rodinám s dětmi v náročné životní situaci je zvýšená pravděpodobnost snížení rizika dalšího ohrožení dítěte, prohlubování problémů v rodině, eskalace konfliktů a v krajním případě riziko odebrání dítěte z biologické rodiny.

Odborné činnosti budou realizovány v rámci projektu Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji, jehož cílem je nastavení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými subjekty pracujícími s rodinami s nezletilými dětmi efektivním způsobem a ve prospěch této cílové skupiny, vytvoření diskusního prostoru a nastavení pravidel pro řešení jednotlivých situací, se kterými se tito pracovníci denně potýkají.

Bližší specifikace odborných činností:

Specifické odborné činnosti pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD

V rámci projektu budou dětem a rodinám v níže uvedených správních odvodech poskytnuty specifické odborné činnosti (níže specifikované) v celkovém rozsahu maximálně 300 hodin (1h = 60 minut).

Odborné činnosti budou poskytovány průběžně, dle aktuálních potřeb, a to nejdéle do 31. 5. 2022 ve správních obvodech měst Bruntál a Rýmařov.

Jednat se bude o souhrn činností zaměřených na podporu ohroženým dětem a jejich rodinám, činností podporujících sociální začleňování rodiny, minimalizaci dopadů ohrožení na dítě, prevenci jeho umístění mimo biologickou rodinu, dále činností směřujících k rozvoji rodičovských kompetencí, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti.

Poradenství a praktický nácvik základních dovedností při výchově a péči o děti v přirozeném prostředí rodiny, činnosti směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 

Specifikace činností: Tyto činnosti budou určeny pro rodiny s nezletilými dětmi v obtížné situaci, kdy tato situace již je nebo může být faktorem ohrožujícím zdravý vývoj dítěte a kdy rodina nemá nebo nedokáže najít dostatek vlastních zdrojů k řešení.

Pomoc a podpora může být poskytována rodičům (pomoc a podpora při vedení domácnosti, posilování a další rozvoj kompetencí vztahujících se k péči o dítě, praktický nácvik, posilování a další rozvoj kompetencí při vedení domácnosti, hospodaření…), dětem (podpora samostatnosti a zodpovědnosti s ohledem na věk a schopnosti, hledání a posilování vlastních zdrojů dítěte, podpora principů participace dítěte na řešení problémů, které se ho dotýkají…), rodinnému systému (podpora a pomoc při nastavení efektivní komunikace, podpora a posílení zdravých vztahů mezi jednotlivými členy rodiny, pomoc a podpora při řešení konfliktů…)

Pomoc a podpora může být poskytována jak rodinám, ve kterých vyrůstají nezletilé děti, tak rodinám, které řeší možnost návratu dítěte zpět z ústavní péče či jiné formy náhradní rodinné péče.

Poskytování psychoterapeutické péče a krizové pomoci dětem a rodinám, které se nacházejí v tíživé životní situaci

Specifikace činností: Jedná se o ambulantní činnosti, které budou zaměřeny na cílovou skupinu dětí a rodin v krizové situaci. V případě dětí se jedná především o zneužívání, zanedbávání a týraní, dětí
s traumatem spojeným se ztrátou blízké osoby, dětí, které jsou účastny akutní krize v rodině a dalších.

Součástí činností je odborné poradenství, doprovázení a odborné činnosti spojené s krizovou intervencí.

Činnosti směřující ke komplexní a multidisciplinární spolupráci subjektů angažovaných při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi, s ohledem na maximální možné zapojení rodiny
do řešení situace

Specifikace činností: Činnosti podporující řešení nepříznivé životní situace za pomoci multidisciplinárního týmu - např. sociální pracovník, psycholog, etoped, pedagog, speciální pedagog, právník, psychoterapeut aj.

Zajištění podpory pro bezpečný kontakt dítěte s jemu osobou blízkou; na základě vyhodnocení situace dítěte a individuálního plánu při spolupráci s OSPOD, nebo na základě potřeby samotného klienta

Specifikace činností: Jedná se o činnosti, které při práci s dítětem a rodinným systémem směřují k zajištění práva dítěte na kontakt s rodiči či dalšími jemu blízkými osobami. Pracuje s rodiči a osobami blízkými dítěti na eliminaci konfliktů vznikajících při kontaktech, podporuje je v postupech, které konfliktům předcházejí. Dítěti poskytuje před i při kontaktech odpovídající míru podpory, posiluje jeho kompetence vyjádřit vlastní názor, zajišťuje bezpečný a nekonfliktní prostor pro uskutečnění kontaktů.

Při realizaci aktivit úzce spolupracuje s orgánem sociálně – právní ochrany dětí, podílí se na realizaci vymezených kroků vedoucích k vymezenému cíli v rámci individuálního plánu ochrany dítěte, jejich aktualizaci dle konkrétních potřeb dítěte, podílí se na vyhodnocování úspěšnosti realizace individuálního plánu.

Činnosti se zaměřením na hledání potenciálu dětí a rodin, se založením na partnerském a aktivním přístupu všech zúčastněných, jako jsou případové, interaktivní či rodinné konference

Specifikace činností: Poskytovatel těchto činností se zaměřuje na cílovou skupinu rodin s dětmi, dokáže využívat v praxi již etablovaných postupů při řešení problémů dětí/rodiny, například případových konferencí. Zároveň využívá i inovativních či stále ještě málo využívaných přístupů jako například interaktivních či rodinných konferencí. Tyto konference je schopen svolat, vyhodnotit, dokáže vymezit účastníky, má kompetence k facilitaci, pracuje multidisciplinárně.                                                     

Cílová skupina: cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v evidenci OSPOD

Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečné podobě služeb a výběru a korekci odborných pracovníků poskytujících danou službu před jeHo realizací, a to prostřednictvím pověřené osoby.

 

II. OBECNÉ POŽADAVKY

Místo realizace: Odborné činnosti budou realizovány v rámci správních obvodů měst Bruntál a Rýmařov, dle potřeb odběratelů služeb. Poskytovatel je povinen zajistit vhodné prostory pro realizaci dané služby v uvedených správních obvodech na své náklady. Cena za pronájmy těchto prostor je promítnuta do ceny služby. 

Komunikace s cílovou skupinou:

Vzájemná spolupráce a komunikace poskytovatele, pracovníků OSPOD, pověřených osob objednatele a pracovníků zapojených ORP je nezbytnou součástí realizace programu.

Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném výběru účastníků programu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 387000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Služby budou poskytovány ode dne nabytí účinnosti smlouvy, ukončeno nejpozději do 31. 5. 2022, blíže viz Obchodní podmínky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj – ORP Bruntál, Rýmařov, viz blíže Obchodní podmínky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1.  Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 100%).

2.  Hodnocena bude výše nabídkové ceny v Kč uvedená dodavatelem v čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy,
a to:

       v případě plátce DPH – cena celkem bez DPH

       v případě neplátce DPH - cena celkem 

3.    Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí, bude nejvhodnější nabídka vybrána losem. Losování proběhne za účasti dodavatelů, v místě a čase, o kterém bude zadavatel informovat min. 3 pracovní dny předem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.   Dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

2.   Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

3.   Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení je obsažen v zadávací dokumentaci. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4.   Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž potvrzení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.

5.    Dodavatel ve své nabídce doloží, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti“, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je obsažen v zadávací dokumentaci.

6.  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona)
nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

7.   Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace z nabídky, s ohledem na charakter těchto informací (dostupnost ve veřejně přístupných rejstřících apod.), bez nutnosti vyzývat dodavatele k doplnění/upřesnění nabídky.

8.    Dodavatel prokáže, že je:

a) osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dle ust. § 49 ve spojení s ust. § 48 odst. 2 písm. a – c zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)

nebo

b) poskytovatelem registrované sociální služby (dle ust. § 81 odst. 1 příp. § 82 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) zaměřené na odborné činnosti vztahující se k předmětu této veřejné zakázky,

      V obou případech dodavatel předloží kopii příslušného rozhodnutí.

9.    Dodavatel dále předloží seznam činností obdobného charakteru realizovaných v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení. Seznam bude obsahovat alespoň jednu (1) takovou činnost, kdy platí, že se jednalo o realizaci odborných specifických služeb pro rodiny s dětmi.

Seznam činností bude doložen formou čestného prohlášení dodavatele o realizaci (s uvedením názvu/předmětu projektu, zakázky, činnosti, termínu realizace (dokončení) a donora či objednatele vč. kontaktu pro ověření).

       Dodavatel k tomuto účelu může použít dokument Reference (vzor), jež je přílohou zadávacích podmínek.

10.    Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění způsobilosti požadované v odst. 9, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b)  doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) čestné prohlášení nebo jiný doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou (formou čestného prohlášení)
a
d)     písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

11.   Zadavatel bude akceptovat rovněž doložení referenčních zakázek v případech, kdy u dodavatele došlo k datu podání nabídky ke změně názvu, právní formy či odštěpení a v dalších obdobných případech, doloží-li řádně, že dodavatel má právo i nadále pro tyto účely předmětnou referencí disponovat.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel předloží návrh smlouvy vč. příloh respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě, způsobem stanoveným v této výzvě nebo bude zašifrována jiným certifikátem, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace), tedy cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH v čl. IV. odst. 1. Nabídková cena bude zpracována rovněž ve struktuře dle přílohy č. 2 obchodních podmínek „Cenová kalkulace“.

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána plně elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále také „NEN“).Pro podání nabídky v elektronickém nástroji je nezbytné, aby byl dodavatel v tomto nástroji řádně registrován. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese https://nen.nipez.cz/.Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci NEN jsou na adrese https://nen.nipez.cz na úvodní straně „Ověření kompatibility mého zařízení“. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si toto ověření kompatibility provedli s dostatečným předstihem před řádným podáním nabídky, případně pak využili referenčního (testovacího) prostředím v NEN na adrese: https://nen-ref.nipez.cz, kde lze všechny kroky, které bude muset dodavatel při výběrovém řízení vykonat, nasimulovat.Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zašifrována pomocí veřejného klíče zadavatele (certifikát pro šifrování). Tento certifikát pro šifrování je ke stažení v sekci „Zadávací dokumentace“ k této veřejné zakázce na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MSK.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel smí podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti v elektronické podobě (tzn. např. e-mailem, datovou zprávou, prostřednictvím NEN apod.). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.2. Vysvětlení či změny/doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na svém profilu (https://nen.nipez.cz/profil/MSK) a současně v souladu s metodickými pokyny OPZ prostřednictvím portálu www.esfcr.cz . Zadavatel již nebude tyto informace zasílat duplicitně e-mailem.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Platební podmínky jsou podrobně popsány v Obchodních podmínkách.

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EUROTOPIA.CZ, o.p.s., se sídlem: Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 25852345

    Datum podpisu smlouvy: 23. 12. 2020

Datum ukončení: 23. 12. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 10. 2020
 
Aktualizováno: 29. 12. 2020