Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění profesního rozvoje členské základny ALČK

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13297

Název zakázky: Zajištění profesního rozvoje členské základny ALČK

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Asociace lektorské činnosti a koučinku, z.s.

Sídlo zadavatele: Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Pavel Bartůněk
 • Telefon: +420777639881
 • E-mail: info@lektorakouc.cz

IČ zadavatele: 07729031

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Petra Tichá
 • Telefon: +420605427232
 • E-mail: info@lektorakouc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Jihlava, Žižkova 1872/89, PSČ 586 01; Osobní předání není možné.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance podniků sdružených v Asociaci lektorské činnosti a koučinku, z.s. v oblastech:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Technické a jiné odborné vzdělávání
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 této výzvy) a dále ve smlouvě samotné, která blíže specifikuje vzájemná práva a povinnosti zadavatele a dodavatele při realizaci veřejné zakázky.

Nabídka dodavatele musí zajistit všechny požadované vzdělávací aktivity s tím, že zadavatel umožňuje využití subdodavatele.

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel je však povinen řídit se předpisy Operačního programu Zaměstnanost.

Uvedená témata jednotlivých kurzů vychází z kurzů vytipovaných MPSV (coby poskytovatelem dotace) ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (číslo vydání 8, účinnost 15.10.2019). Jedná se tedy o témata, která je možné v rámci projektu (smlouvy) proškolit, ale jejich realizace není nezbytně nutná, neboť bude odviset od aktuální poptávky zapojených firem. Uchazeč/dodavatel však musí počítat s tím, že každý uvedený typ kurz by mohl být v rámci zakázky realizován.

Předpokládaná hodnota zakázky za jednotlivé oblasti vzdělávání v Kč (bez DPH):

1. Obecné IT = 159.431,- Kč

2. Měkké a manažerské dovednosti = 960.600,- Kč

3. Technické a jiné odborné vzdělávání = 30.197,- Kč

4. Účetní, ekonomické a právní kurzy = 75.102,- Kč

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1225331,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení plnění bezprostředně po podpisu smlouvy Ukončení plnění nejpozději 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Předpokládaným místem plnění (místa realizace daných školení) jsou místa v rámci ČR dle pokynů zadavatele, zejména sídla členů asociace apod. Plánovanými místy realizace jsou Březno, Žďár nad Sázavou a okolí Prahy do 20 km. Zadavatel si vyhrazuje právo doplňovat/měnit/rušit lokality školení dle zájmu zapojených členských firem. Zadavatel stanovuje místa plnění s ohledem na rozložení lokací školení tak, aby se školení mohly účastnit osoby z různých krajů a měst – mimo hlavní město Praha. Přesný harmonogram rozmístění školení v rámci jednotlivých lokalit bude sjednáván s vítězným dodavatelem v rámci plánu školení v průběhu plnění veřejné zakázky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu:

1. Nabídková cena s DPH – oblast Obecné IT (váha 10%)

2. Nabídková cena s DPH – oblast Měkké a manažerské dovednosti (váha 30 %)

3. Nabídková cena s DPH – oblast Technické a jiné odborné vzdělávání (váha 5 %)

4. Nabídková cena s DPH – oblast Účetní, ekonomické a právní kurzy (váha 5 %)

5. Kvalita nabízených služeb (váha 50 %)

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Ad 1) až Ad 4) Nabídková cena

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle nabídkové ceny za 1 osobohodinu s DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

 

Ad 5) Kvalita nabízených služeb

Hodnocen bude komplexní a detailní popis předmětu zakázky: návrh výukových materiálů a pomůcek, návrh školících metod a technik, zastoupení praktické formy výuky a aplikovatelnosti poznatků do praxe a návrh obsahu a struktury kurzů.

Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 12 do 300, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Jelikož se jedná o komplexní hodnocení, bude toto hodnotící kritérium dále rozděleno na 2 dílčí subkritéria.

 Stanovená dílčí subkritéria jsou následující:

a) Ukázky výukových materiálů a pomůcek (8 – 200 bodů)

b) Školící techniky, metody a evaluace (4 – 100 bodů)

 

Ad a) Ukázky výukových materiálů a pomůcek

Uchazeč ve své nabídce doloží ukázku výukového materiálu – skript v rozsahu max. 5 stran formátu A4 ke každému kurzu (tzn. 2 kurzy v každé oblasti: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy, uvedené ve Specifikaci předmětu plnění, který je součástí smlouvy).

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která prokáže větší provázanost studijních materiálů s požadavky zadavatele, tedy lépe vyhovující předmětu zakázky.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

 • přehlednost a srozumitelnost výukového materiálu, snadná orientace,
 • forma výukového materiálu a dalších použitých pomůcek (fyzická kvalita),
 • odkazy na další zdroje (směr dalšího prohlubování znalostí),
 • přizpůsobení studijních materiálů specifickým potřebám zaměstnanců zadavatele,
 • interaktivní zapojení účastníka (aktivní práce s textem, podpora tvořivosti, praktická cvičení ve výukovém materiálu),

Hodnotící komise oboduje vzorové dokumenty dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Ukázky výukových materiálů a pomůcek (1– 25 bodů pro každý materiál samostatně)

Počet bodů

Slovní ohodnocení

1 – 8,33 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky nesplňují vůbec požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka nejsou vůbec patrné. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám zásadní připomínky.

8,34 – 16,67 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky v některých bodech nesplňují požadavky zadavatele, tzn., přehlednost, praktická použitelnost pro cílovou skupinu, počet odkazů na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je dostačující. Zadavatel má k předloženým výukovým materiálům a pomůckám drobné připomínky.

16,68 – 25 bodů

Předložené výukové materiály a pomůcky zcela splňují požadavky zadavatele, tzn., jsou přehledné, pro cílovou skupinu prakticky použitelné, jsou v nich obsaženy odkazy na další zdroje a interaktivní zapojení účastníka je patrné. Zadavatel nemá k předloženým výukovým materiálům a pomůckám minimální připomínky.

 

Počet bodů pro toto subkritérium vznikne součtem bodové hodnoty přidělené každému výukovému materiálu samostatně, tedy pro Obecné IT max. 50 bodů (2 x 25 bodů), Měkké a manažerské dovednosti max. 50 bodů (2 x 25 bodů), Technické a jiné odborné vzdělávání max. 50 bodů (2 x 25 bodů) a pro Účetní, ekonomické a právní kurzy max. 50 bodů (2 x 25 bodů). Součet bodů za jednotlivé doložené ukázky výukových materiálů se vždy zaokrouhluje směrem nahoru. Maximální dosažitelný počet bodů za všechny čtyři části je stanoven na 200 bodů pro dané subkritérium.

 

Ad b) Školící techniky, metody a evaluace

Uchazeč ve své nabídce popíše školící techniky a metody s důrazem na potřeby školených osob. Součástí nabídky bude také popis toho, jak konkrétně budou účastníci zapojeni do výuky a jak bude vzdělávání evaluováno. Maximální rozsah je stanoven na 5 stran formátu A4 pro každou ze 4 oblastí oblasti vzdělávání, tedy samostatný dokument pro Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání i Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která umožní interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. budou v rámci ní navrženy vhodnější metody školení, tzn. v co nejširší míře aktivní zapojení účastníků školení do výuky (např. formou přímého zapojení účastníků během školení, koncentrace na jednotlivého účastníka školení, skupinová práce s účastníky školení, apod.) a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny. Hodnocena bude zároveň navržená evaluace vzdělávacích akcí, získávání zpětné vazby a její vyhodnocení.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

 • do jaké míry jsou metody výuky přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky
 • zda tyto metody umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání
 • jak moc napomáhají použité formy a metody výuky k přenosu získaných dovedností do praxe účastníků
 • v jaké míře jsou použity moderní andragogické a didaktické zásady
 • jak budou školicí techniky přizpůsobeny počtu účastníků kurzu ve skupině
 • jakými způsoby bude získána zpětná vazba od účastníků
 • jak bude evaluována celá oblast vzdělávání a jaká budou další doporučení pro další vzdělávání účastníků

Hodnotící komise oboduje navrhované řešení dle následující stupnice:

Tabulkové hodnocení: Školící techniky a metody (1 – 25 bodů)

Počet bodů

Slovní ohodnocení

1 – 8,33 bodů

Navrhované plnění vůbec nesplňuje požadavky zadavatele. Metody výuky nejsou vůbec přizpůsobeny (popřípadě jen minimálně) potřebám cílové skupiny a tématu výuky. Interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe není z předložených materiálů zřejmé. Zadavatel má k nabízenému plnění zásadní připomínky.

8,34 – 16,67 bodů

Navrhované plnění nesplňuje požadavky zadavatele jen v některých bodech. Metody výuky jsou dostatečně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky a interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a práce s modelovými příklady z praxe je dostačující. Zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky.

16,68 – 25 bodů

Navrhované plnění zcela splňuje požadavky zadavatele. Metody výuky jsou plně přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky a plně umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání a práci s modelovými příklady z praxe. Zadavatel nemá k nabízenému plnění minimální připomínky.

 

Počet bodů pro toto subkritérium vznikne součtem bodové hodnoty přidělené každé metodice samostatně, tedy pro Obecné IT max. 25 bodů, Měkké a manažerské dovednosti max. 25 bodů, Technické a jiné odborné vzdělávání max. 25 bodů a pro Účetní, ekonomické a právní kurzy max. 25 bodů. Součet bodů za jednotlivé doložené metodiky se vždy zaokrouhluje směrem nahoru. Maximální dosažitelný počet bodů za všechny čtyři části je stanoven na 100 bodů pro dané subkritérium.

 

Způsob hodnocení dílčího kritéria „Kvalita nabízených služeb“:

Rozhodný bude součet bodů, který uchazeči získali v jednotlivých subkritériích (minimálně může uchazeč získat 12 bodů a maximálně 300 bodů). Nejlépe bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší počet bodů. Další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá srovnání s nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu.

Určení celkového bodového ohodnocení jednotlivých uchazečů v rámci tohoto kritéria vychází ze vztahu:

100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha kritéria vyjádřená v %

Sestavení celkového pořadí:

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty vážených bodů (součet za všechna hodnotící kritéria).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a)        vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b)        který není v likvidaci,

c)        který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

d)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

e)        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Toto čestné prohlášení (příloha č. 2 této výzvy) musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Profesní způsobilost

Uchazeč musí dále předložit:

•          Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

•          Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licencí;

•          Zadavatel požaduje předložení dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona.

 

Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb formou čestného prohlášení, a to za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele.

Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel realizoval následující služby:

 • alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecného IT poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 100 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti obecného IT alespoň 80 osob, a to v souhrnu všech služeb.
 • alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 500 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti měkkých a manažerských dovedností alespoň 120 osob, a to v souhrnu všech služeb.
 • alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti technické a jiné odborné vzdělávání poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 60.000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti technické a jiné odborné vzdělávání alespoň 40 osob, a to v souhrnu všech služeb.
 • alespoň 2 významné služby, jejichž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti účetní, ekonomické a, nebo právní poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (dodavatel může mít např. uzavřenou rámcovou smlouvu, případně jinou smlouvu, předmětem které je realizace několika vzdělávacích kurzů, přičemž tato smlouva ještě nebyla ukončena a zasahuje do budoucna. V takovém případě může dodavatel předložit osvědčení k dílčímu plnění, tj. významné službě, jejímž předmětem je již ukončený vzdělávací kurz, přičemž ze seznamu musí vyplývat následující: každá služba musí být v minimální hodnotě alespoň 30 000 Kč bez DPH; dále musí ze seznamu vyplývat, že dodavatel proškolil v oblasti účetní, ekonomické a, nebo právní alespoň 30 osob, a to v souhrnu všech služeb.

 

Zadavatel dále požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Zadavatel požaduje předložení seznamu členů realizačního týmu formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude jednoznačně vyplývat, že členové realizačního týmu splňují níže uvedené požadavky zadavatele.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

 • 2 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti obecného IT, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti obecného IT, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 100 osob v oblasti obecného IT.
 • 4 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 400 osob v oblasti měkkých a manažerských dovedností.
 • dále 1 lektora, který prokáže min. SŠ vzdělání. Lektor dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti ekonomického, účetního a nebo právního vzdělávání, přičemž lektor doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v ekonomické, účetní a, nebo právní oblasti, na kterých se osobně podílel, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektor proškolil minimálně 40 osob v oblasti ekonomické, účetní a, nebo právní.
 • 2 lektory, kteří prokážou min. SŠ vzdělání. Každý z lektorů dále prokáže min. 3 roky profesní praxe v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání, přičemž každý z lektorů doloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru, tedy vzdělávání v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání, na kterých se osobně podíleli, ze kterého bude plynout, že za poslední 3 roky lektorský tým proškolil minimálně 50 osob v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky dodavatelé předloží

Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek
Doklady, prokazující splnění požadované kvalifikace

Návrh smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy o dílo musí být doplněný o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění dle jednotlivých vzdělávacích aktivit za 1 osobohodinu s DPH. Dodavatel uvede cenu za 1 osobohodinu v Kč bez DPH, výši DPH a celkovou cenu v Kč s DPH za každou vzdělávací aktivitu (Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy).

Dodavatel doplní nabídkovou cenu v tomto členění do krycího listu (příloha č. 1 této výzvy) a návrhu smlouvy (příloha č. 3 této výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatelé budou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:a)Krycí list nabídky.b)Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků.d)Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě.e)Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel neumožňuje varianty nabídky.
Dodavatel se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj vyplývající.

Ostatní požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v této výzvě. Další podmínky (platební a obchodní podmínky) jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 710240.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): New Impuls, s.r.o., Na Celně 1414, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27945073

  Datum podpisu smlouvy: 14. 5. 2020

Datum ukončení: 14. 5. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 2. 2020
 
Aktualizováno: 14. 5. 2020