Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění sociální služby "Podpora samostatného bydlení" v Libereckém kraji

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11231

Název zakázky: Zajištění sociální služby "Podpora samostatného bydlení" v Libereckém kraji

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Krajský úřad Libereckého kraje

Sídlo zadavatele: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jitka Volfová
  • Telefon: +420485226630
  • E-mail: jitka.volfova@kraj-lbc.cz

IČ zadavatele: 70891508

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Zita Stankovská
  • Telefon: +420485226918
  • E-mail: zita.stankovska@kraj-lbc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2017 10:30

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Libereckého kraje

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb „podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje v rámci individuálního projektu.

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 101 zákona na 5 částí.

Vybraný dodavatel bude v rámci plnění veřejné zakázky zajišťovat sociální služby – „Podpora samostatného bydlení“ dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle § 9 prováděcí Vyhlášky 505/2006 Sb., a to pro osoby se zdravotním postižením ve věku 18 – 65 let. Cílovou skupinu uživatelů osob se zdravotním postižením specifikují jednotlivé části veřejné zakázky. Pro cílovou skupinu uživatelů budou po dobu platnosti smlouvy o sociálních službách zajišťovány tyto základní činnosti:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) sociálně terapeutické činnosti,

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytovatel musí mít pro danou sociální službu zpracované SQSS (standardy kvality sociálních služeb).

Vybraný dodavatel musí v rámci každé části veřejné zakázky plnit primární a sekundární indikátory. V období ode dne účinnosti smlouvy do 31. 03. 2020 zadavatel požaduje
pro vymezenou cílovou skupinu zajištění minimálního počtu časových jednotek poskytování sociální služby. Služba bude v daném území poskytnuta minimálně danému počtu podpořeným osobám služby a osobám, které využily sociální službu pro jednotlivé části veřejné zakázky podle rozsahu stanovém v zadávací dokumentaci.

  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 27371898,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
předpoklad zahájení 9/2017 do 31.03.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Liberecký kraj, příslušná lokalita dle příslušné části veřejné zakázky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle následujících kritérií:

- Kritérium č. 1 - Nabídková cena – váha kritéria 70%

- Kritérium č. 2 - Výše úvazků sociálních pracovníků – váha kritéria 30%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní dodavatel, který:

- prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

Splnění všech požadavků na prokázání způsobilosti může dodavatel prokázat v souladu s § 86 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace,
nebo předložením jednotného evropského osvědčení. Dodavatel je oprávněn v nabídce předložit i konkrétní doklady k prokázání kvalifikace.

Pro každou část veřejné zakázky musí být předloženy doklady k prokázání kvalifikace samostatně. V případě, že účastník bude kvalifikaci prokazovat předložením čestného prohlášení dle přílohy č. 2, musí v něm uvést, o kterou část veřejné zakázky se jedná.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předána v jednom listinném vyhotovení (originále) a současně v elektronické podobě.

Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy (na CD/DVD/FLASH disk) v otevřeném (editovatelném) formátu .doc. Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem
a dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v přiloženém návrhu smlouvy. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce
a na papíru formátu A 4. Účastníci podají každou svou nabídku se zabezpečením proti manipulaci.Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu
do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Zadávací řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími předpisy a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost (vyd. č. 6).

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,

- požadovat od účastníků doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídce, či vyjasnit si informace uvedené v nabídkách, případně si sám pořizovat další doklady.

informovat dodavatele o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o případném vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Účastník může podat nabídku na jednu každou samostatnou část, nebo na více částí v libovolné kombinaci nebo na všechny části, dle schopností splnění požadavků zadavatele uvedených v ZD. Každá část veřejné zakázky může mít vybraného jiného dodavatele.

Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah příslušné části veřejné zakázky, který je požadován a specifikován v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek.

Součástí nabídky musí být rovněž následující dokumenty:

- zpracované standardy kvality sociálních služeb obsahově vymezené prováděcí Vyhláškou č. 505/2006,

- „Popis realizace poskytované sociální služby“ ve struktuře uvedené v příloze č. 4 této ZD vyplněný v bodech zvýrazněných žlutě – tento formulář – popis průběhu služby se stane přílohou č. 3 smlouvy o sociálních službách a bude závazný pro plnění předmětu zakázky. Tento formulář musí být předložen pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku samostatně.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za danou část veřejné zakázky, na kterou předložil nabídku v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.

Celková nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou účastníkům vráceny.

Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případě, že mu nebude na spolufinancování předmětu plnění poskytnuta odpovídající výše dotačních finančních prostředků.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), a ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve Věstníku veřejných zakázek byl uveden odlišný druh zadávacího řízení, než jaký byl uveden na profilu zadavatele v zadávacích podmínkách. Technicky tak došlo ve Věstníku veřejných zakázek k zahájení zadávacího řízení v „otevřeném řízení“ a na profilu zadavatele byla uveřejněna zadávací dokumentace k zahájení zadávacího řízení ve „zjednodušeném režimu“, což není možné.

Datum ukončení: 26. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 6. 2017
 
Aktualizováno: 27. 6. 2017