Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14 - opakované řízení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13805

Název zakázky: Zajištění tvorby a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14 - opakované řízení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 5. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 14

Sídlo zadavatele: Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9 - Černý Most

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Radek Vondra, starosta
  • Telefon: +420281005235
  • E-mail: Radek.Vondra@praha14.cz

IČ zadavatele: 00231312

DIČ zadavatele: CZ00231312

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Zbyněk Rýpar, vedoucí odd.
  • Telefon: +420281005318
  • E-mail: Zbynek.Rypar@praha14.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1070, 198 21 Praha 9

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je tvorba a zpracování Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14.  Dodavatel zajistí následující činnosti:

zmapuje spokojenost s komunikací Úřadu městské části Praha 14 (dále jen „úřad“), poptávku po datech a informacích jednotlivých cílových skupin, a to formou dotazníkového šetření, které zahrne min.  350 respondentů. Cílovými skupinami budou: obyvatelé z řad seniorů, studentů, podnikatelů, zaměstnanců, matek/otců na mateřské/rodičovské dovolené;
zmapuje strukturu informací a dat, kterými úřad disponuje a které potřebuje pro svou činnost získávat;
vyhodnotí současný stav komunikace úřadu s veřejností i vnitřní komunikaci úřadu (přenos informací v rámci jednotlivých organizačních útvarů);
zpracuje návrhy způsobu komunikace s jednotlivými cílovými skupinami (typ informací, četnost předávání informací, způsob předávání informací - periodikum, webový portál, facebookový profil, mobilní aplikace, zdrojová data na bázi open data principu aj.);
vytvoří strukturu poskytovaných informací a jejich modelování;
upřesní a vybere vhodné metody publikování v rámci komunikace a zapojování veřejnosti do vybraných rozhodovacích procesů a jejich následné ukotvení do procesů úřadu;
zpracuje komunikační strategii úřadu vůči veřejnosti včetně návrhů konkrétních nástrojů, postupů a pravidel komunikace ve vertikální i horizontální rovině;
stanoví jasné odpovědnosti a kompetence jednotlivých rolí zainteresovaných do jednotlivých fází komunikace.   

Následně dodavatel zpracuje analyticko-koncepční strategický dokument městské části Praha 14   s názvem „Komunikační strategie Úřadu městské části Praha 14“ popisující závěry, zjištění a návrhy z činností výše uvedených - podrobněji viz

Výzva k podání nabídek (dále jen Výzva) v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 700000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva v příloze

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání a převzetí plnění je sídlo zadavatele na adrese Bří Venclíků 1072, 1073, 198 00Praha 9, místem plnění je území městské části Praha 14

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva v příloze

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva v příloze

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva v příloze

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, sazbu a výši DPH, vč. DPH. Pokud dodavatel není plátcem DPH, tuto skutečnost uvede v nabídce, ve které uvede pouze nabídkovou cenu. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému plnění předmětu zakázky, dále viz Výzva v příloze

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf (kompletní scan nabídky) s vyplněným návrhem smlouvy. Obě vyhotovení nabídky budou zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout. Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou, dále viz Výzva v příloze

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu vzor dle přílohy č. 1 této výzvy.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, pokrývající celý předmět zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva v příloze

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

Zadavatel může zrušit výběrové řízení za podmínek uvedených v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Podrobněji viz Výzva v příloze.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13) a toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 5. 2021
 
Aktualizováno: 10. 5. 2021