Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění ubytování a stravování v Chemnitz - Německo

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13261

Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování v Chemnitz - Německo

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolnické centrum z.s.

Sídlo zadavatele: Prokopa Diviše 1605/5, 40001 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr.Lenka Černá
  • Telefon: +420602512905
  • E-mail: lenka@dcul.cz

IČ zadavatele: 70225842

DIČ zadavatele: CZ70225842

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Pavla Koukolíčková
  • Telefon: +420773525100
  • E-mail: pavla.koukolickova@dcul.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9aa3f3f1-a490-4d58-a833-2f105f147fb5/zakazka/P20V00000001

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zajištění ubytování, stravy plná penze (snídaně, obědy formou balíčku, který se předá vždy u snídaně, večeře), pro celkem 16 klientů (2 běhy, každý běh předpokládáme 8 klientů) zadavatele při zahraniční stáži, 1 zaměstnance-koordinátora (pro každý běh, ubytování, po celou dobu stáže) a 1 zaměstnance-mentora (vždy 10 dní v průběhu každého běhu) zadavatele v rámci projektu „FIT pro život II“, registrační číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011123.         

Bližší informace k požadavkům zadavatele na předmět plnění viz bod č. 4  ZD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2304873,86 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.Běh – od 29.2.2020 do 1.5.2020, tedy 63 dní. 2.Běh – od 27.2.2021 do 30.4.2021, tedy 63 dní

Místo dodání / převzetí plnění:
Zakázka musí být realizována ve městě Chemnitz v Německu, svobodný stát Sasko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude hodnotit výši celkové nabídkové ceny za celkový předmět plnění veřejné zakázky uvedený v Kč včetně DPH, zpracovaný dle bodu 5  zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

a)   základní způsobilosti dle § 74,

b)      profesní způsobilosti dle § 77.

Bližší specifikace v rámci ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají elektronicky:  https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9aa3f3f1-a490-4d58-a833-2f105f147fb5/zakazka/P20V00000001

Nabídka musí obsahovat identifikační údaje, musí být zpracovaná v českém jazyce, doklady ke kvalifiakci, nabídkovou cenu. Bližší informaci je uvedena v rámci zadávací dokumentace (ZD)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky, zpracovanou dle tabulky položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 4 zadávací dokumentace – tabulka pro výpočet nabídkové ceny. Tabulku je účastník povinen vyplnit přesně dle jejího zadání. Nabídkové ceny uvedené v tabulce budou maximální a pevně závazné.

Vyplněnou tabulku nabídkové ceny učiní účastník součástí své nabídky. Celková cena v Kč bez DPH bude také uvedena v krycím listu nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se přijímají pouze elektronicky přes profil zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz).

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 2303488.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): UNNI Trading s.r.o., Na Letné 476, 779 00 Olomouc, IČO: 27802221

    Datum podpisu smlouvy: 27. 2. 2020

Datum ukončení: 27. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 1. 2020
 
Aktualizováno: 5. 3. 2020