Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění ubytování ve Španělsku pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu MOSTY 2019

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13263

Název zakázky: Zajištění ubytování ve Španělsku pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu MOSTY 2019

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 1. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Work-Bridge, z.s.

Sídlo zadavatele: Děčín XXVII – Březiny 205, 405 02 Děčín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jana Vítová
 • Telefon: +420605275652
 • E-mail: info@work-bridge.eu

IČ zadavatele: 04410467

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Stanislav Vít
 • Telefon: +420603833655
 • E-mail: info@work-bridge.eu

Lhůta pro podání nabídek: 3. 2. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
V případě zaslání nabídek poštou: Work-Bridge, z.s., Březiny 205, 405 02 Děčín XXVII. V případě osobního podání budou nabídky, po předchozí domluvě s kontaktní osobou zadavatele, přijímány v pracovních dnech od 10:00 do 12:00 h na adrese Work-Bridge, z.s., Ústecká 1945/10 (2.patro), 405 02 Děčín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zajištění ubytování pro účastníky projektu, mentora a odborného experta v rámci projektu MOSTY 2019, reg.č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011107.

Místo plnění služby (realizace zakázky): Barcelona, Španělsko

 

Počet osob a předpokládaný termín realizace zakázky:

 • Pro předpokládaný počet 7 osob z cílové skupiny projektu (účastníci projektu) v období od 4.5.2020 do 12.7.2020, tj. 69 nocí.

  Ubytování bude probíhat nepřetržitě včetně dnů pracovního volna a svátků.

 • Pro jednu osobu (mentor) v období od 4.5.2020 do 12.7.2020, tj. 69 nocí.

  Ubytování bude probíhat nepřetržitě včetně dnů pracovního volna a svátků.

 • Pro jednu osobu (odborný expert) po dobu 4 nocí v období od 4.5.2020 do 12.7.2020 (přesný termín bude upřesněn minimálně 14 dnů předem).

  Požadavky na předmět zakázky (specifikace):

 • Zadavatel požaduje, aby ubytování bylo zajištěno pro účastníky projektu a mentora společně v jednom ubytovacím zařízení.

 • Ubytování pro odborného experta nemusí být zajištěno ve stejném ubytovacím zařízení jako pro účastníky projektu a mentora.

 • Ubytování musí být zajištěno včetně dnů pracovního volna a svátků.

 • Ubytování musí být zajištěno ve městě Barcelona, maximálně 5 km pěšky od náměstí Plaça d'Espanya, (měřeno podle Google mapy www.google.cz/maps), snadno dostupné městskou hromadnou dopravou, tzn. maximálně 300 m pěšky od nejbližší stanice metra (měřeno podle Google mapy www.google.cz/maps).

 • Zadavatel požaduje zajištění ubytování hotelového typu nebo v apartmánech (včetně studiových apartmánů), bez snídaně, které bude splňovat kvalitu ubytování minimálně kategorie ** .

 • Zadavatel požaduje zajištění ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích nebo apartmánech s oddělenými postelemi, vlastním sociálním zařízením (koupelna, WC), bezplatným internetovým připojením a klimatizací. Každý pokoj (apartmán), kromě pokoje pro odborného experta, musí být vybaven kuchyňským koutem (varná deska nebo vařič, chladnička, varná konvice, mikrovlnná trouba, nádobí). V případě apartmánu s více ložnicemi může být kuchyně (kuchyňský kout) společná. Zároveň musí být součástí tohoto apartmánu dostatečný počet koupelen a WC. Zadavatel nepřipouští možnost, aby jedna koupelna s WC připadala na více jak 4 osoby.

 • Zadavatel preferuje ubytování mentora v samostatném pokoji nebo samostatném apartmánu. Pokud to nebude možné, připouští zadavatel možnost ubytování mentora v samostatném pokoji v rámci vícepokojového apartmánu ve výše uvedeném standardu.

 • Zadavatel požaduje, aby účastníci projektu a mentor měli možnost použít zdarma pračku. Pokud pračka nebude součástí vybavení pokoje (apartmánu), požaduje zadavatel zajištění přístupu k pračce v ubytovacím zařízení a to zdarma minimálně 1x týdně.

 • V ceně služby budou zahrnuty veškeré poplatky a daně (tzn. turistické taxy, daň z přidané hodnoty dle platné španělské legislativy) související s plněním zakázky.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce uvedl přesnou specifikaci ubytování, název a adresu ubytovacího zařízení a odkaz na webové stránky ubytovacího zařízení.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
4.5.2020 až 12.7.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Barcelona, Španělsko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč včetně DPH účtované ve zvláštním režimu pro cestovní službu dle § 89 zákona 235/2004 Sb.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše uvedená v nabídce. Jedná se o cenu v Kč vč. DPH za celý předmět zakázky.

Způsob hodnocení:

Nabídky budou vyhodnoceny podle nabídkové ceny v Kč vč. DPH za celý předmět zakázky. Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny vč. DPH po nejvyšší. Vítězná nabídka je ta, která nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH za celý předmět zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen ve lhůtě pro podání nabídek prokázat splnění kvalifikace v rozsahu:

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie).

 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - výpis z živnostenského rejstříku (prostá kopie).

 • Čestné prohlášení o tom, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky.

  Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako vítězná, doloží před uzavřením smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) a výpisu z obchodního rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán).

  Nesplnění kvalifikace:

 • Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

V takovém případě zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Doporučené pořadí dokumentů je uvedeno v následujících bodech:

 • Krycí list nabídky (vzor viz příloha č. 1 výzvy)

 • Obsah nabídky s uvedením čísel stran

 • Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace:

 • prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v ní uchazeč zapsán (či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán)

 • prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku)

 • čestné prohlášení (vzor viz příloha č. 2 výzvy) podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů

 • Nabídková cena (vzor viz příloha č. 3 výzvy).

 • Popis zajištění předmětu zakázky dle specifikace předmětu zakázky této výzvy, a to s uvedením specifikace ubytování, názvu a adresy ubytovacího zařízení, pěší vzdálenosti od náměstí Plaça d'Espanya a nejbližší stanice metra (měřeno podle Google mapy www.google.cz/maps).

 • Potvrzení provozovatele ubytovacího zařízení o garanci dodržení požadovaného termínu ubytování ve formě potvrzení o rezervaci ubytovacího zařízení. Potvrzení dle předchozí věty může být předloženo i v jiném než českém jazyce.

 • Návrh smlouvy o poskytnutí služby (vzor viz příloha č. 4 výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Dodavatel není oprávněn v návrhu smlouvy o poskytnutí služby, který je součástí výzvy, vyplňovat jiná ustanovení než ta, která jsou zadavatelem označená pro vyplnění (žlutě podbarvená). V případě, že dodavatel vyplní, změní či upraví návrh smlouvy o poskytnutí služby jinak, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude vyloučen z další části v zadávacím řízení.

 • Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy o poskytnutí služby, není předložením řádného návrhu smlouvy o poskytnutí služby a nabídka je v takovém případě neúplná.

Pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci nebo je jednáno na základě pověření, musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo pověření v originále nebo úředně ověřené kopii.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena v Kč vč. DPH bude stanovena jako limitní, nejvýše přípustná.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s předmětem zakázky, místní poplatky, daň z přidané hodnoty dle platné legislativy Španělska a rizika spojená s vývojem měnového kurzu CZK, včetně veškerých nákladů dodavatele.

Nabídková cena bude platná po celou dobu trvání zakázky.

Pro zpracování návrhu nabídkové ceny použije dodavatel přílohu č. 3 této výzvy.

Nabídková cena bude specifikována jako cena v Kč vč. DPH:

 • za 1 osobu (účastník projektu)/noc

 • za 7 osob (účastníků projektu)/69 nocí

 • za 1 osobu (mentor nebo odborný expert)/noc

 • za 2 osoby (mentor, odborný expert)/73 nocí

 • celková nabídková cena za celý předmět zakázky

Cena bude zahrnovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v Popisu (specifikaci) předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli předložena v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, nápisem „NEOTVÍRAT“ a kontaktní adresou uchazeče (dodavatele). Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v listinné formě.Nabídka a veškeré přílohy doložené k nabídce musí být vlastnoručně podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele.Další informace jsou uvedeny v části „Podmínky a požadavky na zpracování nabídky“.Elektronické podání nabídky se nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné dotazy k výzvě jsou dodavatelé povinni zasílat písemně (e-mailem) na uvedenou kontaktní adresu zadavatele info@work-bridge.eu. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Dodatečné informace, včetně přesného znění dotazů, na které zadavatel prostřednictvím dodatečných informací reaguje, poskytne zadavatel všem zájemcům o zakázku (dodavatelům, kterým zadavatel poskytl tuto výzvu, nebo jinak projevili zájem o zakázku) a zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel může dodatečné informace poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Za splnění zajištění ubytování (na základě této výzvy), bude dodavatelem vystaven daňový doklad (faktura) podle skutečně poskytnutých služeb – zajištění ubytování, tzn., že dodavatel je oprávněn účtovat a vystavovat daňový doklad vztahující se pouze ke skutečně poskytnutému ubytování na počet ubytovaných osob a počet nocí, po které bude každé osobě ubytování poskytnuto.

Daňový doklad musí být zadavateli doručen nejpozději do 20 kalendářních dní od ukončení plnění předmětu zakázky. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů v účinném znění.

Daňový doklad musí dále obsahovat také registrační číslo a název projektu. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn vyzvat dodavatele ve lhůtě splatnosti k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Splatnost daňového dokladu nesmí být kratší než 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení zadavateli. Úhrada daňového dokladu bude zadavatelem provedena na účet uvedený ve smlouvě o poskytnutí služby a bude shodný s účtem uvedeným na účetním dokladu.

Zadavatel neposkytuje zálohu na plnění zakázky. Fakturaci za dílčí plnění zadavatel nepřipouští.

Podrobné platební podmínky, jakož i další obchodní podmínky, jsou součástí smlouvy o poskytnutí služby.

Ostatní podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Při nesplnění podmínek zadávání či neúplnosti nabídky může být dodavatel vyzván k doplnění.

Dodavatel musí být vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu během zadávací lhůty.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv do doby uzavření smlouvy o poskytnutí služby v souladu s kap. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce.

Zadavatel nebude vracet dodavatelům jejich nabídky.

Každý dodavatel nese své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, případně ušlý zisk způsobený zrušením výběrového řízení a nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí na zakázce. Zadavatel zakázky i dodavatel jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované). Nabídka bude zpracována v souladu s pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 1. 2020
 
Aktualizováno: 6. 3. 2020