Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání zaměstnanců Robertshaw

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12784

Název zakázky: Zajištění vzdělávání zaměstnanců Robertshaw

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Robertshaw CZ Limited, odštěpný závod

Sídlo zadavatele: Dlouhá 4/2152, 785 01 Šternberk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Dominika Pudlová
 • Telefon: +420587805204
 • E-mail: dominika.pudlova@robertshaw.com

IČ zadavatele: 07847416

DIČ zadavatele: CZ684664445

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Dominika Pudlová
 • Telefon: +420587805204
 • E-mail: dominika.pudlova@robertshaw.com

Lhůta pro podání nabídek: 15. 6. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
Dlouhá 4/2152, 785 01 Šternberk

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávací aktivity jako celku včetně závěrečného přezkoušení zaměstnanců Robertshaw

-       Realizace vzdělávací aktivity bude probíhat v prostorách zadavatele.

-       1 vyučovací hodinou se rozumí 60 minut.

-       Vzdělávací aktivita bude probíhat prezenčně.

-       Školící agentura musí účastníkům školení v potřebném počtu poskytnout výukové materiály.

-       U vzdělávací aktivity budou dodrženy minimální počty hodin uvedených výukových hodin.

-       Součástí plnění je mj. vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

1 Dílčí část - předmětem 1. DČ je realizace vzdělávací aktivity Optimalizace výroby. Cílem kurzu je, aby účastníci znali:

Procesy řešení problémů ve výrobě – analýza kořenových příčin 

Value stream mapping

Optimalizace skladu

Tvorba výrobních linek

Konstrukce ergonomických a bezpečných pracovišť

Technická opatření k zamezení chyb v procesu

Fyzické změny strojního zařízení

Požadovaný rozsah výuky v hodinách:

-       Teorie 25 hodin

-       Praxe 25 hodin

-       Zkouška 6 hodin

Celkový rozsah:  56 hodin (7 školících dnů)

Maximální počet účastníků: 10

2 Dílčí část – předmětem 2. DČ je realizace školení Výrobní inspektor kvality. Cílem kurzu je, aby účastníci znali:

  Cílem vzdělávací aktivity je školení na míru našim potřebám:

Pokročilé čtení technické dokumentace

Pokročilé měření

Statistické metody

Problem solving, 5S

Plastikářská akademie

Požadovaný rozsah výuky v hodinách:

-       Teorie 24 hodin

-       Praxe 15 hodin

-       Zkouška 1 hodin

Celkový rozsah:  40 hodin (5 školících dnů) pro 2 skupiny

Maximální počet účastníků: 10

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 399300,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec - prosinec 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Dlouhá 4/2152, 785 01 Šternberk

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1.     Nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity (váha 40%) – číselné kritérium

Při hodnocení tohoto číselného kritéria je rozhodující nabídková cena za realizaci vzdělávací aktivity v Kč bez DPH. Za dílčí kritérium se přidělí hodnocení stanovené podle následujícího vzorce:

 

                                       Cena (nejvýhodnější nabídky)

Hodnocení    =    ------------------------------------------    x 100  x  váha vyjádřená desetinným číslem

                                        Cena (hodnocené nabídky)

 

Nejvýhodnější (nejnižší nabídková cena) i „hodnocená nabídka“ je nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity uvedená v Krycím listu nabídky. Váha v % je vyjádřena desetinným číslem a výsledné hodnocení vyjádřeno v bodech.

 

2.     Metodika organizace kurzu (váha 60%) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 10 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro Zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

 

a) metodiky výuky,

 

b) efektivity výukových metod,

 

c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby;

 

d) systematičnost nabízených služeb;

 

e) efektivní způsob realizace zakázky.

Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů. Lépe bude hodnocen dodavatel, který bude reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny. Dále bude lépe hodnocen dodavatel, který zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání.

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

 

Hodnocení  = počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v %

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, že:

a)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

b)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

c)         nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost.

 

Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti:

a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (např. výpis z Živnostenského rejstříku).

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Dodavatel předloží seznam významných služeb (ve formě čestného prohlášení) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, ze kterého bude vyplývat, že řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min 250.000 Kč bez DPH.

 

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů:

Za jednotlivé školitele uchazeč doloží:

-       doklad o ukončeném vzdělání, které doloží, že školitel má vzdělání, které mu umožňuje vzdělávací aktivitu školit nebo

certifikáty nebo osvědčení nebo čestné prohlášení, které doloží, že školitel má zkušenosti, které mu umožňují poptávanou vzdělávací aktivitu školit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat Krycí list (Příloha č. 1) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč. Podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Součástí nabídky bude vyplněný Návrh smlouvy s dodavatelem (Příloha č. 2), který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Popis plnění zakázky – metodika organizace kurzů.

Doklady o splnění kvalifikace

Případné další nepovinné přílohy

Rozsah vzdělávací aktivity bude stanoven v hodinách (60 min).

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídnutá cena překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení v korunách českých (bez DPH).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na Krycím listu nabídky (Příloha č. 2), uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému, kvalitnímu plnění předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení pro stanovený maximální počet účastníků.

Nabídková cena je cena konečná a není ji možné v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští podání variantního řešení nabídek.

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze písemnou formou a to pouze v českém jazyce.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účasti v tomto výběrovém řízení.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovené zadavatelem.

Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 389300.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): IPA Slovakia, s.r.o., Predmestská 8600/95, 01001 Žilina, Slovenská republika

  Datum podpisu smlouvy: 27. 6. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, 70900, Ostrava, česká republika

  Datum podpisu smlouvy: 27. 6. 2019

Datum ukončení: 27. 6. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 5. 2019
 
Aktualizováno: 27. 6. 2019