Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávací aktivity: "Použití nástrojů z balíku Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection pro tvorbu informačních modelů liniových staveb"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14190

Název zakázky: Zajištění vzdělávací aktivity: "Použití nástrojů z balíku Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection pro tvorbu informačních modelů liniových staveb"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 8. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: PRODIN a.s.

Sídlo zadavatele: K Vápence 2745, 53002 Pardubice – Zelené Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Leoš Jelínek
 • Telefon: +420466055100
 • E-mail: leos.jelinek@prodin.cz

IČ zadavatele: 25292161

DIČ zadavatele: CZ25292161

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Adéla Lagusová
 • Telefon: +420775246296
 • E-mail: adela.lagusova@ventio.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 8. 2023 12:00

Místo pro podání nabídek:
ventio holding a.s., Jiráskova 1275, 53002 Pardubice – Zelené Předměstí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávací aktivity „Použití nástrojů z balíku Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection pro tvorbu informačních modelů liniových staveb“ včetně závěrečné zkoušky.

Obsah kurzu: Kurz s názvem „Použití nástrojů z balíku Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection pro tvorbu informačních modelů liniových staveb“ povede k plnému využití nástrojů Autodesk AEC Collection pro efektivní a produktivní tvorbu informačních modelů staveb. Cílem tohoto vzdělávání je, aby se zaměstnanci naučili plně využívat aplikace Autodesk Civil3D, Autodesk Subassembly Composer, Dynamo for Civil a další. Zároveň je cílem dosáhnout možnosti unifikace tvorby projektové dokumentace a informačních modelů, včetně nastavení aplikačního prostředí pro plně týmovou práci. Vlastní kurz bude mít několik částí: V první části se se zaměstnanci naučí využívat zejména funkce softwaru základu C3D pro pokročilejší uživatele projektující liniové stavby. Budou se zabývat 3D modelováním v prostředí AutoCAD obecně. Zaměří se zejména na silnice, křižovatky, potrubní sítě, propustky, apod. V další části budou zaměstnanci se školitelem konzultovat běžící projekty v prostředí Civil 3D, čímž si vyzkouší získané dovednosti a všechny funkcionality software přímo v praxi, na projektech, které jsou jim momentálně nejbližší. Třetí část školení se bude zabývat nastavením sestav a šablon pro unifikaci práce projektového týmu.

Počet účastníků: 6 osob

Rozsah kurzu:

Teorie - 39 hodin (1 hodina = 60 min)

Zkouška – 1 hodin (1 hodina = 60 min)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 120000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace vzdělávací aktivity v období srpen 2023 - říjen 2023

Místo dodání / převzetí plnění:
K Vápence 2745, 53002 Pardubice – Zelené Předměstí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH – jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

 • neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
 • neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

Je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud právní předpis takový zápis vyžaduje, a má všechna veřejnoprávní oprávnění pro výkon činnosti v rozsahu předmětu zakázky, zejména příslušná živnostenská oprávnění pro pořádání školení a kurzů

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat následující:

 • Krycí list nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy
 • Doklady dokazující způsobilost uchazeče (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku)
 • Vyplněný návrh smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity podepsaný statutárním zástupcem (viz příloha č. 3 této výzvy).
Všechny neúplné nabídky nebo nabídky nesplňující zadávací podmínky budou z výběrového řízení vyřazeny.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedená nabídková cena musí stanovena za plnění kompletní zakázky a musí se jednat o cenu konečnou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek k rukám Ing. Adély Lagusové na adresu ventio holding a.s., Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadané výběrové řízení, nevracet podané nabídky a změnit podmínky zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 118956.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GRAITEC s.r.o. Jeremenkova 1160/90A, 14000 Praha, 15891658

  Datum podpisu smlouvy: 18. 8. 2023

Datum ukončení: 18. 8. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 8. 2023
 
Aktualizováno: 21. 8. 2023