Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích aktivit pro členy Age Management z.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13216

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích aktivit pro členy Age Management z.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Age Management z.s.

Sídlo zadavatele: Brno, Orlí 542/27, PSČ 602 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Ilona Štorová
 • Telefon: +420734318795
 • E-mail: storova@agemanagement.cz

IČ zadavatele: 01318063

DIČ zadavatele: CZ01318063

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Ilona Štorová
 • Telefon: +420734318795
 • E-mail: storova@agemanagement.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Age Management z.s., Brno, Orlí 542/27, PSČ 602 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je zajištění realizace vzdělávacích aktivit pro členy Age Management z.s. v rámci projektu OPZ výzva: „Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II“, projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010881 „Podpora vzdělávání členů Age Management z.s. II.“

 

Vzdělávací aktivity budou realizovány celkem pro 150 členů formou uzavřených kurzů, v odůvodněných případech i otevřených kurzů pro část č. 4 Technické a jiné odborné vzdělávání.

U uzavřených kurzů má zadavatel právo požadovat realizaci kurzu pro min. 5 a max. 12 osob.

Školicí hodina má 60 minut, jedna osobohodina představuje 60 minut výuky pro 1 účastníka.

 

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na čtyři části se samostatným plněním:

Část 1: Obecné IT
Část 2: Měkké a manažerské dovednosti
Část 3: Jazykové vzdělávání

Část 4: Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Bližší specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č. 1 Seznam kurzů.

Vybraný dodavatel zakázky či její dílčí části zajistí kompletně její plnění podle uvedené specifikace předmětu, a to včetně organizačního a materiálně technického zajištění.

Součástí poskytovaných služeb bude rovněž dodání požadované dokumentace po realizaci zakázky, a to prezenčních listin, studijních materiálů, osvědčení o absolvování, závěrečných testů apod., zpracované v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost.

Každý jednotlivý kurz bude považován za řádně provedený a dokončený, byl-li řádně realizován za podmínek uvedených ve smlouvě a po předání zpracované dokumentace zadavateli dle Přílohy č. 3 Povinná dokumentace.

Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik anebo na všechny části veřejné zakázky. Údaje uvedené v této zadávací dokumentaci jsou závazné pro všechny části veřejné zakázky, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Podmínky pro realizaci jednotlivých kurů jsou uvedeny v Příloze č. 2 Podmínky realizace vzdělávacích aktivit.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

Obecné IT, celkem: 288 000,- Kč, předpokládaný počet osobohodin: 1 600
Měkké a manažerské dovednosti, celkem: 896 000,- Kč, , předpokládaný počet osobohodin: 3 200
Jazykové vzdělávání, celkem: 168 000,- Kč, předpokládaný počet osobohodin: 1 600
Technické a jiné odborné vzdělávání, celkem 328 820,- Kč, , předpokládaný počet osobohodin:1 604

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1680820,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
únor 2020 - březen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Age Management z.s., Brno, Orlí 542/27, PSČ 602 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Každá část VZ bude hodnocena samostatně na základě její ekonomické výhodnosti.
Hodnocena bude cena za každý jednotlivý předmět plnění příslušné části bez DPH.

Váha předmětného kritéria, tj. nabídkové ceny, tak představuje 100 %.

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle nabídkové ceny za 1 osobohodinu bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky.

Nabídky budou hodnoceny podle osobohodin jednotlivých dílčích plnění. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou osobohodinou za jednotlivé dílčí plnění.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100.

100 x (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech.

 

Sestavení celkového pořadí

Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena v krycím listu nabídky, popisu předmětu plnění, návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena určena v návrhu smlouvy.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost, platné pro všechny čtyři části.

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,

podává-li nabídku dodavatel právnická osoba, splňuje tuto podmínku právnická osoba i každý člen statutárního orgánu právnické osoby, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku právnická osoba a vedoucí pobočky závodu a zároveň i každý člen statutárního orgánu právnické osoby, je-li členem statutárního orgánu takového dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nebyl v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Toto čestné prohlášení (příloha č. 7 této výzvy) musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

Profesní způsobilost, platná pro všechny čtyři části

Výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel stanovuje splnění této způsobilosti v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. předložením živnostenského oprávnění, jehož předmětem podnikání je: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

Výše uvedené dokumenty se pro účely nabídky předkládají v prosté kopii. Vítězný dodavatel dodá originál příslušných dokladů bezprostředně před podpisem smlouvy. Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Technické kvalifikační předpoklady, platné pro všechny čtyři části

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu realizovaných významných služeb formou čestného prohlášení, a to za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktů na objednatele (příloha č. 6). Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 3 služeb (souboru služeb) obdobného charakteru jako předmět zakázky v minimální hodnotě:

        Dílčí plnění č. 1 -   80 000,- bez DPH

        Dílčí plnění č. 2 – 250 000,- bez DPH

        Dílčí plnění č. 3 –   60 000,- bez DPH

        Dílčí plnění č. 4 –   60 000,- bez DPH

Účastník veřejné zakázky v nabídce předloží seznam min. 2 lektorů ke každé části zakázky, kteří se budou na realizaci podílet, jež dosáhli min. středoškolského vzdělání a mají minimálně tříletou praxi v oblasti v pedagogické anebo lektorské činnosti v oblasti kurzů, které jsou předmětem zakázky. Seznam bude doplněn CV lektorů s přehledem realizovaných kurzů v oblasti předmětu zakázky a s jejich podpisem, z kterého bude plynout odškolení minimálně 20 školících dnů.

 

V případě nabídky rekvalifikačních kurzů číst 4: Technické a jiné odborné vzdělávání doloží účastník veřejné zakázky kopii platné akreditace MŠMT anebo MPSV.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v listinné formě v jednom vyhotovení.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Nabídka bude sestavena v pořadí:

Krycí list nabídky (Příloha č. 5)
Čestné prohlášení – splnění základní kvalifikace (Příloha č. 7)
Doklady prokazující splnění profesní způsobilost
Doklady prokazující splnění technických předpokladů, čestné prohlášení – seznam referencí, (příloha č. 6), kopie akreditací
Smlouva o poskytování služeb, doplněná o přílohu č. 1 Seznam kurzů s doplněnou nabídkovou cenou
Další dokumenty vztahující se k nabídce

 

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Z nabídky bude jasně patrné, kterého dílčího plnění se nabídka týká – dodavatel dílčí plnění do nabídky označí.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v CZK za celý předmět plnění nebo dílčí část veřejné zakázky.

Nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně pronájmu prostor pro školení (pouze u části 4 Technické a jiné odborné vzdělávání) a souvisejícími náklady na toto školení včetně cestovného a odměn lektorům.

Nabídková cena bude uvedená jako cena nejvýše přípustná za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH.

Uchazeč vyplní Přílohu č. 4 Smlouva o poskytování služeb.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou očíslovány a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude v jednom originálním vyhotovení. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy (ve dvou vyhotovení) budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci jedné nabídky, nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena ze zadávacího řízení.Účastník podá nabídku k jednotlivému dílčímu plnění, nabídky podané jen na část kurzů z dílčího plnění nebudou akceptovány. Tzn. uchazeč podá nabídku na celou část dílčího plnění, tato podmínka se netýká dílčího plnění části 4 Technické a jiné odborné vzdělávání.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky a další smluvní podmínky jsou řešeny v návrhu smlouvy v Příloze č. 4.

Zadavatel připouští plnění prostřednictvím subdodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Marlin, s.r.o., Města Mayen 1536, Uherské Hradiště, PSČ 686 01,IČ: 60733306

  Datum podpisu smlouvy: 5. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Marlin, s.r.o., Města Mayen 1536, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ: 60733306Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 1, Brno, PSČ 613 00, IČ: 62156489Petr Šiler, Špitálská 794, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, IČ: 05775965

  Datum podpisu smlouvy: 5. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2020

Datum ukončení: 28. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 1. 2020
 
Aktualizováno: 2. 3. 2020